Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista taideopetusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opiskelun voi yleensä aloittaa 3 - 4-vuotiaana. Opinnot eivät pääsääntöisesti edellytä erityslahjakkuutta ko. taiteen alalla.

Jyväskylässä taiteen perusopetusta on tällä hetkellä saatavana seitsemällä eri taiteen alalla: arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, sanataiteessa, tanssitaiteessa ja teatteritaiteessa.

Tarkemmat tiedot mm. oppilaitosten tarjoamasta opetuksesta, hakuajoista ja lukukausimaksuista löytyvät niiden kotisivuilta.

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset järjestävät säännöllisen opetuksensa lisäksi myös kurssitoimintaa (katso Nuorten Jyväskylä).

Jyväskylän taiteen perusopetuksen oppilaitokset taiteenaloittain

Arkkitehtuuri 
Arkkitehtuuriopetuksessa oppilaille annetaan valmiuksia ilmaista itseään ja kehittää omaa ympäristösuhdettaan.

Kuvataide 
Kuvataiteen perusopetuksen oppilaille annetaan valmiuksia ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan kuvallisesti.

Käsityö 
Käsityö on taidekasvatuksen osa-alueena luovaan ongelmanratkaisuun perustuvaa toimintaa, jossa aineksena voi olla mikä tahansa käsityölliseen toimintaan soveltuva materiaali.

Musiikki 
Musiikin perusopetuksen päämääränä on kouluttaa monipuolisin taidoin ja tiedoin varustettuja henkilöitä, joilla on valmiuksia musiikin omakohtaiseen harrastamiseen.

Sanataide 
Sanataidekoulussa monimuotoisten tekstien kirjoittamisen ja lukemisen harrastajat voivat kohdata toisensa, jakaa taiteen tekemisen iloja ja haasteita sekä kasvaa yksilöinä ja ryhmän jäseninä.

Tanssi 
Tanssin perusopetuksella pyritään saamaan oppilas ymmärtämään ja kokemaan tanssi monipuolisena taiteenalana.

Teatteri 
Teatteritaiteen perusopetus on elämyksellistä oppimista, jonka tavoite on antaa monipuolinen näkemys teatterista taidelajina.