Hyppää pääsisältöön
Kuva
Puita varastopaikalla. Kuva Merja Kytömäki
Pääsisältö

Huolehdimme kaupungin omistamista metsistä, jotta ne pysyvät terveinä, elinvoimaisina ja turvallisina asukkaillemme myös tulevaisuudessa. 

Jyväskylässä metsänhoito on ollut suunnitelmallista jo 1800-luvun lopulta alkaen.

Metsäohjelman taustalla laaja yhteistyö 

Kaupunkimme metsien käyttöä ja hoitoa linjaa strateginen suunnitelma, joka on nimetty metsäohjelmaksi. Metsäohjelman linjauksia on ollut laatimassa laajapohjainen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä on ollut kaupungin asiantuntijoiden lisäksi edustajat  kaupunkirakennelautakunnasta, Jyväskylän yliopistosta, Metsähallituksesta, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiristä, Suomen Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistyksestä, Keski-Suomen lintutieteellisestä yhdistyksestä, Metsä Groupista sekä Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:stä. Ryhmä on parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen sopinut Jyväskylän kaupungin omistamien metsien käytön ja hoidon periaatteista.

Metsäohjelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa kesäkuussa 2018. Hyväksytyt linjaukset ovat voimassa vuoteen 2030 saakka, ja voit tutustua siihen oheisten linkkien kautta.

Metsiemme hoitoa ohjaavat tavoitteet

Metsänhoidossa on kolme työtämme ohjaavaa päätavoitetta. Pyrimme sovittamaan nämä tavoitteet mahdollisimman hyvin yhteen.

Ekologiset tavoitteet:
Meillä on laajat yhtenäiset ja kytkeytyneet suojelualueet, joilla edistämme luonnon monimuotoisuutta. Metsien hoidossa turvaamme luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi säästämällä lahopuita, kasvattamalla jatkuvasti uutta puustoa sekä tavoittelemalla sekapuustoisuutta. 

Sosiaaliset tavoitteet:
Otamme kuntalaiset mukaan vaikuttamaan lähimetsien hoitoon. Kaupungin metsät ja virkistysalueet tarjoavat monipuolisia virkistäytymismahdollisuuksia. Pystymme työllistämään vuosittain kymmeniä pitkäaikaistyöttömiä kaupungin metsien hoitotöihin.

Taloudelliset tavoitteet:
Tavoittelemme metsien hoidossa taloudellista tasapainoa niin, että kulut pysyvät kohtuullisina ja tuloutettavat eurot voidaan käyttää kaupungin muiden palvelujen kautta asukkaidemme hyvinvoinnin tueksi. Taloudellista hyötyä haetaan pääasiassa talousmetsistä. Muissa hoitoluokissa metsiä hoidetaan kustannustehokkaasti.

Metsät ja luonto tuottavat monia hyötyjä asukkaillemme

Tavoittelemme metsäohjelman linjauksilla Jyväskylää, jossa metsät ja luonto ovat yksi kaupungin vetovoimatekijöistä. Kaupungin metsät tuottavat virkistyksellisiä, maisemallisia, taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä sekä säilyttävät luonnon monimuotoisuutta.

Meille on tärkeää ottaa kaupunkimetsien hoidossa huomioon eri arvoja ja näkökulmia, jotta voitaisiin välttyä ristiriitatilanteilta. Viheralueiden hoitoluokitus toimii perustana sille, mitä arvoja eri alueiden metsien hoidossa painotetaan. Hoitoluokituksessa jokaiselle metsäkuviolle on määritelty kunkin alueen tärkein arvo (esimerkiksi ulkoilu ja virkistys tai suojelu).

Metsäohjelmassa kullekin hoitoluokalle on lisäksi määritelty tarkemmat hoitoperiaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti vaalimme alueen arvoja ja hoidamme metsiä.

Kiinnostuitko metsissä tehtävistä hoitotoimenpiteistä?

Tutustu metsien hoitoon.

 

METSÄOHJELMA 2030- Metsien käyttöä ja hoitoa linjaava strategia

TOIMENPIDEOHJELMA - Metsäohjelman linjausten toteuttaminen

METSÄOHJELMAN LAADINTA - Taustamateriaalia ja perusteita linjauksille

TOIMINTAKERTOMUS 2019 - Metsäohjelman toteuttamisen seuranta