Hyppää pääsisältöön
Kuva
kiinteä asfalttiasema. Kuva Ahonen Petteri
Pääsisältö

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Samoin on lupa oltava luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen. Ympäristölupahakemuksen ratkaisee toiminnan luonteesta riippuen joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Jyväskylässä rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä sekä suunnitelmallisesta valvontakäynnistä peritään maksu. Maksujen perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Lupaprosessi on monivaiheinen, ja lainvoimaisen lupapäätöksen saaminen kestää vähintään useamman kuukauden. Lupahakemuksesta muun muassa tiedotetaan kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin virallisilla internet-sivuilla. Myös rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemästä päätöksestä kuulutetaan samoin. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristölupahakemuksesta ja hakea muutosta päätökseen. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Ympäristölupaa haetaan verkossa Jyväskylän asiointipalvelussa. 

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyy lisätietoa ympäristöluvan hakemisesta ja lomake hakemuksen tekoa varten.

Yleinen ilmoitusmenettely 

Ympäristölupaa osittain korvaava kevyempi ilmoitusmenettely koskee mm. suurta osaa eläinsuojista, kemikaalivarastoista, elintarviketeollisuuden laitoksista, sahoista ja liikennevarikoista sekä vähäisiä ampumaratoja. Ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toiminnat ovat velvollisia tekemään ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta annetaan valituskelpoinen päätös.

Lisätietoa ilmoitusmenettelystä, ohjeet sekä toimialakohtaiset lomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Useimmat ilmoitukset teet myös verkossa Jyväskylän asiointipalvelussa.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään maksu. Myös ilmoituksenvaraisen toiminnan suunnitelmallinen valvonta on maksullista. Maksujen perusteet on ilmaistu rakennus- ja ympäristöjaoston hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.

Menettelyn piiriin kuuluvien energiantuotantolaitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ja muiden toimialojen laitosten 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet rekisteröintimenettelystä sekä toimialakohtaiset rekisteröintilomakkeet

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.

Menettelyn piiriin kuuluvien energiantuotantolaitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ja muiden toimialojen laitosten 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet rekisteröintimenettelystä sekä toimialakohtaiset rekisteröintilomakkeet (energiantuotantolaitos, jakeluasema, asfalttiasema, VOC-toiminta)

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään verkossa Jyväskylän asiointipalvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista. Ensimmäisellä kerralla voit kirjautua pankkitunnuksilla ja luoda itsellesi käyttäjätunnuksen palvelun myöhempää käyttöä varten.  

Alasivu
Kuva
Valkoinen kuvio sinisellä pohjalla. Alareunassa lukee ympäristöluvat.

 

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahonen, p. 0400 364 125

Rekisteröinnit:
Ympäristötarkastaja Anu Surakka, p. 040 770 5978
Ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka, p. 050 333 9937

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (Finlex)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2023

Asiasanat:  
ympäristölupa