Hyppää pääsisältöön
Kuva
Yksityiskohta Juha Suonpää, Lintula valokuvateossarjasta Läksin Akselin kannoille. Kuva Jari Kuskelin
Pääsisältö

Ahmio, Heli 1998. Jyväskylän grafiikan paja. Kehittyminen valtakunnalliseksi grafiikan keskukseksi 1978–1988. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Aho, Maria 2018. Lasten syntymäpäiväjuhlat taidemuseon palveluna. Jyväskylän taidemuseon Harlekiini-kekkerit. Taidekasvatuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin laitos.

Esposito Yussif, Giovanna 2012. Report on peer-led voluntary initiatives in Finnish museums. Reviewed cases: Kulttuuriluotsi and Kultu. Valtion taidemuseo, Kulttuuria kaikille -palvelu.

Heikkilä, Päivi 2002. Informalistinen taidegrafiikka. Vapaamuotoisuus Suomen taidegraafikoiden kokoelman teoksissa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Heikkinen, Henna 2018. Visual Thinking Strategies -menetelmän toimivuus. Keskeiset havainnot museovierailutilanteesta Generation-taidenäyttelyssä. Taidekasvatuksen kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Häkkinen, Tiina 2013. Ootko maisemissa? Pro gradu -tutkielma 2013. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus.

Järvinen, Mikko 2018. Vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja kehittämisen kohteet museotyössä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon koulutusohjelma.

Kaarniemi, Anu ja Tervekari, Maria 2001. Taidemuseot peruskoulun kuvataiteen opetuksessa. Tutkimus taidemuseopedagogisesta toiminnasta Jyväskylässä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Kaukua, Lotta 2014. Kulttuuriluotsit merkityksellisen toiminnan mahdollistajina. Kulttuuripalveluiden hyödyntäminen toimintaterapiassa. Opinnäyte. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Toimintaterapian koulutusohjelma.

Laine, Henna-Rosa, 2017. Antti Niemisen taiteen teemat ja tyyli 1960 - 1970-lukujen kollaasigrafiikassa. Taidehistorian kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Laitaharju, Maija 2012. ”Ihan jäi hyvä mieli pitkäksi aikaa”. Kulttuurisesta ryhmätoiminnasta hyvinvointia ikääntyville. Sosiaalialan opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Lehtinen, Outi 2003. Museo elämysten ja oppimisen paikkana. Erityisryhmät museossa. Opinnäytetyö. Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Humanistinen ja opetusala, Kulttuurin ja nuorisotyön koulutusyksikkö, Nuorison ja kulttuurin koulutusohjelma.

Leskinen, Katri 2012. Poikkitaideaula - Tila oleiluun ja toimintaan Jyväskylän taidemuseossa. Projektisuunnitelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Manerus, Milka 2009. Kulttuuriluotsit. Matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa Jyväskylässä. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon koulutusohjelma.

Myllyntaus, Oona 2009.  Our Art. The reasoning for the acquisition and placing of public sculptures of the Jyväskylä City Art Collection in 1977–2007. Master's thesis, Art Education. University of Jyväskylä / Department of Art and Cultural Studies.

Mäkelä, Elina 2020. Nuoret ja heidän kohtaamisensa museossa - "Apua, tää on ihana!". Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus.

Määttä, Piia 2012. Rajoja rikkomassa? Jyväskylän taidemuseon kulttuuriluotsien toteuttaman Kulttuuriluotsien löytöjä -näyttelyn motivaatiot. Museologian metodiseminaari. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos.

Partanen, Jukka 1985. Jyväskylän kaupungin taidehankinnat ennen vuotta 1977. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Pulkkinen, Marianne 2019. Paikallisten organisaatioiden ja järjestöjen rooli kotouttamistyössä Jyväskylässä. Työntekijöiden kokemuksia kotouttamistyöstä. Etnologian maisteritutkielma. Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos.

Ratinen, Helena 2001. Kehon vuoro. Pohdintaa museosta ja tanssista oppimisympäristönä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Rauhala, Hilkka 2017. Taide, kieli ja kotoutuminen. Keskusteleva kuvan tarkastelu aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimisen tukena. Kulttuuriympäristön tutkimus/taidekasvatuksen maisteritutkielma. Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Rautio, Tuula 2012. Poikkitaideaula – tila oleiluun ja toimintaan. Selvitys uuden palvelumallin muotoilusta osana yleisötyötä Jyväskylän taidemuseossa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Ruotsalainen, Veera 2018. "Se tuo taidetta lähemmäs ihmistä". Visual Thinking Strategies -menetelmä ja kulttuuriosallistumisen edistäminen Sata vuotta, tuhat tulkintaa -hankkeessa. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Suutari, Elina 2012. Palvelutarjooman kehittäminen taidemuseo-organisaatiossa. Kvalitatiivinen tapaustutkimus Jyväskylän taidemuseon lisäpalvelujen markkinoinnista. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Kauppakorkeakoulu.

Syrjälä, Maya 2019. Taidegrafiikan 80-luku. Menetelmällisten muutosten vaikutus keskisuomalaiseen taidegrafiikkaan. Taidehistorian maisteritutkielma. Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin laitos.

Takatalo, Lauri 2017. Keskusteleva kuvan tarkastelu ennakkoluuloja purkamassa. Maahan muuttaneiden käsitykset suomalaisuudesta. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.

Taskinen, Heidi 2004. Valokuvatriennaali Lumo 2001 kulttuurituotantona. Työryhmän toiminta projektinhallinnan näkökulmasta. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Turpeinen, Sirpa 1990. Taidetta kaikille – taidetta kaikkialle. Aluetaidemuseotoiminnan tausta, lähtökohdat ja tavoitteiden toteutuminen. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Turpeinen, Sirpa 2009. Kohti oppivaa organisaatiota. Jyväskylän museotoimen pedagogisen strategiatyön taustat ja käynnistäminen. Kehittämishankeraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Viherlehto, Anna-Sofia 2017. Organisaatiomuutoksen vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketalouden tutkinto-ohjelma, henkilöstöhallinto.

Virtanen, Jussi 2012. Jyväskylän taidemuseon & Poikkitaideaulan markkinointisuunnitelma. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Yang, Jing 2015. Benefit-oriented Socially Engaged Art. Two Cases of Social Work Experiment. Jyväskylä studies in humanities 242. University of Jyväskylä. (Taidehistorian väitöskirja, jossa toisena tutkimuskohteena on kulttuuriluotsitoiminta).

Asiasanat:  
taidemuseo
tutkimus
julkaisu