Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylän kaupunkistrategia. Kuva Jyväskylän kaupunki
Pääsisältö

Jyväskylä on kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn kaupunkistrategian helmikuussa 2022. Visio on "Jyväskylä on kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki". Missio on "Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä". Arvot ovat inhimillisyys, vastuullisuus, rohkeus, avoimuus ja turvallisuus.

Meille sydämen sivistys on kasvualusta nyt ja tulevaisuudessa!

 

Osana kaupunkistrategian jalkautusta on valmisteltu video, joka kiteyttää kaupunkistrategian ydin sanomaa. Strategiavideossa tiivistetään, mitä kaupunkikärjet koulutus, kulttuuri, elinvoima, liikunta ja resurssiviisaus meille tarkoittaa. 

 

Strategian neljä kärkeä

 • Koulutus- ja kulttuurikaupunki
 • Elinvoiman kaupunki
 • Liikuntapääkaupunki
 • Resurssiviisas kaupunki

Strategiakärkien toteuttamiseksi on kirjattu 18 teemaa, joiden toteuttaminen on ratkaisevaa kaupungin menestyksen kannalta. Strategiakärjet ja teemat linjaavat lähivuosien tahtotilan.

- Strategia toimii kaupungin arkijohtamisen kulmakivenä ja sen selkeät valinnat ohjaavat toimintaamme. Strategia kytkeytyy tiiviisti kaupungin talousarvioon, jossa toteutettavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi, kertoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Jyväskylän kaupunkistrategia

Jyväskylä on kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki

Jyväskylän tarina sivistyskaupunkina  kumpuaa kaupunkimme historiasta. Jyväskylään perustettiin 1800-luvulla  Suomen ensimmäiset suomenkieliset oppilaitokset ja sivistyskaupunki sai alkunsa.

Jyväskylän kaupunki on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kaupungeista. Jyväskylän väestönkasvu on ollut viidenneksi nopeinta viimeisen 50 vuoden aikana. Tänäkin päivänä Jyväskylä on yksi Suomen suosituimmista yliopisto- ja koulutuskaupungeista, joka tarjoaa opiskeluvaihtoehtoja lukuisilla eri tieteenaloilla. Opiskelijoita on kaupungissamme noin 40 000 eli lähes joka kolmas meistä on opiskelija. Nuorekkuus näkyy vireässä kaupunkikuvassamme.

Vetovoimaiset korkeakoulut ja vahva toisen asteen koulutus rakentuvat tasokkaalle perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle muodostaen yhdessä sivistyskaupungin kivijalan. Tiedon avulla inspiroimme ihmisiä uudenlaiseen raikkaaseen ajatteluun, edelläkävijyyteen, jatkuvaan oppimiseen ja kykyyn uudistua. Uudistamme elinkeinoelämää ja olemme ylpeitä siitä, että muutamme maailmaa lisäämällä ympärillemme osaamista.

Sivistys tarkoittaa meille jyväskyläläisille oppivien mielien lisäksi liikkumista ja kulttuurinjanoisten sielujen ravitsemista. Olemme koti esimerkiksi Minna Canthin maailmaa muuttaneille ajatuksille ja Alvar Aallon modernille suunnittelutyölle. Olemme monipuolinen taiteen, harrastamisen ja tapahtumien kaupunki, josta jokaiselle löytyy mielekästä tekemistä.

Meille sivistys tarkoittaa  myös turvallista ja tasa-arvoista ympäristöä kasvaa, opiskella, elää ja yrittää. Meillä jokaisella on mahdollisuus oppia ja kehittyä kaikissa elämänvaiheissa aina Mäki-Matin perhepuistosta kampuksille ja työelämän urapoluilta ikääntyvien yliopistoon.

Kaupunkimme palveluiden perusta on asukkaidemme hyvinvoinnin edistäminen. Jyväskylä on monipuolinen kaupunki, jossa saa nauttia vilkkaasta kaupunkikeskustasta, yhteisöllisistä lähiöistä tai elävästä maaseudusta.

Arvot

 • inhimillisyys
 • vastuullisuus
 • rohkeus
 • avoimuus
 • turvallisuus

Koulutus- ja kulttuurikaupunki

Kestävän kasvun ja valovoimaisen kulttuurin alusta

 1. Innostava ja kannustava kasvatuksen ja koulutuksen polku asukkaiden elinikäiseen oppimiseen
 2. Vireä osaamisen ja tutkimuksen kaupunki, jossa lasten ja nuorten kasvua edistetään tietoon pohjautuen sekä lasten ja nuorten osallisuutta lisäämällä
 3. Kasvatuksen ja koulutuksen huippuammattilaisten osaamiskeskittymä
 4. Suomen monipuolisin kulttuurinen kasvualusta lapsille ja nuorille
 5. Kulttuuritilojen ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjen edelläkävijä
 6. Valovoimaisen taiteen ja kulttuurin kehittäjä

Elinvoiman kaupunki

Yritysten kasvun ja elinkeinoelämän vauhdittaja

 1. Työllisyyden vahvistaminen
 2. Kasvavat yritykset ja houkuttelevat työpaikat
 3. Innovaatioiden ja T&K-investointien vauhdittaminen yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä
 4. Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki

Liikuntapääkaupunki

Paras osaaminen ja parhaat olosuhteet ihmisten liikkumiselle

 1. Suomen liikkuvimmat kaupunkilaiset
 2. Suomen parhaat olosuhteet liikunnalle
 3. Pohjoismaiden vetovoimaisin liikunnan sekä hyvinvoinnin osaamiskeskittymä
 4. Kiinnostava hyvinvointimatkailun ja liikuntatapahtumien kaupunki

Resurssiviisas kaupunki

Resurssiviisautta ja kestävää hyvinvointia

 1. Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä
 2. Jyväskylä on hiilineutraali 2030
 3. Luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen
 4. Resurssiviisas kulutus ja kiertotalous

Strategian toteuttaminen ja seuranta

Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen työväline. Kaupunkistrategia on dokumentti, joka kuvaa, miltä Jyväskylä näyttää vuonna 2025 ja mitä keskeisiä tavoitteita ja päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa. Strategialla haetaan myös yhteistä sitoutumista. Strategiassa tehdään valintoja. Kaupunkistrategiaan on valittu tässä hetkessä tärkeitä strategisia painopisteitä kaupungin menestymiseksi tulevaisuudessa. Linjauksissa pysytään strategisen tavoiteasettelun tasolla. Toimeenpano ja yksityiskohtaisempi suunnittelu toteutuvat vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä.

Strategisen johtamisen keskeinen prosessi on vuosittainen toiminnan ja talouden suunnittelu. Strategia ohjaa vuosittain toistuvaa talousarvion valmistelua sekä muuta toiminnan suunnittelua. Talousarvioon sisältyvät kaupunkitasoiset vuositavoitteet ja palvelualueiden toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Talousarvion tavoitteet johdetaan strategiasta. Kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä toimialat ja liikelaitokset laativat strategiaohjaustaulukoihin toiminnalliset tavoitteet, joissa määritellään myös mittareiden lähtötaso ja tavoitetaso. Tämän lisäksi strategian toteuttamiseen laaditaan tarkoituksenmukaiset toimenpideohjelmat. Strategian toteutumisesta raportoidaan vuosittain valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Laajempi strategian vaikuttavuuden seuranta tehdään valtuustokauden puolivälissä.

Strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan koko kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Jyväskylän kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla.

Lisäksi viestinnällä, sidosryhmäyhteistyöllä ja yhteisillä foorumeilla tuetaan strategista johtamista ja strategian konkretisoitumista toiminnaksi. Strategian tavoitteet jalkautetaan osaksi johtamis- ja henkilöstöviestintää sekä ihmisten arkeen osana palvelu- ja markkinointiviestintää.