Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaivinkoneita rakennustyömaalla

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Myös puiden kaataminen edellyttää asemakaava-alueella lupaa. Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, joka haetaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelusta.

Lisäksi Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä 8§:ssä on määrätty rakennushankkeiden ja toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. Mikäli epäilet, tarvitsetko toimenpiteelle tai rakennushankkeelle lupaa, ota yhteyttä rakennusvalvontaan ajoissa joko puhelimitse maanantaisin ja torstaisin 014 266 0680 tai sähköpostitse rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi. Myös asiakirjavaatimuksista voit tarvittaessa kysyä tarkemmin rakennusvalvonnasta.

Toimittamalla tarvittavat liitteet heti lupahakemuksen jättämisen yhteydessä sujuvoitat hakuprosessia

Hakemusten käsittelyn sujuvoittamiseksi on tärkeää, että hakemukseen toimitetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä kaikki vaadittavat liitteet. Tärkeimpiä liitteitä ovat kohteen pääpiirustukset ja tarvittaessa valtakirja lupa-asian hoitamiseen. Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä ennen kuin vaaditut liitteet on toimitettu. Valitse alta sinisistä palkeista teema, johon rakennuslupaa tarvitset ja lue lisää vaadittavista liitetiedoista. Kun haet rakennuslupaa sähköisen asiointipalvelun kautta, ohjaa asiointipalvelu sinua lupahakemuksen teossa ja tärkeiden liitetietojen toimituksessa. Tarvittaessa rakennusvaltonta pyytää sinulta lisäselvityksiä.

Hakemusten käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukaiset lupamaksut

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen ja myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun vanhaan rakennukseen liittyvä avokuisti muutetaan umpikuistiksi tai rakennuksessa tehdään perusparannus.

Muutostöille tulee silloin hakea rakennuslupa, jos muutoksilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Esimerkiksi saunan rakentaminen niin sanottuun kuivaan tilaan kuten vaatehuoneeseen ja myös liikehuoneiston jakaminen kahdeksi eri liikehuoneistoksi vaatii rakennusluvan hakemisen.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa tai autotallia. Käyttötarkoitusmuutoksissa otetaan huomioon kaavamääräykset sekä muut rakennuksen ominaisuuksia koskevat määräykset. Lupaa edellytetään myös silloin, kun loma-asunto halutaan ottaa käyttöön vakituisena asuntona tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin.

Rakennuksen purkaminen edellyttää aina joko purkamisilmoitusta tai purkamislupaa rakennuksen koosta riippuen. Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. (MRL 127§.) Uutta rakennusta rakennettaessa ja vanhaa purettaessa, purkamisen voi esittää uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen, kuten kaivaminen, pengertäminen tai maanpinnan korkoerojen olennainen muuttaminen. Myös puiden kaato edellyttää maisematyölupaa, kun kaadettavia puita on yli kymmenen kappaletta. Myös yksittäisen puun kaataminen asemakaava-alueella edellyttää lupaa ja puun kaatamisesta tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan.

Vähäisemmät rakennustoimenpiteet edellyttävät usein ilmoitusmenettelyä. Ilmoitusmenettelyvaraisista toimenpiteistä on säädetty rakennusjärjestyksessä.