Skip to main content
Image
Kukkaketo ja kaupunki

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Jokainen palveluntuottaja valvoo itse toiminnassaan palvelunsa laatua. Lisäksi kaupunki toteuttaa palveluiden lakisääteistä valvontaa. Valvonnan tehtävänä on varmistaa, että asiakkaan oikeus tasalaatuisiin palveluihin toteutuu sekä yksityisissä että kaupungin omissa palveluissa. Valvonnalla huolehditaan myös lakien ja sopimusten noudattamisesta. Viranomaisvalvonta on tarkemmin kuvattu sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontasuunnitelmassa.

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Anna palautetta palvelusta 

Palautteesi palvelusta on tervetullutta. Ensisijaisesti palautetta kannattaa antaa arjessa suoraan työntekijälle tai esimiehille. Palautetta kysellään myös erilaisilla asiakaskyselyillä.

Asiakasraadit, -neuvostot ja foorumit toimivat suorina palautekanavina asiakkailta palveluiden järjestäjille.
Osallisuus palvelujen kehittämisessä

Yleistä palautetta palveluihin tai kysymyksiä palvelun sisällöstä voi jättää sähköisesti kaupungin palautekanavan kautta. Tähän palautekanavaan lähetetyt palautteet ohjautuvat suoraan siihen palveluun, jota palaute koskee.

Voit olla myös yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluita valvovaan valvontayksikköön täyttämällä palautelomakkeen. Nämä palautteet ohjautuvat valvontakoordinaattoreille. Jokainen palaute selvitetään ja sovitaan mahdollisista toimenpiteistä epäkohdan korjaamiseksi. Halutessaan palautteen antaja voi pyytää asian käsittelyä nimettömänä.

Jos kaikki ei toimi 

Sosiaaliasiamies auttaa ja opastaa kuntalaisia sosiaalipalveluihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Potilasasiamiehet auttavat terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.  

Kirjallisen muistutuksen voi tehdä, jos on tyytymätön palvelussa saamaansa kohteluun tai menettelyyn. Muistutus tehdään sen yksikön vastuuhenkilölle, jota muistutus koskee. Muistutuksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen alla olevia lomakkeita.

Merkittävistä, esimerkiksi lainvastaisista epäkohdista voi tehdä kantelun suoraan aluehallintovirastolle tai Valviralle. 

Jos olet epävarma siitä, mitä palautekanavaa sinun kannattaisi käyttää tai millaisia oikeuksia sinulla on asiakkaana, voit olla yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontayksikköön

Valvonnan tärkein muoto on palveluiden omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että palvelun tuottaja itse valvoo palvelunsa laatua. Sitä varten jokainen yksikkö laatii omavalvontasuunnitelman. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on yleisesti asiakkaiden luettavissa toimintayksikössä sekä useimpien toimintayksiköiden verkkosivuilla.  

Työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista tai uhkista palveluissa. Ilmoitus tehdään yksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle tai sähköisesti: 

Henkilöstön palautelomake sosiaalipalveluista (lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut)  
Henkilöstön palautelomake iäkkäiden palveluista

Viranomaisvalvonta on yhteistyötä 

Jyväskylässä palveluiden valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Käytännössä valvontakoordinaattorit hoitavat viranomaisvalvontaa yhteistyössä palveluiden johdon kanssa ja raportoivat siitä lautakunnalle. Myös aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvovat toimintaa. Yhteistyötä tehdään myös muiden kuntien kanssa. 

Valvontaa tehdään eri tavoin 

Ennen varsinaisen toiminnan aloittamista varmistetaan, että palvelua ollaan järjestämässä asianmukaisesti. Tuottaja saa ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi henkilöstöön ja tiloihin liittyen. Toiminnan käynnistyttyä varmistetaan suunnitelmallisesti palveluiden laatu. Tämä tapahtuu muun muassa määräaikaisilla tuottajakohtaisilla valvontakäynneillä sekä säännöllisillä yhteistapaamisilla.

Valvontakäynti voidaan tehdä myös ennalta ilmoittamatta. Mikäli toiminnassa ilmenee epäkohtia, niihin reagoidaan viipymättä. Tällöin selvitetään, miten ongelmat syntyivät ja sovitaan niiden korjaamisesta. Lisäksi lastensuojelun sijaishuollossa on nuorisokodeissa käytössä vertaisarviointi, jossa palautetta asiakasnuorilta ovat keräämässä vertaisarviointiin valmentautuneet kokemusasiantuntijanuoret.