Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolme pientä lasta istuu penkillä tiiliseinän edessä ja katselee kuvakirjoja. Kuva Dolly Aittanen
Pääsisältö

Esimiesalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat Kukkumäen ja Kypärämäen päiväkodit sekä niissä järjestettävä esiopetus. Kukkumäen päiväkoti on laajennetun aukioloajan päiväkoti ja avoinna tarpeen mukaan klo 5.00-22.30 välisenä aikana.

Päiväkoti osallistuu 5-vuotiaiden lasten 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun. Kokeiluun osallistuvat lapset on jaettu kolmeen ryhmään, jotka tekevät yhteistyötä päivittäin. Jyväskylän kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma 2021-2024.

Päiväkodissa on 130 hoitopaikkaa. Päiväkodissa työskentelee päiväkodin johtajan lisäksi pedagoginen johtaja, 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, 12 varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 13 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, joista 2 toimii varahenkilön tehtävissä. Varahenkilöt sijaistavat henkilökuntaa äkillisten poissaolojen ajan ja opettajien pedagogisilla suunnitteluajoilla. Lisäksi päiväkodissa toimii 2 erityisavustajaa.

Ryhmät työskentelevät työpareina (varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja) tai 3 hengen tiimeissä (2 varhaiskasvatuksen opettajaa + 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja).

Kukkumäen päiväkoti jakautuu tiloiltaan 6 kotipesään: 

Oravanpesä: Oravanpesän 1-3-vuotiaat ja Pikkuoravien alle 2-vuotiaat
Siilinpiilo: Siilinpiilon ja Hiirenkätkön ryhmät, 1-4 vuotiaat, vuorohoitoryhmä

Kivenkolo: 3-4-vuotiaat
Käpylehto: 4-5-vuotiaat, 2-vuotisen esiopetuksen kokeiluryhmä

Honkametsä: 5-6 vuotiaat, esiopetusryhmä, 5-vuotiaiden vuorohoidon esiopetus ja 5-vuotiaiden 2-vuotisen esiopetuksen kokeiluryhmä
Marjamäki: 6-vuotiaat, esiopetusryhmä, 6-vuotiaiden vuorohoidon esiopetus, 6-vuotiaiden 2-vuotisen esiopetuksen kokeiluryhmä

Omissa kotiryhmissään lapset on jaettu pienempiin pienryhmiin lasten pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. Näin turvataan lapsille rauhallinen ja turvallinen kasvuympäristö päiväkotipäivän ajaksi.

Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailusta.” - Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma

Lähtökohtinamme:

“Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi päiväkotipäivän aikana”

"Emme odota huippuspektaakkeleita vaan hyväntuulista arkea" - Erään asiakasperheen motto.

Kuva
Kolme lasta pötköttää lattialla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Tämän lupaamme toteutuvan Kukkumäen päiväkodin arjessa:

Aikuisen aidolla läsnäololla, huomioimalla lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet

 • Aamuiset kohtaamiset, tervehditään kaikkia lapsia, nimillä puhuttelu (aikuinen vastassa lokerolla ns. ”vastaanottaja”-vuorolainen)
 • Perheiden vastaanottaminen yksilöllisesti
 • Aikuisen läsnäolo lasten keskuudessa, laskeudutaan lapsen tasolle 
 • Lasten aloitteiden ja toiveiden huomiointi, konkreettinen pysähtyminen lasten äärelle, kuullaan ja kuunnellaan lasta myös sanattomasti
 • Toiminnan suunnittelun pohja syntyy lasten yksilöllisistä tarpeista ja perheiden toiveista
 • Yksilöllisten tarpeiden/taitojen huomioiminen perushoitotilanteissa
 • Pienryhmät. toimimalla pienissä ryhmissä arjen kaikissa toiminnoissa: ohjattu toiminta, leikki, siirtymät, ruokailut...

Kasvattajat ovat esimerkkinä ja tukevat lapsia sosiaalisten taitojen harjoittelussa

 • Hyvien tapojen mukaisesti toimiminen
 • Aikuisten välinen vuorovaikutus ja esimerkki
 • Arjen taitojen harjoittelu yhdessä
 • Esimerkkiruokailut, aikuiset jakautuvat eri pöytiin
 • Yhteisöllisyys ja ryhmään kuuluminen
 • Aikuiset puuttuvat kaikkiin tilanteisiin
 • Omien virheiden myöntäminen

Myönteistä minäkuvaa ja -pystyvyyttä sekä itsetuntoa vahvistamalla

 • Luottamalla lapseen, uskomalla lapsen kykyihin ja taitoihin - esimerkiksi ulkoiluissa ja ruokailuissa saa toimia taitotasonsa mukaan, vältämme turhia sääntöjä
 • Tukemalla lapsen kykyä selviytyä erilaisista vuorovaikutustilanteista, esimerkiksi kiusaaminen, ristiriita- ja leikinaloitustilanteet. Varhaiserityisopettajat ovat kouluttaneet henkilöstön kiusaamisenehkäisymateriaalien, Piki ja Mollin, käyttöön ja se on käytössä jokaisessa ryhmässä
 • Nähdään lapset yksilöinä, esim. lapsen päivärytmi, pukeutuminen, ruokailu- ja vuorovaikutustilanteet
 • Kartoitetaan lasten mielenkiinnon kohteita mm. kysellen, palaverein ja kokouksin
 • Tehdään kielirikasteista arkea ja S2-opetusta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 

Päivähoidon pedagogiikkaa kehitetään säännöllisesti

 • Muokkaamme oppimisympäristöä erilaisille leikeille ja rauhoittumiselle
 • Keräämme asiakaspalautetta mm. Vasu- ja Esu-keskusteluista syksyllä ja keväällä sekä jatkuvan palautteen kanavan kautta 
 • Hyödynnämme sähköisiä yhteistyömuotoja perheiden kanssa mm. vasu- ja esiopetuskeskusteluissa, juhlissa, vanhempainilloissa
Kuva
Aikuinen ja lapset vatsallaan lattialla kirjaa lukemassa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa lapsen hyvän arjen varmistamiseksi

 • Hyvä Alku-keskustelut varhaiskasvatuksen alkaessa. Mahdollisuus kotikäyntiin 
 • Päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa lapsen tuonti- ja hakutilanteissa (päivittäisten kuulumisten vaihto)
 • Vasu- ja Esu-keskustelut, jotka käydään syyskaudella lokakuun ja kevätkaudella toukokuun loppuun mennessä.
 • Vanhempainillat syyskuussa
 • Kysely vanhemmille elo-syyskuussa toiminnan kehittämiseksi
 • Info vanhemmille, mm. viikko-/kuukausikirjeet, ikkuna- ja ovi-infot
 • Pedagoginen arki tehdään näkyväksi dokumentoinnin myötä, esimerkiksi valokuvat, Vasu-puu, ruutudokumentointi
 • Ryhmissä on nähtävissä valokuvia (seinillä, ikkunoilla ja iPadeilla) lapsista arjen askareissa

Lapsen yksilöllisen oppimissuunnitelman keskustelut

Lasten yksilölliset oppimissuunnitelmat keskustelut käydään lokakuun loppuun mennessä ja keväällä arviointikeskustelut toukokuun loppuun mennessä. Keskustelu käydään päiväkodilla kohdaten tai etäyhteyksin, puhelimella tai Teamsillä. Keskusteluajat sovitaan perheiden kanssa henkilökohtaisesti. Keskustelussa sovitaan lapselle tavoitteet, joihin panostetaan lapsen varhaiskasvatus-/ esiopetuspäivän aikana.

Vanhempainillat, vanhemmat mukana toiminnassa

Vanhempainillat järjestetään tänä vuonna ikäkausikohtaisina syyskuussa. Vanhemmille tehdään elo-syyskuun aikana kysely, jossa vanhemmat voivat kertoa omat toiveensa ja odotuksensa päiväkodille oman lapsensa näkökulmasta toiminnan suunnittelun tueksi.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä, erityisavustajan tehtävä

Lapsen tarvitsemat tukitoimet tuodaan osaksi lapsen arkea. Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Tarvittaessa hyödynnämme monialaista osaamista (mm. psykologi, kuraattori, terapeutit, neuvola). Käytössä ovat yleisen-, tehostetun- ja erityisen tuen tukimuodot. Päiväkodissa erityisavustajan tehtävät kohdennetaan ryhmien tarpeiden mukaan.

Monialainen yhteistyö

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on varmistaa varhaiskasvatuksen toteutuminen lapsen tarpeita vastaavasti. Yhteistyön merkitys korostuu lapsen ja perheen riskitilanteiden ennaltaehkäisyssä. Yhteistyötä tehdään neuvolan, terapeuttien, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Lasta koskevaa yhteistyötä eri tahojen kanssa tehdään huoltajien luvalla.

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Lapsi saa tarvittaessa tukea varhaiskasvatuksen erityisopettajalta, koulukuraattorilta, koulupsykologilta, neuvolan terveydenhoitajalta tai lääkäriltä, joiden puoleen voi maksutta ja luottamuksellisesti kääntyä. Oppilashuollon toimijat työskentelevät tarvittaessa yhdessä sekä tekevät yhteistyötä muiden lasten palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Kuraattori tukee lasta silloin, kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, lapsi kokee yksinäisyyttä, esiopetuksessa oleminen ei suju tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat lapsen hyvinvointiin. Psykologi tukee lasta silloin, kun mielialaan, käyttäytymiseen tai kehitykseen liittyvät asiat huolestuttavat. Psykologi arvioi kehitystä ja oppimisvalmiuksia sekä suunnittelee tuki-toimia yhteistyössä lapsen, huoltajien ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa.

Yhteistyötahoja

 • oppilaitokset (opetusharjoittelut, opinnäytetyöt, vierailut, Onerva koulu) 
 • liikuntapalvelut (lähikentät ja -puistot) 
 • kulttuuripalvelut (kirjasto, museot, teatteri)  
 • seurakunta (vierailut)
 • ruokapalvelu Kylän Kattaus 
 • neuvolat ja perheneuvolat

Nivelvaiheiden yhteistyö 

Teemme nivelvaiheyhteistyötä Kilpisen koulun kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Elokuussa nimetään nivelvaihevastaavat päiväkodilta (varhaiskasvatuksen opettaja) ja koululta (opettaja). He suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä lapsen jouhevan siirtymisen päiväkodista kouluun. Tähän kuuluvat mm. yhteiset tapaamiset toimintakauden aikana ja kouluun tutustumiset.

Tiedottamisen ja viestinnän käytännöt esimiesalueella

Lapsen päivän kulusta välitetään tieto vanhemmille päivittäisten kohtaamisten yhteydessä. Lisäksi lähetetään noin kerran kuukaudessa kuukausikirje, jossa kerrotaan ryhmän kuulumisista ja ryhmän tulevasta toiminnasta. 

Ryhmät tiedottavat perheitä pääsääntöisesti Edlevon kautta koko ryhmää koskevissa asioissa. Yksittäisten lasten asioita hoidetaan vanhempien kanssa Edlevo-viestein, puhelimitse (puhelut, viestit), sähköpostitse sekä päivittäisissä kohtaamisissa. Päiväkodin johtaja jakaa infoa Edlevon kautta asioissa, jotka koskevat koko esimiesaluetta tai päiväkotia. Päiväkodin internetsivuja päivitetään säännöllisesti.

Asiasanat:  
päiväkoti
varhaiskasvatus