Seurantaraportit ja tilinpäätös

Tavoitteiden ja talouden toteutumista seurataan kuukausiraportein sekä kaksi kertaa vuodessa laadittavin kolmannesvuosikatsauksin. Kultakin tilikaudelta laaditaan myös tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kuukausiraporteissa toimialojen ja liikelaitosten tulee esittää määrärahakohtainen ennuste toimintatulojen ja –menojen toteumasta sekä analysoida mahdolliset poikkeamat ennustetun toteuman ja talousarvion välillä.

Toimialajohtajien, kansliapäällikön, palvelualuejohtajien ja liikelaitosjohtajien tulee huolehtia siitä, että toimialan tai liikelaitoksen määräraha ei ylity. Mahdollisten ylitysuhkien osalta on kuukausiraportoinnin yhteydessä raportoitava päätöksistä ja toimenpiteistä, joilla talousarvion ylitykset voidaan välttää talousarviovuoden aikana. Toimialajohtajien ja kansliapäällikön tulee samassa yhteydessä raportoida kaupunginhallitukselle, mikäli lautakuntien tekemät päätökset vaarantavat talousarvion toteutumisen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa toimialat ja liikelaitokset esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.