Jalankulku ja pyöräily

Jalan ja pyörällä liikkumisen edellytyksiä on Jyväskylässä kehitetty vuosina 2002–2004 Kestävän liikenteen mallikunta -toiminnalla. Mallikuntatoiminnan tuloksena kävely ja pyöräily ovat saaneet suuremman merkityksen kaupungin liikennesuunnittelussa. Jalankulku- ja pyöräliikenteen tarpeita pyritään ottamaan aiempaa paremmin huomioon, kun päätetään kaupungin vuosittaisista investoinneista.

Viime vuosina Jyväskylässä on parannettu jalankulku- ja pyöräliikenteen edellytyksiä täydentämällä pyörätieverkkoa, kehittämällä keskustan pyöräpysäköintiä sekä laajentamalla ydinkeskustan kävelypainotteista katualuetta.

Jyväskylä on Pyöräilykuntien verkosto ry:n jäsen, Pyöräillen Suomessa (Pyöräilykuntien verkosto ry)

Lisätietoa pyöräilysäännöistä saa esimerkiksi Liikenneturvan sivuilta, http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailijat

Jokainen voi parantaa omaa turvallisuuttaan heijastinta käyttämällä, lue lisää heijastin-sivulta.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä paikallisliikenteen kuukausittaiset määrät

Pyöräilyn edistämisohjelma

Pyöräilyn edistämisohjelman taustalla on kaupungin hallituksen päätös vuodelta 2012, jonka mukaan pyöräilylle on laadittava oma kehittämisohjelma pyöräilyn edistämiseksi. Ohjelma tukeutuu pyöräverkon osalta vuonna 2013 laadittuun kaupungin yleiskaavan mukaiseen pyöräilyn tavoiteverkkoon. Myös Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksessa on edellytetty pyöräilyn edistämisohjelman laatimista.

Pyöräilyn ja muun fyysisen aktiivisuuden edistäminen on kannattavaa ja siitä saatavat hyödyt kohdistuvat koko yhteiskuntaan vähentyneinä sairauskuluina ja hyvinvoinnin lisääntymisenä. Pyöräilyn edistämisellä saavutetaan myös muita hyötyjä kuten liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentyminen. Pyöräilyn lisääntyessä myös moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuus paranee. Kaupunkiympäristössä pyöräily on nopea, halpa, ympäristöystävällinen ja vaivaton tapa liikkua.

Pyöräily on vahvasti esillä kaupungin eri strategioissa ja ohjelmissa. Resurssien viisas käyttö hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla sekä aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat kuuluvat kaupunkistrategiaan. Edistämisohjelman yhteydessä tehdyssä haastattelussa valtaosa vastaajista, erityisesti ylin johto ja päättäjät suhtautuivat positiivisesti pyöräilyyn ja sen edistämiseen. Käyttäjät pitivät nykyistä suuntaa pyöräilyn edistämiseksi oikeana, mutta edistämistoimiin toivotaan vauhtia ja panostusta sekä kunnianhimoisempaa tavoitteellisuutta.

Edistämisohjelmassa pyöräilyn kulkumuoto-osuuden tavoitteeksi on asetettu 25 % vuoteen 2025 mennessä, mikä tarkoittaa pyöräilyn määrän kaksinkertaistumista nykytilanteeseen nähden.

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta sen saavuttaminen tiiviissä kaupungissa on mahdollista. Jyväskylässä etäisyydet ovat lyhyet, mikä antaa erinomaisen mahdollisuuden pyöräilyn suosion lisääntymiselle arjen matkoilla.

Keskeiset kehittämistarpeet ja pyöräilyn edistämistoimenpiteet Jyväskylässä koskevat pyöräilyn huomioimista omana liikennemuotona, keskustan pyöräilyolosuhteiden kehittämistä, pyöräilyn pää- ja aluereittien ja pyöräpysäköinnin parantamista sekä tiedottamisen tehostamista.

Pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen edellyttää huomattavia taloudellisia panostuksia tulevina vuosina. Hyvään alkuun päästään kuitenkin jo pienillä kohdennetuilla toimenpiteillä kuten pyöräbaanaverkon merkitsemisellä ja viitoituksen parantamisella.

Pyöräilyn edistämisohjelma (pdf)

Kadun pyöräkaistat ja -taskut

Jyväskylän katukuvaan on ilmestynyt viime vuosina pyöräkaistoja ja -taskuja. Kauppakadun ja Vaasankadun risteyksessä on punaisella merkitty pyöräkaista ja pyörätasku. Harjun kupeessa Harjukadulla, Väinönkadulla ja Sepänkadulla on pyöräkaista.

Pyöräkaista osoitetaan ajoradasta tiemerkinnöin pyöräilijöiden ja mopoilijoiden käyttöön. Pyöräkaistat ovat yksisuuntaisia ja niillä pyöräillessä on noudatettava samoja sääntöjä ja nopeusrajoituksia kuin ajoradalla ajettaessa. Kääntyessä pyöräkaistalla pyöräilevän on tärkeää näyttää suuntamerkkiä.

Muutkin ajoneuvot saavat kääntyessään käyttää pyöräkaistaa ryhmittymiseen, ellei sitä ei ole sulkuviivalla estetty. Pyöräkaistaa saa käyttää myös kiinteistölle, pysäköintipaikalle ja linja-autopysäkille ajamiseen. Sen sijaan ajoneuvon pysäköiminen ja pysäyttäminen pyöräkaistalle on kiellettyä.

Pyörätasku on kaksipyöräisille tarkoitettu ryhmitys- tai odotustila liikennevalo-ohjatussa risteyksessä. Se auttaa autoilijaa havaitsemaan pyöräilijän paremmin. Pyörätaskun avulla pyöräilijä pääsee lähtemään turvallisesti ennen autoilijoita, ja kääntyminen vasemmalle helpottuu. Pyörätaskun yhteyteen on yleensä merkitty pyöräkaistaosuus, jonka kautta pyöräilijä voi ohittaa liikennevaloihin pysähtyneet autot.

Kevyen liikenteen reittiopas

Jyväskylän vanha reittiopas on lakkautettu ja vähitellen otetaan käyttöön valtakunnallinen Digitransit -reittiopas, jossa yhdistyy pyöräilyn, jalankulun ja linja-autoliikenteen reittioppaat. Tällä hetkellä käytössä on kehitysversio, jonka reiteissä ja aikatauluissa saattaa esiintyä puutteita. Mahdollisista puutteista pyydetään ilmoittamaan kaupungille esimerkiksi palautepalvelun kautta.

Jyväskylän Digitransit reittiopas

Reittiopas ehdottaa ensisijaisesti linja-autoreittejä. Tarkenna -valikon kautta pystyy valitsemaan käytettävän liikkumistavan esim. jalankulkija tai pyöräilijä.

Tekstari varoittaa talvella liukkaudesta

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden varautumisessa vaihteleviin talvikeleihin ja -olosuhteisiin auttaa helpottaa matkapuhelimeen tilattava, tekstiviestipohjainen liukkausvaroituspalvelu.