Hyppää pääsisältöön
Kuva
Viisi lasta taiteilee kaatuneen puunrungon päällä metsässä. Kuva Dolly Aittanen
Pääsisältö

 

 

Avoimen varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma  

 

Yrttisuon perhepuisto sekä Mäki-Matin perhepuisto ovat Jyväskylän kaupungin avointa varhaiskasvatusta ja ovat hallinnaltaan yhdessä Puistokadun päiväkotikoulun sekä Kortesuon päiväkodin kanssa. Yhteiseen johtamisalueeseen kuuluu myös Savulahden liikunta- ja luontokerho. Päiväkodin johtajan sekä apulaisjohtajan yhteystiedot löytyvät puistojen sekä päiväkotien nettisivuilta. Kerhoihin saa parhaiten yhteyden soittamalla suoraan kerho-ohjaajille. Yhteystiedot nettisivuilla.  

Mäki-Matin perhepuisto | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi) 

Yrttisuon perhepuisto | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi) 

Kortesuon päiväkoti | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi) 

Puistokadun päiväkotikoulu | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi) 

Perhepuistot ovat avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00. Perjantaisin Yrttisuon perhepuisto sulkeutuu klo 12. Kesätoimintakautena Mäki-Matin perhepuisto on auki arkisin ma - to klo 18 asti.  Perjantaisin suljetaan klo 14.  

Perhepuistoissa toimii sekä lasten- että perhekerhoja. Kerhojen ohella puistoissa järjestetään avointa toimintaa, joka koostuu perhekahvilatoiminnasta, avoimista perheliikuntavuoroista ja avoimista muskareista. Toimintaa toteutetaan yhdessä perhepuistojen työntekijöiden, että muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Perhepuistoissa on myös yhdistysten ja seurojen järjestämää ilta- ja viikonlopputoimintaa. mm. perhekahviloita. Tiloja on mahdollista vuokrata yksityiseen käyttöön. Perhepuistoissa järjestetään paljon erilaisia lapsiperheille suunnattuja tapahtumia. Tapahtumista ilmoitetaan aina erikseen puistojen some- ja muilla infokanavilla. Kesäisin Mäki-Matin pihapiirissä toimii kesäkahvila ja piha-alueella järjestetään erilaisia tapahtumia ja lastenteatteriesityksiä.  

 

Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet 

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan lapselle hyvää arkea, jossa toteutuu myönteinen, hyväksyvä ja arvostava vuorovaikutus, turvallinen kasvatusilmapiiri ja osallisuus. Lasten yksilölliset kehityksen ja oppimisen tarpeet, sekä lasten kannalta tarkoituksenmukaiset sosiaaliset suhteet huomioidaan jo lapsiryhmiä muodostettaessa. Hyvä arki rakentuu monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen on osa arjen toimintaa. 
 

Hyvä yhteistyö avoimessa varhaiskasvatuksessa 

Hyvän yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. Yhteistyö alkaa tutustumisesta. Lapsen aloittaessa kerhossa käydään aloituskeskustelu kotona tai perhepuistossa, perheen valinnan mukaan. Perhe pääsee myös tutustumaan kerhoon oman aikataulun mukaisesti. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita sekä yhdessä sovittuja asioita tukemaan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. 

Yhteistyö huoltajien kanssa on keskeinen perusta lapsen yksilöllisen kehityksen ja kasvun tukemiseksi toiminnassamme. Vanhempia tavataan päivittäin. Tapaamisiin luodaan positiivinen ja avoin tunnelma. Lapsen päivän kuulumisista kerrotaan vanhemmille ja huolehditaan kuulumisten tiedottamisesta myös kasvattajalta toiselle.  Oikea-aikaisella tuella autamme lapsia ja perheitä mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee pulmien kasautumista. Tuen suunnittelun ja rakentamisen pohjana ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä lasten vahvuudet.  

Alueella työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja on henkilökunnan tukena, kun lapsen kehityksen ja oppimisen tukea suunnitellaan. Kehityksen ja oppimisen yleinen tuki rakennetaan muokkaamalla toimintatapoja (esim. kuvien käyttö, pienryhmiin jakautuminen), toiminnan sisältöjä ja oppimisympäristöä.  

Elämme yhteistä arkea perheiden kanssa. Perhepuistoissa ja muissa toiminnoissa on aina ovet avoinna kaikkien tulla ja olla. Vaalimme yhteisöllistä ilmapiiriä, jota haluamme toiminnallamme kehittää ja tukea.  

 

Hyvä arki ja keskeiset laadulliset tavoitteemme   

 

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa toimitaan pienissä ryhmissä, joissa lapsen on turvallista olla ja opetella erilaisia taitoja. Pienryhmätoimintaa toteutetaan päivittäin ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Pienryhmien muodostamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan ne muodostetaan joustavasti pedagogisin perustein, jolloin ne voivat olla eri kokoisia toiminnasta ja lasten tarpeista riippuen. 

Avoimessa varhaiskasvatuksessa vaalitaan perheiden yhteistä aikaa ja koitetaan tukea yhteistä tekemistä. Puistoista löytyy aina seuraa niin lapsille kuin aikuisillekin. Yhteisillä toiminnoilla pyrimme vahvistamaan aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistamaan erilaisia elämyksiä ja kokemuksia niin lapsille kuin aikuisillekin.  

Ruokakasvatuksella on iso painoarvo toiminnoissamme. Pyrimme vahvistamaan lasten suhdetta ruokaan, tarjomaan erilaisia uusia makuja yhdessä maistellen ja haistellen sekä erilaisiin ruokiin tutustuen. Teemme lasten ja perheiden kanssa yhdessä ruokaa, sekä mahdollistamme esimerkiksi yhteisiä leivontahetkiä perhepuistoissa.  

Lasten osallisuus ja sen vahvistaminen ovat tärkeitä pedagogisia painopisteitä Jyväskylän varhaiskasvatuksessa. Turvallinen ilmapiiri ja joustava ryhmittely mahdollistavat lapsen kuulemisen, vuorovaikutuksen ja osallisuuden kokemuksen. 

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa havainnointia, dokumentointia ja arviointia tehdään suunnitelmallisesti. Havainnointi toimii pedagogisen dokumentoinnin pohjana. Samalla havainnollistetaan ja seurataan lapsen kehitystä ja oppimista, sekä lapsuuden toimintakulttuuria. Erilaisten dokumenttien avulla tehdään näkyväksi varhaiskasvatuksen toimintaa sekä lapselle itselleen että huoltajille. Havaintoja ja dokumentteja hyödynnetään kasvua ja oppimista tukevan toimintakulttuurin arvioinnissa ja kehittämisessä. 

 

Tiedottamisen ja viestinnän käytännöt  

Tiedottamisessa ja viestinnässä käytämme apuna sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram) Niiden avulla saavutamme ison osan käyttäjäkunnastamme reaaliajassa ja voimme käydä myös vuoropuhelua ajankohtaisista asioista. Toimintamme luonteen vuoksi myös erilaisiin toiveisiin vastaaminen tätä kautta on ketterää.   

Perheisiin olemme myös yhteydessä puhelimitse sekä WhatsApp-sovelluksella. Jokaiselle kerhoryhmälle on perustettu oma ryhmä, jossa voidaan käydä päivittäistä infoviestintää.  

Tuonti- ja hakutilanteissa varmistetaan kuulumisten vaihto huoltajien ja henkilöstön välillä. Perheet huomioidaan niin haku kuin tuontitilanteissa yksilöllisesti. Aina saa jäädä juttelemaan ja vaikka osallistumaan kerhoon, jos näin haluaa. Perheille pyritään antamaan yksilöllistä aikaa aina mahdollisuuksien mukaan.  

Perhekahviloissa ja muissa perhetoiminnoissa perheitä kohdataan, kannustetaan juttelemaan ja ystävystymään muiden perheiden kanssa.  

 

Toiminnankuvaus  

Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii vakituinen varahenkilö, jonka työpanosta hyödynnämme henkilökunnan poissaoloja paikkaamaan.  

Puistoissa järjestetään myös vuosittain erilaisia tapahtumia ja lastenkulttuuria. Tapahtumiin on usein vapaa pääsy ja sinne voi tulla matalalla kynnyksellä. Pyrimme tapahtumilla lisäämään asuinalueiden sekä koko kaupungin lapsiperheiden yhteisöllisyyttä sekä tuomaan lastenkulttuuria lähemmäs perheitä. Kaupunkikuvan kirkastaminen lapsille ja perheiden ottaminen mukaan yhteisiin tapahtumiin, lisää myös kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta ja lasten kaupunkituntemusta.  

Puistot, varsinkin Mäki-Matti onkin osana Jyväskylän kaupungin isoja festivaaleja ja muita tapahtumakokonaisuuksia esim. Lapsiperheiden uuden vuoden vastaanotto, Jyväskylän kesä ja Yläkaupungin yö. Tapahtumat saattavat vaihdella vuosittain ja puistoissa järjestetään myös omia tapahtumia isojen, yleisen ohella.  

Perhekahvilat 

Perhekahviloihin ovat kaikki tervetulleita. Kahviloissa tutustutaan samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja lapset saavat leikkiseuraa. Perhekahviloissa jutellaan, kahvitellaan, askarrellaan ja touhutaan yhdessä monenlaista. Kahviloissa on myös mahdollisuus syödä omia eväitä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. 

Liikunta- ja luontokerhot       

Liikunta- ja luontokerhot tarjoavat yli 3-vuotiaille lapsille monipuolista toimintaa, jossa opetellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan luontoon. Kerhot hyödyntävät toiminnassaan alueiden liikuntasaleja, ulkoliikunta-alueita sekä lähimaastoja. Kerhossa lapset pääsevät tutustumaan eri liikuntalajeihin ja käyttämään erilaisia liikuntavälineitä. Luontopäivinä liikutaan ja leikitään luonnossa tutustuen ja kunnioittaen luontoa. Kerhossa syödään terveellinen välipala.  

  

Perheliikunta   

Avoimet perheliikuntavuorot ovat kaikille perheille tarkoitettuja vuoroja, joita menee toimintavuodesta riippuen eri alueilla pitkin Jyväskylää.

 Liikuntavuorojen tarkoituksena on kehittää lapsen perusliikuntataitoja sekä antaa myönteisiä liikunta- ja yhdessäolon kokemuksia perheille. Vuoroilla on mahdollisuus myös löytää uusia ystäviä sekä vertaistukea arkeen ja vanhemmuuteen.   

Asiasanat:  
varhaiskasvatus