Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi lippispäistä lasta istuu kivellä kesäpäivänä. Kuva Dolly Aittanen
Pääsisältö

1 Keskustan ja Kuokkalan avoin varhaiskasvatus 

1.1 Kuvaus esimiesalueen toiminnoista 

Kuokkalan kaupunginosassa, Yrttisuolla on vuonna 1985 rakennettu puistotalo, jossa on viihtyisät ja kodinomaiset sisätilat sekä monipuoliset leikkialueet. Yrttisuolla on hyvät ympärivuotiset liikuntamahdollisuudet. Pihassa on paljon erilaisia leikkivälineitä.  

Mäki-Matin perhepuisto sijaitsee kaupungin keskustassa. Mäki-Matin perhepuisto on Suomen ensimmäinen perhepuisto, ja on perustettu 1979. Mäki-Matin perhepuisto koostuu kahdesta erillisestä puistorakennuksesta sekä laajasta ja monipuolisesta piha-alueesta. Puiston ylätalo on avoin tila, jonne saa tulla puiston aukioloaikoina vapaasti.         

Esimiesalueeseen kuuluu toimintakaudella 2022-2023 puistojen lisäksi luonto- ja liikuntakerho Savulahdessa sekä Palokassa, tilapäistä lastenhoitoa Yrttisuolla sekä perhekahvila- ja perheliikuntatoimintaa eri alueilla sekä perhekahvila ja kerhotoimintaa Kortesuon päiväkodissa. 

Esimiesalueella työskentelee päiväkodin johtajan lisäksi, apulaisjohtaja, 4 varhaiskasvatuksen opettajaa, 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 päiväkotiapulainen sekä avoimen varhaiskasvatuksen oma varahenkilö.  

 

1.2 Tilapäinen lastenhoito  

Yrttisuon perhepuistossa  järjestetään tilapäistä lastenhoitoa, joka on tarkoitettu 10 kk - 5-vuotiaille lapsille, joilla ei ole varhaiskasvatuspaikkaa. Yksi hoitokerta maksaa 6,50 euroa/lapsi ja maksu sisältää välipalan.  Tilapäistä hoitoa järjestetään parittomien viikkojen maanantaisin klo 12.30–16.00 

Tilapäistä hoitoa ei järjestetä koulujen loma-aikoina. 

Perheet varaavat tilapäisen hoidon viimeistään viikkoa haluttua hoitoaikaa suoraan Yrttisuon perhepuistosta.  

1.3 Keittokahvilat  

Toimintakaudella 2022-2023 keittokahviloita järjestetään Mäki-Matin perhepuistossa sekä Kortesuon päiväkodilla.

Keittokahvilan toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon muiden lapsiperheiden kanssa, saada vertaistukea vanhemmuuteen sekä tarjota leikkiseuraa. Iltakahviloiden toimintaperiaatteeseen myös kuuluu ruokakasvatus (SAPERE) lapsille sekä perheille. 

Kahviloissa valmistetaan maistuva keitto yhdessä perheiden kanssa. Kahviloiden käynnistyminen on viivästynyt toimintavuonna koronatilanteesta johtuen.  

 

1.4 Luonto- ja liikuntakerhot               

Luonto- ja liikuntakerhot tarjoavat yli 3-vuotiaille lapsille monipuolista toimintaa, jossa opetellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan luontoon. Kerhot hyödyntävät toiminnassaan alueiden liikuntasaleja, ulkoliikunta-alueita sekä lähimaastoja. Kerhossa syödään terveellinen välipala. 

 

1.5 Perheliikunta  

Avoimet perheliikuntavuorot ovat kaikille perheille tarkoitettuja vuoroja, joita menee toimintavuodesta riippuen eri alueilla pitkin Jyväskylää. Toimintavuonna 2022–2023 liikuntavuoroja järjestetään Keskustassa Harjun kentällä/monitoimitalon judosalissa sekä Kuokkalan Graniitissa. Vuorojen toiminta-ajat sekä tarkemmat paikat ilmoitetaan Mäki-Matin perhepuiston Facebook-sivuilla.  

 

Liikuntavuorojen tarkoituksena on kehittää lapsen perusliikuntataitoja sekä antaa myönteisiä liikunta- ja yhdessäolon kokemuksia perheille. Vuoroilla on mahdollisuus myös löytää uusia ystäviä sekä vertaistukea arkeen ja vanhemmuuteen.  

 

2.  Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden nettilinkit ja some 

Perhepuistot ja Keittokahvilat toimivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Somekanavista saa ajankohtaisen tiedon siitä millaista toimintaa milläkin alueella järjestetään, jaetaan vinkkejä ja linkkejä perheiden iloksi ja tueksi, sekä kannustetaan vuorovaikutukseen sekä toimijoiden että asiakkaiden ja käyttäjien kesken.  

 

Palveluiden nettisivut:  

https://www.jyvaskyla.fi/Varhaiskasvatus/varhaiskasvatus-jyvaskylassa/kerhot-perhekerhot-ja-kahvilat 

Puistojen Facebook sivut: 

https://www.facebook.com/makimattiperhepuisto/ 

https://fi-fi.facebook.com/jklyrttisuonperhepuisto/ 

 

Alueiden keittokahvilat:  

https://www.facebook.com/Jkliltakahvilat/ 

 Instagram: @makimatinperhepuisto 

                   @iltakahvilat 

 

 3. Puistojen ja avoimen toiminnan toiminta-ajat 

Perhepuistot ovat avoinna arkisin maanantaista torstaihin klo 8.00–16.00. Perjantaisin ovet aukeavat klo 8.00. Yrttisuon perhepuisto sulkeutuu klo 12.00 ja Mäki- Matin perhepuisto sulkeutuu klo 14.00. Kesätoimintakautena Mäki-Matin perhepuisto on auki arkisin klo 18 asti.  

Perhepuistoissa toimii sekä lasten- että perhekerhoja. Kerhojen ohella puistoissa järjestetään avointa toimintaa, joka koostuu kahvilatoiminnasta, avoimista perheliikuntavuoroista ja avoimista muskareista. 

Perhepuistoissa on myös yhdistysten ja seurojen järjestämää ilta- ja viikonlopputoimintaa. mm. perhekahviloita. Tiloja on mahdollista vuokrata yksityiseen käyttöön. Perhepuistoissa järjestetään myös paljon erilaisia lapsiperheille suunnattuja tapahtumia. Tapahtumista ilmoitetaan aina erikseen puistojen some- ja muilla infokanavilla. Kesäisin Mäki-Matin pihapiirissä toimii kesäkahvila ja piha-alueella järjestetään erilaisia lastenteatteriesityksiä.  

 

4.  Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet  

 

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”  

 

Alueen avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa toiminnan painopisteenä on perheiden ja lasten hyvä arki.  

 

Hyvä arki meillä pohjautuu;  

  • luottamukselliseen ja avoimeen suhteeseen vanhempien kanssa 

  • myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa jokainen perhe tuntee tulevansa    kohdatuksi. 

  • siihen, että lapsi otetaan huomioon yksilönä, osana ryhmää. 

  • kiireettömyyteen ja rauhallisuuteen, sekä hyvään ja turvalliseen oloon. 

  • leikin ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun kodinomaisessa ja viihtyisässä toimintaympäristössä. 

  • lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä vertaistuen mahdollistamiseen. 

 

Toiminnassa painotutaan tänä toimintakautena lasten ja perheiden Hyvään alkuun varhaiskasvatuspolulla. Vahvistamme myös avointa toimintaa perhepuistoissa sekä esimiesalueen muissa toiminnoissa. Panostamme erityisesti perheliikuntavuorojen lisäämiseen alueellisesti sekä erilaisten perheiden tuen muotojen kehittämiseen ja viemiseen toiminnallisempaan suuntaan. Tilapäisen hoidon kehittäminen ja markkinoiminen osana varhaiskasvatuspalveluja huomioidaan Yrttisuon perhepuiston toiminnassa.  

Lasten kerhoissa aloituskeskustelut antavat pohjan vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle ja tukevat luottamuksen synnyssä. Kannustamme vanhempia avoimeen kasvatusyhteistyöhön ja tarjoamme mahdollisuuden olla mukana lapsen kerhopäivässä. 

Hyvä alku keskustelu käydään pääsääntöisesti lapsen kotona perheen niin tahtoessa. Keskusteluissa painopiste on perheiden ja lapsen asiantuntijuudessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasuun) kirjataan yhdessä perheen kanssa sovitut odotukset ja toiveet varhaiskasvatukselle.  

 

5. Toiminnan kehittäminen  

Palveluista ja työyhteisön toimintatapojen kehittämisestä vastaa johtotiimi. Johtotiimin muodostavat päiväkodin johtaja, perhepuistojen apulaisjohtaja ja tiimivastaava. Johtotiimi suunnittelee puistojen toimintaa, pedagogisia toimintatapoja ja kasvatustyön tukemista havaintojen, asiakaspalautteen ja henkilöstöltä nousseiden ehdotusten pohjalta. 

 

Toimintaa arvioidaan säännöllisesti esim. asiakaskyselyillä ja lapsilta/perheiltä saadun palautteen perusteella ja päivittäisten kohtaamisten sekä vasukeskustelujen yhteydessä yhdessä huoltajien kanssa.  

Toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä iso rooli on päivittäisissä kohtaamisissa sekä vasukeskustelujen yhteydessä käydyissä keskusteluissa yhdessä huoltajien kanssa. 

Perheiden osallisuuteen kiinnitämme huomiota erilaisilla keinoilla esim. palautekyselyillä, sosiaalisen median avulla, toiveiden keräämisellä esim. toivelaatikoilla. Kohtaamme myös perheet avoimesti ja luomme tapaamisiin myönteisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa on turvallista kertoa toiveistaan.   

 

6. Tiedottamisen ja viestinnän käytännöt esimiesalueella 

 

Tiedottamisessa ja viestinnässä käytämme apuna sosiaalisen median kanavia. Niiden avulla saavutamme ison osan käyttäjäkunnastamme realiajassa ja voimme käydä myös vuoropuhelua ajankohtaisista asioista. Toimintamme luonteen vuoksi myös erilaisiin toiveisiin vastaaminen tätä kautta on ketterää.  

 

Perheisiin olemme myös yhteydessä puhelimitse sekä whatsup-sovelluksella. Jokaiselle kerhoryhmälle on perustettu oma ryhmä, jossa voidaan käydä päivittäistä infoviestintää. 

                 

7. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa

 

Yhteistyö huoltajien kanssa on keskeinen perusta lapsen yksilöllisen kehityksen ja kasvun tukemiseksi toiminnassamme. Vanhempia tavataan päivittäin. Tapaamisiin luodaan positiivinen ja avoin tunnelma. Lapsen päivän kuulumisista kerrotaan vanhemmille ja huolehditaan kuulumisten tiedottamisesta myös kasvattajalta toiselle.  

 

Oikea-aikaisella tuella autamme lapsia ja perheitä mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennalta ehkäisee pulmien kasautumista. Tuen suunnittelun ja rakentamisen pohjana ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä lasten vahvuudet. Alueella työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja on henkilökunnan tukena, kun lapsen kehityksen ja oppimisen tukea suunnitellaan. 

 

Kehityksen ja oppimisen yleinen tuki rakennetaan muokkaamalla toimintatapoja (esim. kuvien käyttö, pienryhmiin jakautuminen), toiminnan sisältöjä (esim. leikkipedagogiikka ja leikkialuetoiminta) ja oppimisympäristöä. 

      

Elämme yhteistä arkea perheiden kanssa. Perhepuistoissa ja muissa toiminnoissa on aina ovet avoinna kaikkien tulla ja olla. Vaalimme yhteisöllistä ilmapiiriä, jota haluamme toiminnallamme kehittää ja tukea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasanat:  
varhaiskasvatus