Hyppää pääsisältöön
Kuva
Työmaan valkoisia kypäriä kolme kappaletta. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Vastuuhenkilöiden soveltuvuus liittyy hankkeen vaativuustasoon.

Suunnittelutehtävät jaetaan maankäyttö- ja rakennuslailla ja valtioneuvoston asetuksella vähäiseen, tavanomaiseen, vaativaan, poikkeuksellisen vaativaan luokkaan.

Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella (MRL 120 d §) .

Suunnitelmien laatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. Tutkinto- ja kokemusvaatimus perustuu suunnittelutehtävän vaativuustasoon. Vaadittavasta tutkinnosta ja kokemuksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä.

Rakennushankkeen ryhtyvän on ilmoitettava viimeistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä valitsemansa pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija rakennusvalvontaviranomaiselle sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoituksesta tulee selvitä suunnittelijoiden tiedot ja suostumus, koulutustaso sekä kokemus.

Sähköisessä asiointipalvelussa vastuuhenkilön tulee vahvistaa osallistumisensa hankkeeseen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Erityissuunnittelijoiden osalta ilmoitus on tehtävä ennen erityissuunnitelmien toimittamista rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennusvalvontaviranomainen arvioi suunnittelutehtävän vaativuuden sekä suunnittelijan kelpoisuuden tehtävään.

Rakennuttajalla vastuu

Rakennus tulee suunnitella ja toteuttaa rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaan. Viime kädessä vastuu on rakentamaan ryhtyvällä. Vastuuhenkilöt kannattaa valita siis huolella. Vastuuhenkilöt ovat rakentamaan ryhtyvän työrukkasia, jotka pitävät huolta suunnitelmien ja toteutuksen määräysten mukaisuudesta.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hänellä on käytössään riittävän pätevä henkilöstö hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien kelpoisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslailla sekä valtioneuvoston asetuksella.

Rakennustyömaan työnjohtajat

Rakennustyön johtotehtävät jaetaan suunnittelutehtävien ohella maankäyttö- ja rakennuslailla sekä valtioneuvoston asetuksella vaativuusluokkiin. Vaativuusluokkia ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa työnjohtotehtävä. Vaativuusluokat määräytyvät rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja työsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella (MRL 122 b §).

Työnjohtotehtävässä tulee olla vaativuustasoon perustuva, soveltuva rakennusalan tutkinto ja riittävä kokemus sekä perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävistä. Vaadittavasta tutkinnosta ja kokemuksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 122 c §:ssä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta vastaavan työnjohtajan hyväksymistä ennen rakennustyön aloittamista. Erityisalan työnjohtajat tulee hyväksyttää ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden aloittamista.

Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy vastaavan tai erityisalan työnjohtajan mikäli tämä täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyt kelpoisuusvaatimukset.