Maankäytön muutosalueet

Yleis- ja asemakaavassa rakentamiseen osoitetut alueet lähiympäristöineen luokitellaan ensi vaiheessa maankäytön muutosalueiksi. Hoitoluokkaan kuuluu sekä tonttien alle jääviä alueita, että lähimetsiksi tulevaisuudessa muuttuvia alueita. Jyväskylän kaupunki kasvaa ja tiivistyy tulevaisuudessa ja maankäyttö toteutuu vaiheittain maankäytön toteuttamisohjelman KymppiR:n perusteella.

Miten maankäytön muutosalueita hoidetaan?

Maankäytön muutosalueiden metsien hoidossa ennakoidaan tulevia maankäytön muutoksia ja tehdään sellaisia toimenpiteitä, joiden ansiosta metsät ovat kestokykyisempiä tulevia muutoksia kohtaan. Ideaalitilanne olisi, että metsien valmentaminen voitaisiin aloittaa useita vuosia ennen rakentamisen aloittamista. Hoitoluokan sisällä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen mm. metsien nykyisestä rakenteesta sekä siitä, miten ne sijaitsevat suhteessa tulevaan maankäyttöön. Tulevaisuudessa rakentamisen alle jääviä alueita hoidetaan kuten talousmetsiä. Lähimetsiksi ja ulkoilu-virkistysmetsiksi jäävissä metsissä toimitaan näiden metsien arvoja edistävällä tavalla. Rakentamisen aikatauluista ja puuston kehitysvaiheista riippuen näille alueille voidaan tarvittaessa tehdä myös esimerkiksi avohakkuita, mikäli sen katsotaan pitkällä aikavälillä olevan paras vaihtoehto ennakoida tulevaisuuden käyttötarpeita.