Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaavioraportti. Kuva kuvapankki:pexels
Pääsisältö

Vuodesta 2021 alkaen tavoitteiden ja talouden toteutumista seurataan neljännesvuosi- ja puolivuosikatsauksin. Kultakin tilikaudelta laaditaan myös tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Neljännesvuosi- ja puolivuosikatsauksissa toimialojen ja liikelaitosten tulee esittää määrärahakohtainen ennuste toimintatulojen ja –menojen toteumasta sekä analysoida mahdolliset poikkeamat ennustetun toteuman ja talousarvion välillä. Neljännesvuosikatsauksissa esitetään lisäksi arviot toiminnallisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisesta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Toimialajohtajien, kansliapäällikön, palvelualuejohtajien ja liikelaitosjohtajien tulee huolehtia siitä, että toimialan tai liikelaitoksen määräraha ei ylity. Mahdollisten ylitysuhkien osalta on katsausten yhteydessä raportoitava päätöksistä ja toimenpiteistä, joilla talousarvion ylitykset voidaan välttää talousarviovuoden aikana. Toimialajohtajien ja kansliapäällikön tulee samassa yhteydessä raportoida kaupunginhallitukselle, mikäli lautakuntien tekemät päätökset vaarantavat talousarvion toteutumisen.