Talousmetsät

Talousmetsät ovat kauempana asutuksesta ja keskeisiltä virkistysalueilta sijaitsevia metsiä.

Miten talousmetsiä hoidetaan?

Talousmetsissä painottuu tuotantopalvelut ja erityisesti puuraaka-aineen tuotanto. Talousmetsillä on toki muutakin merkitystä, eli ne palvelevat niin virkistys- ja retkeilyalueina, marjastus- ja sienestysalueina ja tuottavat monia säätelypalveluja.

Talousmetsiä hoidetaan Metsänhoidon suositusten sekä FSC-sertifikaatin periaatteiden mukaisesti. Talousmetsissä tavoitteena on tehdä hoitotyöt ja harvennukset ajallaan ja tehokkaasti, jolloin puusto pysyy jatkuvasti hyvässä kasvukunnossa ja tuottavana. Talousmetsät kasvatetaan pääosin tasaikäisrakenteisina ja uudistaminen tehdään useimmiten avohakkuulla.

Talousmetsäkuvioilla huomioidaan monimuotoisuus- ja maisema-arvot silloin kun näitä arvoja kuviolla on. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jätetään pienialainen muusta kuviosta poikkeava alue käsittelemättä tai että vähennetään maisemahaittoja jättämällä enemmän säästöpuita tai isompia säästöpuuryhmiä. Taimikonhoidosta lähtien pyritään jättämään metsään 10 %:n lehtipuuosuus. Lahopuun määrää lisätään myös talousmetsiin tekemällä harvennuksissa 2 tekopökkelöä/hehtaari.

Taimikonhoitoa ja kivi