Jyväskylän metsäohjelma

Lue metsäohjelma verkossa.

Metsäohjelma on Jyväskylän kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa vuoteen 2030 saakka linjaava strateginen suunnitelma. Sen linjauksilla tavoitellaan Jyväskylää, jossa metsät ja luonto ovat yksi kaupungin vetovoimatekijöistä. Kaupungin metsät tuottavat virkistyksellisiä, maisemallisia, taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä sekä säilyttävät luonnon monimuotoisuutta. Metsäohjelman linjauksia on ollut laatimassa laajapohjainen yhteistyöryhmä, joka on parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen sopinut Jyväskylän kaupungin omistamien metsien käytön ja hoidon periaatteista. Metsäohjelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa kesäkuussa 2018. Hyväksytyt linjaukset ovat voimassa vuoteen 2030 saakka. Tutustu metsäohjelmaan. 

Metsäohjelman linjaukset jalkautuvat käytännön tasolle kaupungin metsäsuunnitelman kautta. Metsäsuunnitelma on metsäkuviotasoinen suunnitelma siitä, miten eri alueita on tarkoitus hoitaa. Kaupunkimetsien hoidossa on tärkeää ottaa huomioon eri arvoja ja näkökulmia, jotta voitaisiin välttyä ristiriitatilanteilta. Perustana sille, mitä arvoja eri alueiden metsien hoidossa painotetaan, toimii viheralueiden hoitoluokitus. Hoitoluokituksessa jokaiselle metsäkuviolle on määritelty kunkin alueen tärkein arvo (esimerkiksi ulkoilu- ja virkistys tai suojelu). Metsäohjelmassa kullekin hoitoluokalle on lisäksi määritelty tarkemmat hoitoperiaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti alueen arvoja vaalitaan ja metsiä hoidetaan. Metsäohjelmassa linjattujen periaatteiden toteuttaminen tapahtuu toimenpideohjelmaan kirjatussa aikataulussa.  

Näin metsäohjelma laadittiin

Metsäohjelma laadittiin vuorovaikutuksessa eri alojen asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Laadinnassa sovelletaan Akordi Oy:n fasilitoimana vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä. Metsäohjelman työstämisen prosessista on valmistunut Emma Luoman Tampereen yliopiston hallintotieteiden tutkimusohjelmaan tehty pro gradu, joka löytyy Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta.

Metsäohjelman on laatinut yhteistyöryhmä, johon kuuluu sekä kaupungin edustajia että eri sidosryhmiä. Yhteistyöryhmä on tavannut metsäohjelman laatimisen aikana 19 kertaa.

Alkukartoitus sekä työsuunnitelma (2016 - kevät 2017)

Metsäohjelman laadinnan pohjaksi toteutettiin vuonna 2016 alkukartoitushaastatteluja. Haastatteluista koottu raportti (pdf)

Metsäohjelman laadinnan työsuunnitelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 30.5.2017. Siihen pääsee tutustumaan täältä (pdf).

Metsäohjelman tietopohjavaihe (kevät - syksy 2017)

Tietopohjan koontivaiheessa on käyty lävitse erilaista tietoa koskien Jyväskylän kaupungin metsien nykytilaa sekä tutkimustietoa metsien erilaista arvoista sekä metsänkäsittelyyn liittyvistä taustatekijöistä.

Seuraavassa linkkeinä yhteistyöryhmälle 26.4.2017 pidetyt esitykset:

Kaupungin metsät ja metsäsuunnitelma (Merja Kytömäki) (pdf, 2 Mt)

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä (Katriina Peltonen) (pdf, 1 Mt)

Yhteistyöryhmä on tutustunut kaupungin metsien hoitoon yhteisellä maastokäynnillä 15.6.2017. Osa ryhmästä on vieraillut 17.11.2017 Mäntässä olevilla pienaukko- ja jatkuvan kasvatuksen kokeilualoilla Metsä Group Oy:n vieraina.

Metsäohjelman tietopohjaseminaarissa pidetyt alustukset:

Janne Kotiaho: Maisematason tarkastelu (pdf 2,4 Mt)

Helena Reiman: Keski-Suomen hakkuutavoitteet (pdf 0,3 Mt)

Anna Repo ja Maiju Peura: Miten yhteensovittaa hakkuu- ja monikäyttötavoitteet sekä monimuotoisuuden turvaaminen? (pdf 0,3 Mt)

Kirsi Salonen: Metsän hyvinvointi- ja terveysvaikutukset (pdf 3,9 Mt)

Juha Siitonen: Kirjanpainajatuhoriskit (pdf 6,7 Mt)

Yhteistyöryhmän tapaamisessa 13.9.2017 pidetyt esitykset:

Tuomo Pihlaja: Luonnon monimuotoisuuden avainkysymykset (pdf 5,8 Mt)

Mervi Vallinkoski: Virkistys, maisema ja kulttuuriympäristö metsäisillä alueilla (pdf 4,6 Mt)

Asukaskysely

Tietopohjavaiheessa on toteutettu asukaskysely, kooste kyselun tuloksista (5,4 Mt).

Vaikutusten arviointi

Metsäohjelman liite 2, vaikutusten arviointi (pdf)

Vaikutusten arvioinnin pohjaksi teetettiin myös laskelmia Jyväskylän kaupungin metsistä ja puuston kehityksestä 50 vuoden päähän. Vuonna 2018 tehdyissä laskennoissa on käytetty metsäohjelman linjausten mukaisia rajoitteita ja tavoitteita, joiden avulla on mallinnettu puuston kehityksen suuntaviivoja laskennallisten kasvumallien perusteella. Laskennat ovat suuntaa-antavia, eikä vuosittain tehtäviä toimenpiteitä määritellä suoraan niiden perusteella. Metsäohjelman linjaukset viedään käytäntöön metsäsuunnitelmaa päivittämällä.

Laskelmat (pdf)

Lue metsäohjelma verkossa.