Viheralueiden hoitoluokitus

Viheralueet on jaettu erilaisiin hoitoluokkiin ympäristötekijöiden, käyttötarkoituksen, rakentamisasteen sekä hoidon tavoitteiden perusteella. Valtakunnallinen viheralueiden hoitoluokitus pitää sisällään kaikki taajamien viheralueet, myös muun muassa rakennetut ja avoimet viheralueet. Tässä yhteydessä hoitoluokan yleiskuvaukset ainoastaan Jyväskylän kaupungin metsissä käytössä olevista hoitoluokista.

Valtakunnallinen viheralueiden hoitoluokitus ja hoitotavoitteet perustuvat julkaisuun Viheralueiden hoitoluokitus 2007 (Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 36 Helsinki).

C1 Lähimetsä

Lähimetsien käyttö on päivittäistä ja maapohjan kuluminen usein voimakasta. Lähimetsän luontainen pohjakasvillisuus voi olla muuntunutta ja sinne voidaan rakentaa kulkuväyliä ja polkuja sekä sijoittaa vähänisiä rakenteita.

Sijainti: Lähimetsä sijaitsee asutuksen läheisyydessä.

Hoidon tavoite: Lähimetsää hoidetaan vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa painottaen metsän elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä, turvallisuutta, suoja-arvoja ja maisemaa. Hakkuu- ja raivaustähteiden keruu ovat osa lähimetsän hoitoa. Hoitokerrat toistuvat muutaman vuoden välein. Lähimetsälle ei yleensä kohdisteta taloudellisia tuotto-odotusta.

 C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä

Ulkoilu- ja virkistysmetsiä käytetään säännöllisesti mm. ulkoiluun, retkeilyyn, metsästykseen, sienestykseen ja marjastukseen.

Sijainti: Ulkoilu- ja virkistysmetsä sijaitsee asuinalueiden lähialueella ja kauempana taajamista.

Hoidon tavoite: Ulkoilu- ja virkistysmetsän hoidossa painotetaan puuston kasvun ja metsäekosysteemin elinvoimaisuuden lisäksi metsän virkistys-, monikäyttö-, maisema- ja luonnon monimuotoisuusarvoja. Niissä voi olla myös erilaisia ulkoilu- ja retkeilykäyttöä palvelevia rakenteita sekä hoidettuja polku- ja latuverkostoja. Ulkoilu- ja virkistysmetsälle kohdistetaan myös taloudellisia tuotto-odotuksia.

C3 Suojametsä

Suojeametsä suojaa muun muassa pienhiukkas-, pöly- ja meluhaitoilta. Se antaa näkösuojan asutuksen suuntaa ja toimii mahdollisia tuuli- ja lumihaittoja lieventävänä vyöhykkeenä.

Sijainti: Suojametsä on asutuksen ja muun rakennetun ympäristön sekä erilaisten häiriötä aiheuttavien toimintojen, kuten liikenneväylien ja teollisuuslaitosten välissä sijaitseva metsä.

Hoidon tavoite: Suojametsän hoidossa painotetaan puuston ja muun kasvillisuuden elinvoimaisuutta, monikerroksisuutta ja peittävyyttä tavoitteena mahdollisimman hyvä suojavaikutus. Hoidossa huomioidaan maisema ja myös mahdollinen virkistyskäyttö. Suojametsälle ei yleensä kohdisteta taloudellista tuotto-odotusta.

C4 Talousmetsät

Talousmetsän hoito ja käyttö toteutetaan siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Talousmetsissä turvataan yleiset edellytykset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen säilymiselle. Jokamiehenoikeus sallii marjastuksen, sienestyksen ja metsän vapaamuotoisen virkistyskäytön.

Sijainti: Talousmetsä on kauempana asutuksesta tai taajamarakenteen ulkopuolella sijaitseva pääasiassa talouskäytössä oleva metsä.

Hoidon tavoite: Talousmetsää hoidetaan maanomistajan tavoitteiden pohjalta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi sekä metsän maisemalliset arvot huomioiden. Metsän omistaja tekee hoitopäätökset voimassa olevan lainsäädännön ja Hyvän metsänhoidon suositusten sekä omien tavoitteidensa mukaisesti. Talousmetsälle kohdistuu taloudellisia tuotto-odotuksia.

C5 Arvometsä

Arvometsä on erityisen tärkeä ja arvokas kohde maisema, kulttuurin. luonnon monimuotoisuuden tai muiden ominaispiirteiden vuoksi.

Sijainti: Arvometsä on erityinen metsäalue taajamassa tai sen ulkopuolella.

Hoidon tavoite: Arvometsää hoidetaan yleensä erillisen suunnitelman mukaisesti kohteen erityisarvojen ja ominaispiirteiden vaatimalla tavalla. Arvometsälle ei yleensä kohdisteta taloudellista tuotto-odotusta.

S Suojelualue

Suojelualue on lain nojalla tai maanomistajan omalla päätöksellä suojeltu alue. Suojelualueet jaetaan tarvittaessa alaluokkiin: lain nojalla suojeltu a maanomistajan omalla tai muulla päätöksellä suojeltu.

Lait: Luonnonsuojelulaki, Metsälaki, Maankäyttö- ja rakennuslaki, Muinaismuistolaki, Rakennussuojelulaki.

Hoidon tavoite: Luonnonsuojelulain perusteella suojellulla suojelualueilla hoitotoimenpiteitä tehdään ainoastaan Ely-keskuksen hyväksymän suojleuarvon vaatiman erillissuunnitelman mukaisesti. Muille suojelualueille voidaan laatia erillisiä hoitosuunnitelmia.

R Maankäytön muutosalue

Maankäytön muutosalue on yleis- tai asemakaavassa rakentamiseen tai rakentamisen vaikutuspiiriin osoitettu alue. Suunnitteluvaiheessa viheralueille annetaan hoitoluokat, joiden mukaan ylläpito suoritetaan.

Hoidon tavoite: Maankäytön muutosalueen hoidon tavoitteena on valmentaa kasvillisuutta tulevaa käyttöä varten niin, että alueen kasvillisuus säilyttää elinvoimaisuutensa myös rakentamisen aiheuttaman muutoksen jälkeen.