Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsi taiteen perusopetuksessa

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021–2022 2.8. alkaen

Ilmoittautuminen syksyn 2021 Sarjakuvakursseille

Kurkista kuvataidekoulun Peda.net -sivuille!

Lisätietoja

Mervi Kinnunen
opistosihteeri
p. 050 311 8834 
mervi.a.kinnunen[at]jyvaskyla.fi

Opetuksen suunnittelu

Klaus Savolainen, sijainen 2.8.202131.7.2022 Anna Reetta Pehkonen
apulaisrehtori
p. 050 353 8073
klaus.savolainen[at]jyvaskyla.fi, anna.reetta.pehkonen[at]jyvaskyla.fi

Kuvataidekoulussa voit opiskella joko arkkitehtuuri- tai kuvataidelinjalla. Kaikki opetus järjestetään kuvataidekoulun tiloissa, Kauppakatu 12.

Opiskeluvaiheet

Arkkitehtuurilinja

Perusopinnot 7–13-vuotiaille (68–102 t/lukuvuosi)

Tutustumme tärkeimpiin arkkitehtuurikäsitteisiin ja opettelemme käyttämään niitä rakennetusta ympäristöstä puhuessamme. Harjoittelemme ympäristön havainnointia, dokumentointia, tulkintaa ja arviointia paitsi keskustelemalla ja kirjoittamalla, ennen kaikkea rakentamalla ja piirtämällä. Käytämme monipuolisesti välineitä ja materiaaleja omien suunnitelmien laatimisessa ja niiden esittämisessä. Samalla tulemme tutustuneeksi niihin suunnitteluperiaatteisiin ja suunnitteluprosessin vaiheisiin, joita ammattilaisetkin työssään käyttävät ja käyvät läpi. Tutustumalla oman ympäristömme historiaan, ajankohtaisiin rakennushankkeisiin sekä näyttelyihin opimme, että rakennettu ympäristö muuttuu koko ajan ja voimme olla mukana vaikuttamassa tähän muutokseen. Saamme arkkitehtuurista myös keinon ilmaista itseämme kun kuvallinen ja rakenteellinen ajattelumme kehittyy ja välineet, materiaalit sekä tekniikat tulevat entistä tutummaksi. Ryhmässä työskentely vahvistaa sosiaalisia valmiuksiamme.

Syventävät opinnot 14–18-vuotiaille (102 t/lukuvuosi)

Syventävissä eli työpajaopinnoissa perehdymme yhteen tai useampaan arkkitehtuurin osa-alueeseen. Kehitämme omaa ilmaisukykyämme ja työskentelytaitojamme aiemmissa opinnoissa hankittuja tiedollisia ja teknisiä valmiuksia hyödyntäen. Tutustumme arkkitehtuurin historiaan, seuraamme ajankohtaisia arkkitehtuuri-ilmiöitä ja käymme arkkitehtuurin ja rakentamisen ammattilaisten työpaikoilla. Rakennetun ympäristön havainnointi, dokumentointi, tulkinta ja arviointi ovat tässäkin vaiheessa keskeinen osa työskentelyämme. Tutustumme myös kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksiin ympäristön rakentumisessa ja kehitämme projektityöskentelyssä tarvittavia sosiaalisia valmiuksia. Omien suunnitelmien ja muiden harjoitustöiden esittely kehittää itsearviointikykyämme ja esiintymistaitojamme. Tärkeintä on kuitenkin edelleen piirtäminen, maalaaminen ja rakentaminen, siis käsillä tekeminen.

Kuvataidelinja

Valmentavat opinnot 4–5-vuotiaille (34–51 t/lukuvuosi)

Tutustumme kuvataiteeseen leikinomaisen työskentelyn avulla, jossa mielikuvitus on tärkeässä osassa. Opetus on monipuolista aistien ja ilmaisun harjoittamista. Kuvia tekemällä tutustumme laajasti kuvataiteen eri välineisiin ja materiaaleihin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. väri-ilmaisun perusteisiin tutustuminen (pää- ja välivärit, värien sekoittaminen) sekä työskentely vaihtelevasti pinnassa ja tilassa (muotoilu, rakentelu). Lisäksi opettelemme katsomaan erilaisia kuvia taidekuvista käyttökuviin ja keskustelemaan niistä. Harjoittelemme myös työhön keskittymistä ja toisten huomioon ottamista.

Perusopinnot 6–13-vuotaille (68–102 t/lukuvuosi)

Perehdymme kuvan rakentamisen perustietoihin ja taitoihin käymällä kattavasi läpi kuvataiteen eri osa-alueita (piirustus, maalaus, keramiikka, grafiikkaa, jne.). Keskeistä opetuksessa on kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä tutustuminen eri materiaaleihin ja tekniikoihin ja niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Tutuksi tulevat niin erilaiset piirustus- ja maalausmateriaalit ja -tekniikat kuin 3-ulotteinen työskentely eri materiaaleilla. Tutustumme myös digitaalisen kuvankäsittelyn mahdollisuuksiin. Tavoitteena on oppilaan visuaalisen ymmärryskyvyn, ilmaisuja työskentelytaitojen sekä ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen.

Perusopintoihin sisältyy 12–13 -vuotiaiden periodiopinnot. Periodiopinnot etenevät 5–6 viikon jaksoissa kuvataiteen eri osa-alueilla. Lukuvuoden 2020–2021 opetusjaksot ovat: piirustus-maalaus, keramiikka, grafiikka, muotoilu, kuvanveisto ja valokuvaus (12-vuotiaat) sekä kuvanveisto, digitaalinen kuva, piirustus-maalaus, keramiikka, grafiikka ja arkkitehtuuri (13-vuotiaat). Opintojen tavoitteena on perehdyttää oppilasta kuvataiteen eri aloihin, niiden luonteeseen ja ilmaisukeinoihin. Opetuksessa kertaamme ja syvennämme perusopinnoissa käsiteltyjä asioita. Samalla oppilaan työpajavalmiudet kehittyvät, omatoimisuus lisääntyy ja oppilaat tottuvat pitkäjännitteisyyttä vaativiin tehtäväkokonaisuuksiin. Opetuksen tavoitteena on myös valmentaa oppilasta löytämään omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan, joka auttaa häntä valitsemaan työpajavaiheen työpajan.

Syventävät opinnot 14–18-vuotiaille (102 t/lukuvuosi)

Työpajaopinnot (14–18-vuotiaat) ovat yhden kuvataiteenalan syventävää opetusta. Työpajaopinnot vaativat pitkäjännitteisyyttä ja kypsyyttä. Työpajaopinnoissa syvennämme perusopinnoissa ja periodiopinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Opinnoissa pyrimme kohti työprosessin monipuolista osaamista ja suunnittelu-, ilmaisu- ja arviointitaitojen kokonaisvaltaisempaa hallintaa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan omaa luovaa ajattelua, mielikuvitusta ja persoonallista ilmaisutaitoa. Työpajat muodostetaan lukuvuosittain oppilaiden valintojen perusteella. Työpajaopintojen loppuvaiheessa oppilailla on halutessaan mahdollista tehdä laajan oppimäärän päättötyö.

Lukukausimaksut

  • Varhaisiän opinnoissa (4–5 v.) 85 €
  • Perusopinnoissa (6 v.) 120 €
  • Perusopinnoissa (7–11 v.) 140 €
  • Periodiopinnoissa (12–13 v.) 155 €
  • Työpajaopinnoissa (yli 14 v.) 155 €


Lukukausimaksut sisältävät työskentelyssä käytettävät materiaalit. Jyväskylän kansalaisopisto myöntää opiston taiteen perusopetuksen oppilaille 20 € sisaralennuksen korkeimmasta lukukausimaksusta.

Jos oppilas osallistuu kahden työpajaryhmän opetukseen, peritään toisesta työpajasta 50 € lisämaksu.

Kuvataidekoulu Facebookissa