Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi naista kuntoilee puistossa. Kuva Tero Takalo-Eskola
Pääsisältö

Hyvinvointikertomus

Monet kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin ja hyvinvoinnin edellytyksiin. Päätöksien valmistelun ja päätöksenteon taustalle tarvitaan tietoa myös kuntalaisten hyvinvoinnista. 

Hyvinvointikertomus on luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita palveleva katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen tavoitteena on kuvata viimeaikaista hyvinvoinnin kehitystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia. 

Hyvinvointisuunnitelma 

Hyvinvointikertomuksen pohjalta laaditaan hyvinvointisuunnitelma, jossa kuvataan, mitä aiotaan tehdä asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi.  

Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman lisäksi kaupungissa laaditaan eri ikäryhmiä ja toimintoja koskevia, kohdennettuja ohjelmia ja suunnitelmia. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Jokaisella hyvinvointialueella ja kunnalla on velvollisuus laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Suunnitelman laadinnassa kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä. 

Ikäystävällinen Jyväskylä ohjelma

Kunnan on vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Jyväskylän kaupungin osalta tätä suunnitelmaa vastaa Ikäystävällinen Jyväskylä ohjelma.

Suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, julkista hallintotehtävää hoitavien yksityisten toimijoiden, koulutuksen järjestäjien, varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

Suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa.

Kotoutumisen edistämisohjelma

Kotoutumisen edistämisohjelma perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386), jonka 32 §:n mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotoutumisen edistämisohjelma.

Ohjelma laaditaan kerran valtuustokaudessa.

Osallisuusohjelma

Osallisuusohjelma on itsenäinen ohjelma, mutta yhteisessä linjassa kaupungin hyvinvointisuunnitelman kanssa, johon tehdään nostoja osallisuusohjelmasta. Osallisuusohjelmassa listataan osallisuutta edistäviä toimia ja rakenteita sekä asetetaan tavoitteita tuleville vuosille. Jyväskylän kaupunki tukee asukkaiden osallistumista, lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia, edistää asukkaiden yhdenvertaisuutta ja ottaa huomioon kulttuurisen moninaisuuden sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Asunnottomuuden puolittamisohjelma

Jyväskylän kaupunki osallistuu hallitusohjelman mukaiseen Asunto ensin -periaatteesta kiinni pitävään yhteistyöohjelmaan keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä ja asunnottomuuden poistamiseen vuoteen 2027 mennessä. Asunnottomuuden puolittamisohjelma on laadittu tähän yhteistyöhön liittyen. Ohjelman tavoitteena on asunnottomuuden vähentäminen. 

Köyhyysohjelma

Köyhyys on kasvava ilmiö niin valtakunnallisesti kuin Jyväskylässäkin. Köyhyysohjelman tavoitteena on huomioida köyhyys ja pienituloisuus osana palvelujen järjestämistä ja vähentää köyhyyden ja pienituloisuuden aiheuttamia ongelmia.