Vaihtelevuuden lisääminen

Asutuksen lähimetsien ja ulkoilu-virkistysmetsien hoidossa ei lähtökohtaisesti tavoitella tasaikäisrakenteista yhden puulajin metsikköä, vaan raivauksissa ja hakkuissa ohjataan puulajisuhteita sekapuustoiseksi ja kokorakennetta kerrokselliseksi. Puustoon ja pensaskerrokseen jätetään koko- ja tiheysvaihtelua ja tasaikäistä puustoa rikotaan pienaukkohakkuilla, jotta alueelle saataisiin syntymään nuorempaa puustoa. 

Suojelu- ja luonnonarvometsät- hoitoluokkiin määriteltyjen alueiden lisäksi kaikkien hoitoluokkien metsissä on sellaisia kohteita, jotka jätetään hakkuiden ja hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle, mutta niitä ei varsinaisesti lasketa suojeluasteeseen. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi liito-oravan pesäpuun ympäristö, riistatiheikkö, pienialainen muusta ympäristöstä erottuva kallioinen kohta tai märkä painanne. Nämä tuovat luontaista vaihtelua metsiin.

 

Pienaukkohakkuu Sippulanniemi