Hyppää pääsisältöön
Kuva
Oletko kartalla? Kestävän elämäntavan karttapalvelu
Pääsisältö

Muotoilutoimisto 2Loops suunnitteli ja toteutti yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Circwaste -osahankkeeseen liittyen pilottikokeilun, jossa koottiin kestävää elämäntapaa tukevat palvelut Jyväskylän kaupungin karttapalveluun. Kohderyhmänä oli kaupungin asukkaat. Karttapalvelun avulla kannustetaan kestävään, resurssiviisaaseen elämäntapaan. Tieto palveluista lisää kaupunkilaisten tietoisuutta resurssiviisaista palveluista ja kohteista. Palvelu kannustaa materiaalien ja tavaroiden uudelleenkäyttöön, korjaamiseen ja kierrättämiseen.

Kestävä elämäntapa -osio jää pysyväksi osaksi karttapalvelua kokeilun jälkeen. Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustiimi vastaa jatkossa tietojen päivittämisestä ja uusien palveluiden lisäämisestä. Kokeiluun liittyi myös kahden maisteriopiskelijan pro gradu -työt Jyväskylän yliopiston kognitiotieteiden laitokselta.

Kuva
Kuvakaappaus kestävän elämäntavan karttapalvelu-tasosta. Kuva Outi Manninen

Kokeilun toteutus

Kokeilu alkoi suunnitteluvaiheella, johon kuului mm. toteutuksen suunnittelu, tiedonkeruu, valintakriteerien määrittely ja toimijoiden kontaktointi. Vaikuttavuutta mittasimme seuraamalla karttapalvelun kävijämääriä ennen ja jälkeen kokeilujakson. Seurantajaksoksi asetettiin yksi kuukausi, jonka aikana Sanni Laine teki myös omaan pro graduunsa liittyvää kyselytutkimusta. Kävimme alkuun paljon keskustelua kokeilun rajauksesta, viitekehyksestä ja kriteereistä karttapalveluun valittaville palveluille. Päädyimme kuuteen kategoriaan, jotka jokainen osaltaan edistävät joko tuote-elinkaaren pidentämistä tai resurssiviisautta. Kategoriat ovat seuraavat: korjaus ja huolto, vuokraus ja lainaus, kierrätyskeskukset, kierrätys ja lajittelu, second hand -palvelut ja tapahtumat. Suunnittelimme jokaiselle kategorialle omat symbolit, jotka näkyvät kartalla palvelun yhteydessä.

Kuva
Kestävän elämäntavan karttapalvelun kategoriat: Korjaus ja huolto, vuokraus ja lainaus, kierrätyskeskukset, kierrätys ja lajittelu sekä second hand. Kuva 2loops

Suunnitteluvaiheen jälkeen laadimme aineiston jyväskyläläisten toimijoiden tiedoista ja luovutimme aineiston karttapalvelun ylläpitäjälle tietojen päivitystä varten. Lisäksi laadimme hakukampanjan yrityksille, jotta he voivat myös itse ilmoittaa oman yrityksensä mukaan karttapalveluun. Haussa ei tullut yhtään uutta toimijaa, joten joko markkinointi ei tässä kohtaa toiminut tai palveluiden kartoittaminen oli meidän toimestamme riittävän kattava.

Viestinnällä oli kokeilussa tärkeä rooli. Yrityksille suunnatun kampanjan lisäksi kokeilujaksolla viestittiin kuluttajien suuntaan kahden eri kampanjan avulla. Kampanjamateriaalia jaettiin sekä kaupungin kanavissa, että mukaan tulevien yritysten omissa kanavissa. Kuukauden mittainen kokeilujakso haluttiin ajoittaa syysloma-aikaan, jotta voimme viestiä mahdollisuuksista viettää kestävä syysloma oman kaupungin palveluiden parissa.

Kuva
Kestävän elämäntavan karttapalvelun kuvituskuva: Asukaskampanja. Kuva 2loops
Kuva
Kestävän elämäntavan karttapalvelun kuvituskuva: Syyslomakampanja. Kuva 2loops

Kokeilun onnistuminen ja lopputulos

Kokeilu on ollut kaikin puolin positiivinen kokemus. Yhteistyö ja viestintä eri toimijoiden kanssa on sujunut hienosti, ja kaikki osapuolet ovat olleet innolla mukana. Olemme saaneet positiivista palautetta kartalle nostetuilta yrityksiltä.

Kokeilun aikana karttapalvelun kokonaiskävijämäärissä ei tapahtunut muutosta viestinnän huolellisesta suunnittelusta ja kampanjoinnista huolimatta. Teknisistä syistä yksittäisen Kestävä elämäntapa -osion kävijämäärästä emme valitettavasti saaneet tietoa. Tämä tieto olisi antanut ehkä paremmin osviittaa siitä, kuinka hyvin uusi osio on löydetty. Tuloksena joka tapauksessa on entistä paremmin palveleva karttapalvelu, jonka uudesta osiosta hyötyvät sekä asukkaat että kestävää elämäntapaa tukevia palveluita tarjoavat yritykset.
 
Jatkokehitykseen jäi paljon ideoita, jotka jäivät lyhyen ja rajatun kokeiluajan takia kokeilun ulkopuolelle. Kiinnostavin näistä on alkuperäisen suunnitelmamme mukainen tapahtumat -kategoria, jonka ideana oli, että kaupunkilaiset voisivat itse ilmoittaa kartalle omia kestävään elämäntapaan liittyviä tapahtumiaan. Tämä kategoria jäi pois kokeilujaksolta. Kokeilua voi skaalata myös muiden kaupunkien ylläpitämiin karttapalveluihin.
 

Tutustu palveluihin: Kestävää elämäntapa tukevat palvelut kartalla


Kuva
Kestävän karttapalvelun logot

Lue lisää Circwaste - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeesta

Asiasanat:  
kestävä kulutus