Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmisiä jonottamassa konserttiin. Kuva Jarkko Laine
Pääsisältö

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tapahtumassa ja laadittava pelastusviranomaisille pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, joka tulee hyväksyttää myös poliisilla.         

Tapahtuman järjestämisessä tulee huomioida monia erilaisia turvallisuuteen liittyviä asioita:

 • ihmiset ja henkilöturvallisuus                                                                                                       
 • tilat ja ympäristö                                                                                                                                      
 • henkilömäärä
 • turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat                                                             
 • tapahtuman viestintä ja tiedonkulku
 • varautuminen poikkeustilanteisiin
 • tietoturvallisuus, esim. langattomien yhteyksien tietosuoja

Tapahtuman henkilömäärä

Sisätilat
Kokoontumistilan maksimihenkilömäärä on määritetty rakennusluvassa. Maksimihenkilömäärään vaikuttavat mm. rakennuksen paloluokka, pinta-ala ja uloskäytävien leveys.

Ulkotapahtumat
Maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m2 vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei lasketa esim. alueella sijaitsevia mahdollisia rakennelmia kuten esiintymislavaa eikä vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä oleva uloskäytävien leveys voi myös rajoittaa maksimihenkilömäärää.

Henkilökapasiteetin määrittäminen, Pelastuslaitoksen ohje (pdf)

Lisätietoja: Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (pdf)

Pelastussuunnitelma

Omatoimiseen varautumiseen liittyy tietyissä tapauksissa velvollisuus laatia etukäteen pelastussuunnitelma, jossa selvitetään mahdolliset vaaratilanteet, toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi sekä poistumis- ja suojautumismahdollisuudet. Pelastussuunnitelman tavoitteena on välttää mahdollisia onnettomuuksia ja luoda turvallisuuden tunnetta tapahtumissa.

Pelastussuunnitelma laaditaan, jos

 • henkilölukumäärä on 200 tai yli
 • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita
 • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
 • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Pelastussuunnitelma on laadittava viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkamista.

Pakollisia liitteitä ovat

 • piirros esiintymis-/tapahtuma-alueesta
 • kiinteistön/maanomistajan kirjallinen lupa
 • todistus sisusteiden syttyvyysluokasta

Oppaat ja lomakkeet pelastuslaitoksen verkkosivuilla: Yleisötapahtumat ja erikoistehosteet

 • pelastussuunnitelma
 • ilmoitus ilotulituksesta (ilotulitusnäytöstapahtumista tehdään ilmoitus myös poliisille)
 • ilmoitus tuliesityksestä
 • ilmoitus tehosteiden käytöstä (vaaralliset kemikaalit ja räjähteet)
 • ensiapusuunnitelma (yli 2000 henkilöä, liitetään osaksi tapahtuman pelastussuunnitelmaa)
 • ilmoitus tilapäismajoituksesta (laaditaan lyhytaikaisesta majoittumisesta tiloissa, joita ei varsinaisesti ole tarkoitettu yöpymis- tai majoituskäyttöön esim. koulujen luokkahuoneet, seurojentalot)

Pelastussuunnitelman tarpeellisuus ja muut tarvittavat luvat tulee varmistaa ko. alueen pelastuslaitokselta.

Keski-Suomen pelastuslaitos
Lomakkeet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen riskienhallinta.ks(at)pelastustoimi.fi

Ensiapu

Tapahtumajärjestäjä on vastuussa ensiapuvalmiudesta ja lisäavun hälyttämisestä. Ensiapuvalmiuden taso riippuu tapahtuman luonteesta ja kävijämäärästä. Pienissä ja vähäriskisissä tapahtumissa ei erillistä ensiapuryhmää tarvita, mutta tällöinkin tapahtuma-alueella on oltava välineet ensihoidon järjestämiseen.

Suurissa tapahtumissa on oltava turvallisuuspäällikkö, joka toimii pelastus- ja ensihoitoviranomaisten yhteyshenkilönä ja laatii heidän kanssaan hälyttämisohjeet ja ensiapusuunnitelman. Ensiapuhenkilöstön määrässä ja koulutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon tapahtumaan mahdolliset liittyvät erityisriskit kuten extreme -lajit, autourheilu, vaikeat maasto- ja sääolosuhteet jne. Myös ensiapuvälineet tulee laadultaan ja määrältään suhteuttaa tapahtuman luonteeseen.

Suomen Punaiselta Ristiltä voi tapahtumiin laatia tarjouspyynnön ensiapupäivystyksestä sähköpostilla os. sprjkl.earyhma(at)gmail.com tai puhelin 040 585 6688.

Tapahtumanjärjestäjän on hyvä ottaa huomioon mahdollinen ensiavun tarve tapahtuman aikana.

Lisätiedot: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin päivystys

Esteettömyys

Tapahtumapaikan tulisi olla esteetön niin liikkumisen kuin osallistumisenkin puolesta. Esteettömyys on hyvä muistaa tapahtumaa ja erityisesti sen rakenteiden sijoittamissuunnitelmissa. Tapahtumapaikasta tulisi saada käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä tila.

Esteetön ympäristö auttaa liikkumisen lisäksi tavaroiden kuljettamista, siivousta ja tilojen huoltoa. Fyysisten esteiden poistamisen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi:

 • tiedonsaanti ennen tapahtumaa ja sen aikana
 • tiedon ymmärrettävyys
 • osallistujien erityistarpeiden huomioiminen.

Suositus yhdenvertaisuuden huomioimisesta tapahtumia järjestettäessä, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä 16.5.2017