Hulevedet: usein kysyttyä

Mitä hulevesi on?

Mihin nykyinen hulevesimaksu perustuu?

Kuinka kiinteistön hulevesimaksun määrä lasketaan?

Kuinka lasken oman kiinteistöni maksun?

Miksi hulevedestä pitää maksaa?

Mitä hulevesijärjestelmä tarkoittaa?

Mihin hulevesijärjestelmiä tarvitaan?

Imeytän huleveden tontillani, tuleeko minun maksaa hulevesimaksu?

Haluaisin johtaa kiinteistöni hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, mitä tulee tehdä?

Asun kaupungin vuokratontilla, tuleeko minun maksaa hulevesimaksu?

Kiinteistölläni sijaitseva rakennus on asumaton, tuleeko minun maksaa hulevesimaksu?

Kiinteistöllä sijaitsee kolme omakotitaloa, miten hulevesimaksu määräytyy?

Kiinteistöllä sijaitsee paritalo ja yksi omakotitalo, miten hulevesimaksu määräytyy?

Korissa 3 on kaikki muut kiinteistöt paitsi asuminen, miksi näitä ei ole jaoteltu tarkemmin?

Omistamme kiinteistön puolisoni kanssa yhdessä, miksi laskulla näkyy vain minun nimeni?

Olen myynyt kiinteistöni ja muuttamassa, tarvitseeko minun maksaa hulevesimaksu koko vuodelta? 

Olen myynyt kiinteistöni ja muuttamassa, tuleeko minun irtisanoa hulevesisopimus?

Olen vuokrannut taloni, kuuluuko minun maksaa hulevesimaksu?

Miksi hulevesimaksusta ei tehdä sopimusta?


Mitä hulevesi on?
Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksien katoilta ja muilta vastaavilta paikoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä, joka käsitellään tontilla tai johdetaan pois kiinteistöltä. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli salaojavedet ovat hulevettä.

Mihin nykyinen hulevesimaksu perustuu?
Vesihuoltolakia ja maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin vuonna 2014 siten, että hulevesien käsitteleminen ja poisjohtaminen eriytettiin vesihuollon eli talous- ja jäteveden käsittelystä. Samalla luotiin hulevesien kokonaishallintaa koskeva uusi sääntely ja määrättiin kunnille uutena tehtävänä hulevesien kokonaishallinnasta vastaaminen kunnan asemakaavoitetulla alueella. Uusi hulevesiä koskeva sääntely sisällytettiin maankäyttö- ja rakennuslain uuteen 13 a lukuun.

Muuttuneen lainsäädännön seurauksena hulevesien hallintaa on vuoden 2018 alusta toteutettu Jyväskylän kaupungin asemakaavoitetulla alueella siten, että hulevesien käsittelyssä ja poisjohtamisessa sovelletaan pelkästään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia menettelyitä. Tästä syystä Jyväskylän Energia Oy (nykyinen Alva-yhtiöt Oy) purki loppuvuodesta 2017 kaikki yhtiön ja kiinteistöjen väliset huleveden liittymissopimukset. Kun hulevesien kokonaishallinta siirtyi kaupungin vastuulle, otettiin Jyväskylän kaupungissa vastaavasti käyttöön maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Eli jatkossa kiinteistöt maksavat hulevesien käsittelystä ja poisjohtamisesta sekä hulevesien kokonaishallinnasta Jyväskylän kaupungille pelkästään hulevesimaksua sekä Alva-yhtiöt Oylle (entinen Jyväskylän Energia Oy) talous- ja jätevesiin liittyviä vesihuoltolakiin perustuvia liittymis- ja käyttömaksuja.
Hulevesimaksun käyttöön ottamisesta Jyväskylän kaupungin asemakaavoitetulla alueella on päätetty Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.2.2017 asiakohdassa 1 (https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=942376) ja hulevesimaksun määräytymisen perusteista eli hulevesitaksasta Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 12.12.2017 asiakohdassa 302 (https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1015380).

Kuinka kiinteistön hulevesimaksun määrä lasketaan?
Yksittäisen kiinteistön hulevesimaksu lasketaan seuraavalla kaavalla:
Hulevesimaksu =X x K x V

X= hulevesimaksun yksikköhinta 50€/vuodessa
K= kiinteistö- ja pinta-ala kerroin eli kerroin, jolla otetaan huomioon kiinteistötyyppi ja pinta-ala
      asemakaava-alueella 
V= vähennyskerroin (käytetään laskennassa vain, mikäli kiinteistölle on myönnetty jokin vähennys-
      peruste) 

Alla olevassa taulukossa on nähtävillä K kertoimet (eli kiinteistö- ja pinta-ala kertoimet)

Hulevesimaksun kiinteistö- ja pinta-alakertoimet


 
Alla olevassa taulukossa on nähtävillä vuosittainen hulevesimaksun määrä eri kiinteistöissä

Hulevesimaksutaksa 2018

Kuinka lasken oman kiinteistöni maksun?
Esim. Kerrostalo, jonka kiinteistön pinta-ala on 5500 m2 
              Hulevesimaksun laskenta on seuraavanlainen:
           Kyseessä on kerrostalo. Alemmasta taulukosta on nähtävissä, että kerrostalo kuuluu koriin 2.
           Kiinteistön pinta-ala on 5500m2.  Alemmasta taulukosta on nähtävissä, että pinta-alan
           puolesta kiinteistö kuuluu luokkaan II ja ylemmästä taulukosta on nähtävissä, että näin ollen
           kiinteistön K-kerroin on 12.
           Kaavan mukaan laskettuna X=50€ ja K=12 eli 50€ x 12=600€. 
           Esimerkin tapaukselle ei ole myönnetty vähennystä hulevesimaksuun. 


Miksi hulevedestä pitää maksaa?
Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan kunnan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle aiheutuneita kustannuksia. Hulevesimaksulla osallistutaan yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Hyväkuntoisilla ja toimivilla katualueiden hulevesijärjestelmillä pystytään minimoimaan taajamatulvien mahdollisuus. Puistot pysyvät paremmassa kunnossa toimivien hulevesijärjestelmien avulla ja puistojen käyttö on näin miellyttävämpää sekä turvallisempaa. 

Mitä hulevesijärjestelmä tarkoittaa?
Kunnan hulevesijärjestelmä koostuu putkiverkostosta sekä erilaisista rakenteista, joilla hulevesiä imeytetään (mm. imeytysaltaat ja-painanteet), viivytetään (mm.  viivytysrakenteet), johdetaan (mm. ojaverkosto), viemäröidään ja käsitellään. Hulevesimaksulla osallistutaan näiden rakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Mihin hulevesijärjestelmiä tarvitaan?
Kaupunkiympäristössä on usein paljon kovaa rakennettua pintaa, jota vesi ei läpäise vaan vesi jää pinnan päälle. Mikäli pinnoille kertynyttä vettä ei voida hallitusti ohjata hulevesijärjestelmään niin on vaarana, että vesi hakeutuu rakennusten kellaritiloihin, varastoihin ym. aiheuttaen mahdollisesti suurtakin aineellista vahinkoa. Tästä syystä pinnoille kertyvä vesi tulee ohjata hallitusti hulevesijärjestelmään, jotta siitä ei aiheudu haittaa ympäröiville rakennuksille tai ympäristölle. Katualueille voi syntyä helposti myös taajamatulvia, mikäli kaduille kertynyttä vettä ei pystytä ohjaamaan hulevesijärjestelmään. 

Imeytän huleveden tontillani, tuleeko minun maksaa hulevesimaksu?
Kiinteistö voi käsitellä hulevettä omalla tontilla esim. imeyttämällä tai johtamalla hulevesiä läheiseen vesistöön.  Hulevesitaksassa hulevesien imeyttäminen tai viivyttäminen ei ole peruste hulevesimaksusta vapauttamiselle tai hulevesimaksun huojentamiselle. Hulevesien johtaminen vesistöön rinnastuu huleveden viivyttämiseen kiinteistöllä. Näin ollen hulevesimaksu tulee maksaa vaikka kiinteistön hulevettä imeyttäisi tai viivyttäisi omalla tontilla. 
Vaikka oman kiinteistön hulevettä ei johdeta hulevesiverkostoon vaan se imeytetään tontille, niin osa hulevedestä voi johtua kiinteistön ulkopuolelle kunnan hulevesijärjestelmään kuten esim. katuojaan. Huleveden imeytymiseen ja johtumiseen vaikuttaa mm. maaperän rakenne, pinnanmuodot sekä sateen rankkuus ja vuodenajat (lumien sulamisvedet maanpinnan ollessa vielä jäässä).

Vuotuisessa hulevesimaksussa kiinteistö maksaa myös siitä, miten hulevesiä johdetaan kiinteistöiltä yleisille alueille sekä osallistuu yleisten alueiden (muun muassa kadut ja puistot) hulevesien hallinnasta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kiinteistö hyötyy siis hulevesien hallinnan rakenteista ja katujen kuivatuksesta, vaikka sillä ei olisi liittymää hulevesiviemäriin tai avo-ojaverkostoon.

Haluaisin johtaa kiinteistöni hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, mitä tulee tehdä?
Kaupungin hulevesisivustolta löytyy lomake nimellä hulevesi-ilmoitus. Linkki lomakkeelle löytyy   hulevesisivuston etusivulta oikeasta yläkulmasta. Vastaanotettuamme lomakkeen asia käsitellään ja sinulle kerrotaan, minne hulevettä on mahdollista johtaa.

Asun kaupungin vuokratontilla, tuleeko minun maksaa hulevesimaksu?
Hulevesimaksu on kiinteistökohtainen ja laskutetaan myös kaupungin maavuokralaisilta.

Kiinteistölläni sijaitseva rakennus on asumaton, tuleeko minun maksaa hulevesimaksu?
Rakennuksen asumattomuudella ei ole merkitystä maksun määräytymiseen, joten hulevesimaksu veloitetaan, vaikka rakennus olisi asumaton.

Kiinteistöllä sijaitsee kolme omakotitaloa, miten hulevesimaksu määräytyy?
Mikäli asuinrakennuksia/huoneistoja on samalla kiinteistöllä kolme tai useampi, niin kiinteistö rinnastetaan hulevesimaksun osalta rivitaloon ja näin ollen kiinteistö kuuluu koriin 2. Yhtiömuodolla tai kiinteistön hallinnonjaolla ei ole vaikutusta hulevesimaksun suuruuteen.

Kiinteistöllä sijaitsee paritalo ja yksi omakotitalo, miten hulevesimaksu määräytyy?
Mikäli asuinrakennuksia/huoneistoja on samalla kiinteistöllä kolme tai useampi, niin kiinteistö rinnastetaan hulevesimaksun osalta rivitaloon ja näin ollen kiinteistö kuuluu koriin 2. Yhtiömuodolla tai kiinteistön hallinnonjaolla ei ole vaikutusta hulevesimaksun suuruuteen.

Korissa 3 on kaikki muut kiinteistöt paitsi asuminen, miksi näitä ei ole jaoteltu tarkemmin?
Korijako perustuu siihen, että kaikki asuminen on koreissa 1 ja 2. Korissa 3 ovat muut kiinteistöt. Koriin 3 kuuluvat kiinteistöt ovat korkeimmassa maksuluokassa, koska kiinteistöjen pinta-alat ovat monessa tapauksessa suurempia kuin asuinkiinteistöjen. Lisäksi korin 3 kiinteistöillä on yleensä paljon rakennettua pintaa ja näin myös hulevesiä muodostuu näiltä kiinteistöiltä enemmän. Korin 3 kiinteistöjä varten on taksassa olemassa vähennysperuste 1 niitä varten, joiden kiinteistön pinta-alasta yli 50 % on rakentamatonta. 

Omistamme kiinteistön puolisoni kanssa yhdessä, miksi laskulla näkyy vain minun nimeni?
Hulevesilasku on kiinteistökohtainen ja se osoitetaan kiinteistön omistajalle. Mikäli kiinteistöllä on useampi omistaja ja omistajat asuvat samassa osoitteessa niin silloin heille lähetetään yhteisesti yksi lasku. Laskun osoitekenttään tulostuu sattumanvaraisesti toisen omistajan tiedot ja laskun yhteisvelallinen kohdassa näkyy toisen omistajan tiedot. Riippumatta siitä missä kohdassa laskua nimi näkyy, ovat molemmat omistajat vastuussa siitä, että lasku tulee kokonaisuudessaan maksettua.
 
Mikäli kiinteistön omistajat asuvat eri osoitteissa niin kummallekin omistajalle lähetetään oma lasku. Lähetettävän laskun suuruus määräytyy kiinteistön omistusosuuden mukaan.

Olen myynyt kiinteistöni ja muuttamassa, tarvitseeko minun maksaa hulevesimaksu koko vuodelta? 
Hulevesimaksu on vuosittainen maksu, josta lähetetään lasku kerran vuodessa. Kuluvan vuoden hulevesimaksu veloitetaan aina siltä omistajalta, joka kiinteistörekisterin mukaan on ollut kiinteistön omistajana vuoden ensimmäisenä päivänä. Mikäli kauppakirjassa on sovittu julkisoikeudellisten maksujen maksamisesta tarkemmin, niin silloin ostajan ja myyjän tulee sopia laskun maksamisesta keskenään. 

Olen myynyt kiinteistöni ja muuttamassa, tuleeko minun irtisanoa hulevesisopimus?
Kun kiinteistö myydään niin lainhuudon myötä uusien omistajien tiedot päivittyvät kiinteistörekisteriin. Erillistä ilmoitusta omistajien vaihtumisesta ei siis tarvitse tehdä vaan saamme päivittyneet tiedot kiinteistörekisteristä laskutusta varten. Mikäli kiinteistön kauppa tapahtuu kesken vuotta, niin laskutamme koko kuluvan vuoden hulevesimaksun vanhalta omistajalta ja vasta seuraavan vuoden hulevesimaksun uudelta omistajalta. 

Olen vuokrannut taloni, kuuluuko minun maksaa hulevesimaksu?
Laskutamme hulevesimaksun aina kiinteistön omistajalta tai kaupungin maavuokralaiselta. Kiinteistön omistaja ja vuokraaja voivat keskenään sopia siitä, kumpi maksun tosiasiassa maksaa. Laskuttaja ei voi maksun määräämisessä ottaa kantaa mahdollisiin kiinteistön käyttöä koskeviin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. 

Miksi hulevesimaksusta ei tehdä sopimusta?
Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka perustuu lainsäädäntöön, ei sopimukseen.