Taidemuseon tietosuojalauseke

Lisätietoja museon tietosuojasta
Leena Lokka
intendentti
Jyväskylän taidemuseo
p. 050 542 0527
leena.lokka[at] jyvaskyla.fi

Jyväskylän taidemuseo tietosuojalauseke


Tämä on Jyväskylän taidemuseon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Jyväskylä taidemuseo / Jyväskylän kaupunki
Vapaudenkatu 28, 40100 Jyväskylä
p. 014 266 4398
taidemuseo[at]jyvaskyla.fi
www.jyvaskyla.fi/taidemuseo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Leena Lokka, intendentti, leena.lokka[at]jyvaskyla.fi, p. 050 542 0527

3. Rekisterin nimi
Jyväskylän taidemuseon asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, kahden keskiset sopimukset sekä julkisen tehtävän hoitaminen. Museo kerää aineistorekisteriä, joka saattaa sisältää myös henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, museon vapaaehtoistoimintaan liittyvä kontaktointi, museotoimintaan liittyvien aineistojen kerääminen ja museon markkinointi. 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö 
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevat tai olleet henkilöt ja yhteisöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, muistitietokeräyksiin osallistuneet, kokoelmiin aineistoja luovuttaneet, museon tapahtumiin osallistuneet tai uutiskirjeen tilanneet ja markkinointiluvan antaneet.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: nimi, sähköpostiosoite sekä joissain tapauksissa puhelinnumero, osoite, yrityksen nimi ja osoitetiedot, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja kerätään pääosin verkkosivujen ja paperisten ja sähköisten palautelomakkeiden kautta, Lyyti-ilmoittautumisten kautta sekä palvelutilauslomakkeiden kautta. Tietoja käytetään asiakasviestintään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 
Museo voi käyttää asiakastiedon hallintaan ulkopuolisen tahon tarjoamaa ohjelmistoa, kuten uutiskirjeen lähettämiseen tarkoitettua ohjelmistoa. Tällöinkin varmistetaan ulkopuolisen tahon toimivan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).