Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hulevesiuoma Kankaalla. Kuva Mervi Vallinkoski
Pääsisältö

Hulevesilaskutus 2024

Vuoden 2024 hulevesilaskut postitetaan syys- ja lokakuun aikana. Lasku lähetetään niille kiinteistön omistajille, jotka ovat 1.1.2024 olleet kiinteistön omistajia tai kaupungin maavuokralaisia.

Huomioithan, että maksun määräytymispäivä on vuoden ensimmäinen päivä ja näin ollen maksuvelvollinen on se kiinteistön omistaja tai kaupungin maavuokralainen, joka on kiinteistörekisterin mukaan omistanut kiinteistön tai ollut maavuokralaisena kuluvan vuoden ensimmäisenä päivänä. Mikäli olet myynyt kiinteistösi 1.1.2024 jälkeen niin olet maksuvelvollinen vielä vuoden 2024 hulevesimaksusta. Seuraavien vuosien osalta hulevesilasku toimitetaan kiinteistön nykyiselle omistajalle. Tiedot kiinteistöjen myynnistä päivittyvät järjestelemiimme mm. lainhuudon myötä ja näin ollen erillistä ilmoitusta kiinteistön kaupasta ei hulevesilaskutuksen osalta tarvita.

Laskutettavan hulevesimaksun minimiraja on viisi euroa. Mikäli kiinteistön hulevesimaksun summa jää alle viiden euron niin kiinteistölle ei lähetetä laskua tai ilmoitusta asiasta.

Vähennysperuste V3 poistuu vuoden 2024 alussa

Sekaviemäröidyn kiinteistön hulevedet kulkevat samassa putkistossa jäteveden kanssa ja päätyvät lopulta jätevedenpuhdistamolle. Sekaviemäröinnin haasteena on se, että erityisesti rankkasateiden aikana viemäriverkoston kapasiteetti ei riitä sekä jätevedelle että runsaalle hulevedelle. Tämä voi johtaa viemäriputkien tulvimiseen sisälle asuntoihin, pihoille ja kaduille. Tulvimisen yhteydessä haitallista jätevettä pääsee sisälle kiinteistöihin ja ympäristöön. Jätevesiviemärissä kulkeva hulevesi käsitellään jäteveden tavoin jätevesipuhdistamolla ja lisää käsiteltävää vesimäärää. Puhdistamoyhtiö laskuttaa vesihuoltolaitoksia tästä jätevedenpuhdistamisesta kuutiohinnalla. Tästä syntyneet kustannukset vesihuoltolaitos joutuu mahdollisesti huomioimaan asiakashinnoissa.

 Kaupungin hulevesitaksassa sekaviemäröinti on ollut yksi hulevesimaksun vähennysperuste (V3). Vähennysperuste on kuitenkin ristiriidassa sekaviemäröinnin aiheuttamien haittojen kanssa eikä edesauta kiinteistöjen siirtymistä sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin. Tästä syystä kaupunki on päättänyt luopua vähennysperusteesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin vähennyksen piirissä olleiden kiinteistöjen hulevesimaksu palaa samalle tasolle muiden vastaavien kiinteistöjen kanssa. Esimerkiksi omakotitalokiinteistö, jolla vähennys on ollut käytössä, on maksanut hulevesimaksua 50 euron sijasta 12,50 euroa. Kyseinen vähennys on tällä hetkellä käytössä 83 kiinteistöllä. Jyväskylän hulevesilaskutuksen piirissä olevia kiinteistöjä on noin 17 000 kpl.

Yhteydenotto

Mikäli haluat keskustella laskun maksamiseen liittyvästä asiasta kuten esim. virheellisestä laskutusosoitteesta tai tiedustella maksuaikaa, niin otathan yhteyttä laskulla näkyvään puhelinnumeroon 014 569 0139 (arkisin klo 12-15).

Mikäli laskun sisältö on mielestäsi virheellinen esim. laskulla on väärät maksuperusteet, väärä summa tai haluat kysyä tarkemmin hulevesimaksusta niin otathan ensisijaisesti yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen hulevesimuistutukset [at] jyvaskyla.fi . Asian voi hoitaa myös soittamalla laskulla näkyvään puhelinnumeroon 014 569 0139 (arkisin klo 12-15).

Mikäli laskutettavan kiinteistön kohdalla mielestäsi täyttyy jokin vähennystaulukossa mainittu vähennys niin toimithan laskulla annetun ohjeistuksen mukaan. Jotta vähennysperusteiden toteutuminen voidaan selvittää ja todeta, niin asiasta tulee toimittaa laskulla mainitun ohjeistuksen mukaisesti kirjallinen muistutus kaupungin kirjaamoon. Huomioithan, että vain ajoissa toimitetut muistutukset voidaan käsitellä.

Mahdollisesta muistutuksesta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, josta ei ole mahdollista saada vapautusta ja joka on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli maksu muuttuu muistutuksen johdosta niin maksuvelvolliselle lähetetään uusi korjattu lasku.

Mitä hulevesi on?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevettä kertyy etenkin katetuilla pinnoilla, kun maa ei pääse imemään vettä esimerkiksi asfaltoidun pinnan läpi. Tällaisia alueita on etenkin tiheään rakennetussa keskustassa, jossa katettua pintaa on paljon. Kovalla sateella hulevedet voivat aiheuttaa tulvia kaduilla, pihoilla tai viemäriverkostossa. Katualueilta hulevesiin voi kertyä erilaisia haitta-aineita kuten tiesuolaa, öljyä sekä raskasmetalleja. Nämä haitta-aineet kulkeutuvat hulevesien mukana vesistöön ja voivat muuttaa purkuvesistöjen sekä pohjavesien laatua.

Hulevesien hallittu poisjohtaminen sekä hulevesijärjestelmän säännöllinen kunnossapito auttavat ehkäisemään tulvien syntymistä. Erilaisilla viivytysrakenteilla pystytään suodattamaan hulevesiä ja siten vähentämään vesistöön päätyvien haitta-aineiden määrää. Tällaisia viivytysrakenteita ovat mm. imeytysrakenteet, viivytys- ja suodatusaltaat sekä erilaiset kosteikot. Hulevesijärjestelmä kokonaisuudessaan koostuu monesta eri osasta, joita ovat mm. ojaverkosto, hulevesiviemäriverkosto eli putkiverkosto maan alla sekä erilaiset rakenteet huleveden imeyttämiseen ja viivyttämiseen.

Miksi hulevesistä pitää maksaa?

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta kunnalle syntyviä kustannuksia. Hyvä suunnittelu on tärkeä lähtökohta, jotta saadaan toimiva hulevesijärjestelmä. Rakentamisen jälkeen säännöllinen kunnossapito varmistaa järjestelmän toimivuuden jatkossakin.

Kunnan hulevesijärjestelmästä hyötyvät myös yksittäiset kiinteistöt riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kiinteistön hulevesijärjestelmästä kunnan hulevesijärjestelmään vai ei. Vuotuisessa hulevesimaksussaan kiinteistö maksaa siitä, miten hulevesiä johdetaan kiinteistöltä yleisille alueille. Hulevesimaksulla kiinteistö osallistuu lisäksi yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Hulevesimaksu

Vesihuoltolakia ja maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin vuonna 2014 siten, että hulevesien käsitteleminen ja poisjohtaminen eriytettiin vesihuollon eli talous- ja jäteveden käsittelystä. Samalla luotiin hulevesien kokonaishallintaa koskeva uusi sääntely ja määrättiin kunnille uutena tehtävänä hulevesien kokonaishallinnasta vastaaminen kunnan asemakaavoitetulla alueella. Uusi hulevesiä koskeva sääntely sisällytettiin maankäyttö- ja rakennuslain uuteen 13 a lukuun.

Hulevesien kokonaishallinta siirtyi Jyväskylän kaupungin vastuulle 2018. Jyväskylän kaupungissa otettiin käyttöön maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva julkisoikeudellinen hulevesimaksu vuonna 2018.

Aiemmin Jyväskylän Energia Oy:lle (nykyisin Alva-yhtiöt Oy) maksamat huleveden liittymismaksu ja kuukausittainen perusmaksu ovat poistuneet 2018 alkaen, kun hulevesilaskutus siirtyi kaupungin vastuulle. Muutoksen myötä kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan vuosittaisen hulevesimaksun.

Jyväskylän Energia Oy (nykyinen Alva-yhtiöt Oy) alensi jäteveden käyttömaksua 1.7.2017 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Päätökset Jyväskylän kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesimääräyksistä sekä Alva-yhtiöt Oy:n (entinen Jyväskylän Energia Oy) huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta löytyvät Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjasta. (asiakohdat 301, 302, 303 ja 304).

Jyväskylässä hulevesimaksu laskutetaan kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä. Vuosien 2018 ja 2019 laskutuksesta saatujen yhteydenottojen perusteella nähtiin taksassa päivitystarpeita. Uusi päivitetty taksa tuli voimaan 1.1.2021. Päivityksen yhteydessä mm. taksan maksutaulukkoon luotiin uusi maksuluokka (kori 2) niille kiinteistöille, joilla sijaitsee yksi omakotitalo sekä yksi paritalo tai kolme omakotitaloa tai kolmen huoneiston rivitalo. Uusi maksuluokka huomioi paremmin näiden kiinteistöjen hulevesimaksun suuruuden suhteessa muihin kiinteistöihin. Uuteen maksuluokkaan kuuluvien kiinteistöjen hulevesimaksun määrä pienenee ja näin vastaa paremmin muiden vastaavien kiinteistöjen hulevesimaksun määrää.

Hinnan korotuksia ei taksan päivityksen yhteydessä tehty vaan hulevesimaksun yksikköhinta säilytettiin ennallaan.

Hulevesilasku

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa ja maksun määräytymispäivä on aina vuoden ensimmäinen päivä. Lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai kaupungin maavuokralaiselle, joka on omistanut kiinteistön tai ollut kaupungin maavuokralaisena kuluvan vuoden ensimmäisenä päivänä. Kiinteistön, jolla on useita omistajia, hulevesimaksu laskutetaan kaikilta kiinteistön omistajilta kiinteistön omistusosuuden mukaisesti.

Hulevesitaksa

Hulevesimaksu veloitetaan kaikilta rakennetuilta kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat Jyväskylässä asemakaava-alueella. 

Kiinteistön hulevesimaksun määrään vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja.

Hulevesimaksun yksikköhinta on 57,50 €. 
Maksutaulukon jokaisessa maksuluokassa on oma kiinteistökerroin K. 
Kiinteistön hulevesimaksun määrä saadaan kertomalla yksikköhinta kiinteistökertoimella.
Esim. Rivitalo, joka sijaitsee 5200 m2 tontilla. 
Kyseessä on rivitalo, joten kiinteistö sijoittuu maksutaulukossa koriin 3. Pinta-alan puolesta kiinteistö sijoittuu korissa 3 kiinteistön pinta-ala luokkaan II, jolloin kiinteistökerroin on 12 (pinta-ala yli 5000 m2). Kiinteistön vuosittainen hulevesimaksu on 12 x 57,50 € = 690 €.

Alla olevassa maksutaulukossa on nähtävissä vuosittaisen hulevesimaksun hinta eri kiinteistöissä. 

 
Kiinteistön pinta-ala luokkaKori 1: 
Kiinteistöllä paritalo tai 1-2 omakotitaloa 
Kori 2: 
Kiinteistöllä yksi omakotitalo ja yksi paritalo tai kolme omakotitaloa tai kolmen huoneiston rivitalo
Kori 3: 
Kiinteistöllä rivitalo(t), ketjutalo(t) ja kerrostalo(t) *
Kori 4: Kiinteistöllä liike-, toimisto- ja palvelurakennukset,
teollisuusrakennukset ym.
(I) 100-4999K=1
57,50 €
K=3
172,50 €
K=6
345 €
K=9
517,50 €
(II) 5000-9999K=12 
690 €
K=18
1035 €
(III) 10000-24999K=24
1380 €
K=36
2070 €
(IV) 25000-99999K =36
2070 €
K=54
3105 €
(V) 100000-K=50
2875 €
K=75
4312,50 €

* Koriin 3 kuuluvat lisäksi kiinteistöt, joilla sijaitsee:
- Vähintään neljä omakotitaloa
- Vähintään kaksi paritaloa 
- Vähintään kaksi omakotitaloa ja paritalo

Hulevesimaksu veloitetaan myös joiltakin sellaisilta rakennetuilta kiinteistöiltä, joilla ei sijaitse rakennusta mutta kiinteistöt eivät ole enää luonnontilaisia. Tällaisia kiinteistöjä ovat muun muassa kiinteistöille kuuluvien autopaikkojen korttelialueet (kaavamerkintä LPA) sekä yhteiskäyttöpihat (kaavamerkintä AH).

Alla olevassa taulukossa on nähtävissä hulevesimaksun määrä LPA- ja vastaavilla alueilla.
 

Kiinteistön pinta-alaKerroin K
100-499 m2K=1
Hulevesimaksu 57,50 €
500-1499 m2K=3
Hulevesimaksu 172,50 €
1500-2999 m2K=6
Hulevesimaksu 345 €
3000-4999 m2K=9
Hulevesimaksu 517,50 €
5000-9999 m2K=12
Hulevesimaksu 690 € 
10000-24999 m2K=24
Hulevesimaksu 1380 €
25000-99999 m2K=36
Hulevesimaksu 2070 €
100000 m2-K=50
Hulevesimaksu 2875 €

AH- ja vastaavien alueiden vuosittainen hulevesimaksu on 57,50 €. Kiinteistön pinta-alalla ei ole vaikutusta maksun suuruuteen.

Vähennyskertoimet

Hulevesitaksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti.

Kiinteistön on mahdollista saada hulevesimaksuun vähennystä, mikäli jokin hulevesitaksassa määritelty vähennysperuste täyttyy (taulukko alla).

Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan laskun saajan tulee hakea vähennystä laskussa kerrotun ohjeen mukaisesti. Vähennystä haettaessa tulee kertoa mitä vähennystä haetaan ja millä perusteilla. Mikäli kiinteistölle haetaan useampaa vähennystä, niin tämä tulee myös mainita vähennystä haettaessa. 

  • Vähennyskertoimet myönnetään toistaiseksi voimassa olevina. 
  • Olosuhteiden muuttuessa vähennyskertoimien sovellettavuus tarkastellaan uudestaan.
     

 

VähennysVähennysperusteVähennyskerroin VHuomioitavaa
V1. Kiinteistön rakennetun alueen pinta-ala.V1. Koriin 4 kuuluvan kiinteistön viheralueen pinta-ala. Koriin 4 kuuluvat kiinteistöt ovat oikeutettuja vähennykseen, mikäli kiinteistön kokonaispinta-alasta yli 50 % on viheraluetta. Vähennysperusteiden täyttyessä kiinteistön kokonaispinta-alasta vähennetään viheralueen pinta-alan osuus. Kerroin K määräytyy jäljelle jäävän pinta-alan mukaan.Kiinteistön hulevesimaksun kerroin K määräytyy sen rakennetun pinta-alan mukaan. (pa. 100-2500m2 K=6)Vähennys on mahdollinen ainoastaan korin 4 kiinteistöille.
V2. Hulevetensä valtion järjestelmään johtavat kiinteistöt. Mikäli kiinteistö osoittaa johtavansa hulevettä valtion hulevesijärjestelmään, on se oikeutettu vähennykseen hulevesimaksusta.0,5

Valtion hoidossa olevat väylät on esitetty kartassa sinisellä viivalla.

Tarkistathan kartasta oman osoitteesi tilanteen.

V4. Kiinteistöt, joiden alueelle kaupungin hulevesijärjestelmän oja tai putki purkaa hulevettä.Mikäli kaupungin hulevesijärjestelmän oja tai putki purkaa hulevettä kiinteistön alueelle, jolla ei ole tähän tarkoitettua rasitetta olemassa ja jos hulevesien johtaminen kyseisen kiinteistön kautta on välttämätöntä kunnan hulevesijärjestelmän toimivuudelle, on kyseinen kiinteistö oikeutettu vähennykseen hulevesimaksusta viranomaisen harkinnan perusteella.0 

V5. Viranomaisen tapauskohtaisesti määrittelemä vähennys.
Mahdollinen korin 4 kiinteistöille. Viranomainen voi tapauskohtaisesti perustellusta maankäytöllisestä syystä käyttää alempaa pinta-alaluokkaa ja/tai kerrointa maksun määräämisessä tai käyttää K-kertoimen arvona 1 korissa 4 (omakotitonttiin rinnastettava tontti).