Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin muodostavat tarkastuslautakunta, ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö sekä tilintarkastaja, jonka valtuusto valitsee.

Ulkoinen tarkastus ja arviointi on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi.

Tarkastuslautakunnan lakisääteisessä tehtävässä avustavat lautakunnan esittelijänä toimiva kaupunginreviisori Tarja Saarelainen ja kaupunkitarkastaja Maria Taipale (Anne Kettunen).

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa (Kuntalaki 121 §) ja Jyväskylän kaupungin hallintosäännössä.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on:

  • Valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  • Arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ja tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
  • Arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
  • Huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
  • Valvottava 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
  • Valmisteltava kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
  • Laadittava arviointisuunnitelma ja annettava arviointikertomus kultakin vuodelta sekä tarvittaessa antaa muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan esittelijä, kaupunginreviisori
Tarja Saarelainen

Sidonnaisuudet

Tarkastuslautakunta

Tarja Saarelainen

(Anne Kettunen)
Maria Taipale

Arviointikertomukset

Tilintarkastaja
Vastuullinen tilintarkastaja
Ulla-Maija Tuomela, JHT, KHT
BDO Oy
050 582 2955
ulla-maija.tuomela(at)bdo.fi