Skip to main content
Image

Kasvun ja oppimisen palvelut

1. Poistetaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 1.8.2019 alkaen. 

Talousarviossa arvioitiin noin 350 lapsen palvelutarpeen laajenevan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuksen myötä. Rajauksen poistosta aiheutuvaan lisääntyneeseen hoitopaikkatarpeeseen vastataan kolmen uuden yksityisen päiväkodin avaamisella, Savulahden ja keskustan uusilla kunnallisilla yksiköillä sekä lisäksi kunnallisen varhaiskasvatuksen väliaikaisten tilaratkaisujen säilyttämisellä aiottua pidempään. 

Elokuussa 2019 on 306 lasta vähemmän palvelutarpeella 84 h/kk kuin elokuussa 2018. Lapset, joiden palvelutarve on laajentunut, ovat varhaiskasvatuksessa pääsääntöisesti kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa.
 2. Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät palvelujen piiriin.

Varhaiskasvatuspaikka on pystytty järjestämään kaikille, mutta ei aina lähipalveluna/toivepaikasta.3. Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten ikäluokassa.

Esiopetuksessa on 31.8.2019 tilanteessa 1467 eskaria, joista 5-vuotiaita 4 lasta, 6-vuotiaita 1457 lasta ja 7-vuotiaita 4 lasta. Esiopetusikäisten ikäluokassa (v. 2013 syntyneet) on 1472 lasta. Esiopetus toteutuu 99,7 %. Syynä on mm. ulkomailla toistaiseksi asuvat perheet, joilla on kotiosoite myös suomessa ja perheeseen kuuluu esiopetusikäinen lapsi.  


 

4. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan alueilla perheiden tarpeiden mukaisesti.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistaminen vaikutti myös avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin. Kerhotoimintaa keskitettiin entisestään ja luotiin uusia toimintamuotoja iltaperhekerhojen ja -kahviloiden muodossa. Yli 3-vuotiaille tarjotaan nykyisin mahdollisuutta kolmeen kerhokertaan viikossa ja yli 2-vuotiaille kahteen kertaan viikossa. Aivan kaikille hakijoille ei ole pystytty järjestämään kerhopaikkaa. Etenkin alle 3-vuotiaiden kerhot ovat olleet suosittuja ja näihin on jonoa. Lisäksi Huhtasuon alueelta lakkautettiin Mansikkapuiston kerho ja uuteen Kangasvuoren päiväkotikouluun tuli perhekerho- ja perhekahvilatoimintaa.


 

5. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,62 (Arvio vuonna 2018 on 1,62).

Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas toteutuu tavoitearvon mukaisesti, tämänhetkisen arvion ollessa 1,65.


 

6. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,4 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 on enintään 18,1 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2018 on vuosiluokilla 1-6 19,40 ja vuosiluokilla 7-9 18,10).

Tavoite toteutuu vuosiluokkien 1-6 osalta (arvio 19,25). Tämänhetkisen arvion mukaan vuosiluokkien 7-9 ryhmäkokotavoite ylittyy hieman (18,55).


 

7. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutuvat kiireellisissä palveluissa 2 koulu- tai oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä palveluissa 7 koulu- tai oppilaitospäivän aikana. 

Vuoden 2019 syyskuussa tilanne näyttää siltä, että 5 HTV resurssilisäyksestä huolimatta aikarajoissa pysyminen on koko yksikön tasolla edelleen haastavaa, jonot psykologin oppimisvaikeustutkimuksiin ovat joillakin alueilla pitkät ja oppilasmäärät työntekijää kohden ovat suuria. Tarkempia tilastoja tästä lisäyksen jälkeisestä tilanteesta aikarajaylitysten suhteen saadaan kuitenkin ulos vasta tammikuussa 2020, jolloin pystytään tekemään vielä tarkempi tilannearvio.


 

8. Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7–29 -vuotiaiden määrä säilyy ennallaan (1 850 lasta tai nuorta, jotka ovat mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi). 15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 780 nuorta. Ohjaamo-toiminnassa annetaan 2 000 ohjauskertaa. 

Nuorisopalveluiden ehkäisevän työn määrä pysynee tavoitteessa. Koulunuorisotyön resurssien lisäyksen vaikutusta ei vielä voi ennustaa, koska uudet koulunuorisotyöntekijät ovat aloittaneet työnsä huhti-toukokuussa. Kohdennetun työn määrissä erityisesti etsivän nuorisotyön asiakkaiden määrässä on odotettavissa kasvua. Kasvun taustalla on etsivän nuorisotyön tiimin intensiivinen kehittämistyö, joka on sujuvoittanut myös asiakastyötä. Työpajatoiminnan osalta Kasvun maisema (ESR) -hankkeessa mukana olevien nuorten määrä kasvattaa myös osaltaan kohdennetun työn määriä.  Ohjaamo-toiminnassa ohjausten määrät ovat kasvaneet jopa siten, että nykyiset resurssit ovat liian vähäiset. Nuoret ja yhteistyökumppanit ovat löytäneet Ohjaamo Jyväskylän. Toisaalta maakuntaan syntyneet uudet Ohjaamot (mm. Laukaa, Hankasalmi ja Äänekoski) syövät Jyväskylän Ohjaamolta Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaamaa ns. Ohjaamo-resurssia (erityisesti TE-asiantuntijoiden työtä) maakunnan muihin Ohjaamoihin.   


 

9. Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2018 on 98 %).

Tämänhetkisen arvion perusteella keväällä 2019 päättötodistuksen saa 97,4 % päättöikäluokasta.

 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kulttuuri- ja hallintopalvelut

1. Kulttuuripalvelut järjestää 2 000 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka tavoittavat 50 000 osallistujaa. Kulttuuripalvelujen toiminnan ensisijaisina kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja ikääntyneet. 

Kulttuuripalvelut on järjestänyt 1 205 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka ovat tavoittaneet 32 731 osallistujaa.


 

2. Kulttuuripalvelut edistää eri-ikäisille suunnatun kulttuuritarjonnan saavutettavuutta kehittämällä digitaalisten palvelujen tarjontaa ja huomioi kulttuurisisällöissään monipuolisesti taiteen eri lajit ja muodot. Kulttuuripalvelut striimaa 15 toimintaa tai tapahtumaa ja työllistää 350 taiteilijaa tai taidekasvattajaa taiteen eri aloilta.

Kulttuuripalvelut on toteuttanut 9 striimausta ja työllistänyt 167 taiteilijaa tai taidekasvattajaa taiteen eri aloilta.


 

Jyväskylän kansalaisopisto

1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2018 tasolla (TA 2018 kansalaisopisto 22 200, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 330). Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2018 tasolla (TA 2018 kansalaisopisto 38 000 tuntia, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3 000 tuntia).

Kansalaisopiston kurssilaisten määrän tunnusluvuksi määriteltiin 22 260. Tunnusluvussa on huomioitu maahanmuuttajien lukutaitokoulutus, joka alkoi huhtikuussa 2018. Kansalaisopiston ja kuvataidekoulu laajan kurssilaisten määrä toteutunee talousarvion mukaisesti. Tammi-elokuu 2019: kansalaisopisto 11 747, kuvataidekoulu laaja 325.

Kansalaisopiston oppituntien määrän tunnusluvuksi määriteltiin 38 900. Tunnusluvussa on huomioitu maahanmuuttajien lukutaitokoulutus. Kansalaisopiston ja kuvataidekoulu laajan oppituntien määrä toteutunee talousarvion mukaisesti. Tammi-elokuu 2019: kansalaisopisto 19 708, kuvataidekoulu laaja 1 825.
 


 

2. Nostetaan kurssien täyttöastetta vajaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti kurssialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. (Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille Kipinä-kortilla, arvio lv. 2018–2019 70 kpl, tavoite lv. 2017–2018 on 50 kpl (toteutuma 51). Maksuttomat opintosetelikurssit, toteutuma lv. 2017-2018 11 kurssia, tavoite lv. 2018–2019 on 18 kurssia).

Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille tarjotulla Kipinä-edulla toteutunut viisi (5) kurssipaikkaa. Maksuttomia tai OPH:n avustuksella tuettuja keväällä 2019 alkaneita opintosetelikursseja on ollut seitsemän (7) kappaletta.Kirjastot

1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 38 800 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 14 000 tuntia.

Aukiolotunteja on ollut 15 962 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja on ollut 11 240 tuntia


 

2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2 025 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 850 000.

Kirjastokäyntejä on kertynyt 1 403 474 käyntiä, joista verkkokäyntejä on ollut 566 474.Museot

1. Museoiden kävijämäärätavoite on 80 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suomen museo 10 000 (museo avautuu peruskorjauksen jälkeen syksyllä 2019), Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 000, tavoite vuonna 2018: 70 000 kävijää). 

Museoissa vieraili tammi-elokuussa 63 958 kävijää (Jyväskylän taidemuseossa 30 186, Keski-Suomen museo oli peruskorjauksen ja näyttelyrakentamisen vuoksi kiinni, Keski-Suomen museon erillismuseoissa 11 359 ja Suomen käsityön museossa 22 413 kävijää).


 

2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 150 tilaisuutta.

Museoissa järjestettiin 115 yleisötapahtumaa, joista 72 Jyväskylän taidemuseossa, 5 Keski-Suomen museon käsityöläismuseossa ja kesällä avoinna olleissa erillismuseoissa ja 38 Suomen käsityön museossa.Liikuntapalvelut

1. Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärä yhteensä 530 000 asiakasta, joista seniorikortilla käyviä 80 000.

Tavoite on toteutumassa. Uimahalleilla (AaltoAlvari ja Wellamo) kirjattiin elokuun loppuun mennessä yhteensä 333 386 käyntikertaa, joka on 30 452 käyntikertaa enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2018. Seniorikortilla käyvien osuus oli 56 212 käyntikertaa.


 

2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja 10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 80-90 %.  

Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin on myönnetty elokuun loppuun mennessä noin 70 000 vuoroa, joten näyttää siltä, ettei kokonaistavoite tule täysin vuoden aikana toteutumaan. Myös liikuntatilojen käyttöaste tulee jäämään hieman alle tavoitteen.Jyväskylä Sinfonia

1. Orkesterilla on 52 konserttia ja sen koko toiminta tavoittaa 26 000 kuulijaa (vuonna 2017: 69 konserttia ja 30 654 kuulijaa). Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (vuonna 2017: 95 %).

Orkesterin toiminta on tavoittanut vuoden ensimmäisellä kolmanneksella n. 17 800 kuulijaa (n. 68 % vuositavoitteesta), ja konserttien määrä on ollut 65 kpl (94 % vuositavoitteesta). Kausikonserttien täyttöaste on ollut 97 %. Kuulijatavoitteeseen tullaan pääsemään.


 

2. Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa (vuonna 2017: 5 313 osallistujaa). 

Yleisötyöhön on osallistunut alkuvuoden aikana noin 4 000 henkeä, yleisötyötapahtumia ovat olleet esim. jalkautumisprojekti Sinfonia on the Move, taiteilijatapaamiset, ennen konsertteja järjestettävät Pikku Alkusoitot ja avoimet kenraaliharjoitukset. Yleisötyötoiminnan tavoitteet ylitetään.


 

Jyväskylän kaupunginteatteri

1. Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään yksi aiempi esitys. Vuonna 2018 ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä.

  • 24.1.2019  Supernaiivi, pieni näyttämö
  • 30.1.2019  Miehen kylkiluu, suuri näyttämö
  • 15.2.2019  Mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä (uusinta-ilta) pieni näyttämö
  • 20.3.2019  MC175, pieni näyttämö

 

2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste on 72 %. Vuonna 2018 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön täyttöaste 72 %. Yleisötyön tavoite on 8 850 osallistujaa.

Kävijämäärä 20.617 katsojaa, vuosittaisesta tavoitteesta 34,36 %. Näyttämöiden täyttöaste 72,58 %, suurinäyttämö 71,77 % ja pieninäyttämö 73,38 %. Yleisötyöhön osallistunut 5 378.