Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kanava, silta ja taustalla punatiilirakennus.
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin vetämä HULVA-hanke on osa ympäristöministeriön rahoittamaa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hanke on saanut tehostamisohjelman Kaupunkivedet ja haitalliset aineet  -teemarahoitusta. Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa tavoitellaan vesistökuormituksen vähentämistä tehostamalla kaupunkien hulevesien hallintaa ja käsittelyä. Hanke ajoittuu vuosille 2021-2022.

Hankkeen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden tietoa ja ymmärrystä hulevesien käsittelyrakenteiden suunnitteluun, kunnossapitoon ja seurantaan. Hankkeessa kerätään seurantatietoa luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnasta. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten eri hulevesirakenteet vaikuttavat huleveden laatuun ja määrään. Lisäksi kerätään tietoa hulevesirakenteiden ylläpitokokemuksista.

Seurannalla selvitetään, miten ratkaisut toimivat sekä miten ja millaisissa ratkaisuissa saadaan parhaat tulokset. Huleveden laatua, määrää ja kasvillisuutta seurataan eri-ikäisissä ja -tyyppisissä hulevesirakenteissa: Kankaan kanavassa (2018), Eerolanpuron kosteikossa (2017) sekä Puutarhakadun Green Street -ratkaisuissa (2019 ja 2021). Seurannassa hyödynnetään ja testataan monipuolisesti muun muassa erilaisia langattomia antureita, jotta rakenteiden toimivuudesta saadaan kattava käsitys.

Hankkeen toisessa osiossa toimijat laativat yhteistyössä ohjeistukset katujen ja tonttien rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan. Yhteinen toimintamalli pyrkii selkeyttämään yhteiset tavoitteet ja toimijoiden roolit sekä tunnistamaan nykyisen prosessin ongelmat. Ohjeistusta testataan ja kehitetään vuonna 2022 Jyväskylään sijoittuvassa rakennusprojektissa.

Hankkeen eteneminen

Hulevesirakenteiden seurantaa on toteutettu v. 2021. Seurannan tuloksia on koottu HULVA-hankkeelle perustettuun web-portaaliin. Puutarhakadulla että Kankaan kanavassa mitataan jatkuvatoimisesti  kasvualustan kosteutta kahdesta pisteestä sekä ja lisäksi virtaamaa Kankaan kanavassa. Kuiva kesäkausi v. 2021 näkyy selvästi Puutarhakadun tuloksissa. Kankaan kanavassa on esiintynyt jatkuva pieni pohjavirtaama, joka pitää kanavan kasvualustan tasaisemmin kosteana.

Puutarhakadulla seurataan kasvualustan vaikutusta lähtevän veden laatuun jatkossa tarkemmin, sillä fosforipitoisuus on ollut lähtevässä vedessä korkeahko. Näin ollen on pohdittu mahdollisuutta, että kasvualustasta huuhtoutuisi ravinteita. Eerolanpuron kosteikko vaikuttaa toimivan hyvin huleveden laadun parantamisessa ja mitatut arvot ovat pääsääntöisesti matalia.

Mittausten ohella on tehty kasvillisuuskartoituksia kohteissa kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Kartoituksen perusteella Puutarhakadun biosuodatusrakenne on osin voimakkaasti rikkaruohottunut ja kasvipeitteissä on esiintynyt aukkoja. Kohdetta on kuitenkin hoidettu kesällä, joten tilanne parantui syksyn kartoitukseen mennessä.Kankaan kanava on pääosin hyvinvoiva, tosin myös paikoin rikkaruohottunut. Eerolanpuron kosteikkoalue 1 on pääosin hyvinvoiva,kun taas kosteikkoalue 2 on umpeenkasvanut osmankäämistä.

Osana hanketta on myös käynnistynyt ohjeistuksen laadinta rakentamisen aikaiseen hulevesien hallintaan. Ohjeistuksen avulla on tarkoitus muodostaa kaupungin sisäinen toimintamalli jatkoa varten.

Vuonna 2022 on tarkoitus jatkaa hulevesirakenteiden seurantaa edelleen. Kesällä 2022 järjestetään lisäksi opintomatka pääkaupunkiseudulle tiedon- ja kokemusten vaihtoa varten.

Kuva
Vesiensuojelun tehostamisohjelman logo. Kuva Ympäristöministeriö

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi
p. 044 543 6686
paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi

Kaavoitusbiologi Anne Laita
p. 050 311 9927
anne.laita[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
hulevedet
yhdyskuntasuunnittelu
vesiensuojelu