Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pienet jalat yhdessä piirissä / Dolly Aittanen. Kuva Dolly Aittanen
Pääsisältö

Esiopetuksessa oleva lapsi kuuluu oppilashuollon piiriin. Jokainen esiopetuspaikka laatii oman, yksikkökohtaisen oppilashuollon suunnitelman. Suunnitelma löytyy päiväkodin ilmoitustaululta. Suunnitelma päivitetään jokaisen toimintavuoden alussa. 

Esiopetuksen oppilashuollon suunnitelmassa kuvataan  

  • oppilashuollon kokonaistarve  
  • käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut  
  • yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat  
  • yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen esiopetuksessa,  
  • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa   
  • oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta.  

Yhteisöllinen oppilashuolto  

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tuetaan koko esiopetusyhteisön hyvinvointia. Toiminta koostuu päivittäisistä arjen toimintatavoista, myönteisestä vuorovaikutuksesta ja tilanteista. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttaa koko esiopetusyksikön henkilöstö. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteutetaan Jyväskylän varhaiskasvatuksen yhteisten ohjeiden sekä lasten terveyttä ja turvallisuutta edistävien suunnitelmien mukaisesti. 

Yksikkökohtaiseen oppilashuoltoryhmään voi kuulua joku oppilashuollon edustajista kuten koulupsykologi. koulukuraattori, ja neuvolan/kouluterveydenhoitaja. Lisäksi siihen osallistuu huoltajia, päiväkodin johtoa, varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettajia, sekä tarpeen mukaan muita yhteistyötahoja. 

Esiopetusvuoden aikana yhteistyötä tehdään tiiviisti alueen koulujen kanssa sekä ulkopuolisten lasten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa, esimerkiksi museoiden, teatterin, urheiluseurojen sekä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa.  

Yksilökohtainen oppilashuolto 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tehtävänä on  

  • seurata ja edistää lapsen kehitystä,  
  • oppimista ja hyvinvointia   
  • turvata varhainen tuki   
  • ehkäistä ongelmien syntymistä.   

Esiopetuksen työntekijä on velvollinen ottamaan yhteyttä oppilashuollon kuraattoriin tai psykologiin silloin, kun hän toteaa lapsella kyseisten palvelujen tarpeen. Yhteydenotto tehdään yhdessä huoltajan kanssa tai huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta.  

Lapsella on oikeus päästä oppilashuollon palvelujen piiriin seitsemän vuorokauden kuluessa yhteydenotosta. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus yhteydenottoon on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Huoltajilta tarvitaan kirjallinen suostumus. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon monialainen ryhmä kootaan tapauskohtaisesti, jos lapsen huolta herättävän tilanteen selvittelyyn ja hoitamiseen tarvitaan eri alojen asiantuntemusta ja monialaista yhteistyötä. Tämän ryhmän kokoontumiseen tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus ja kokouksesta laaditaan oppilashuoltokertomus.  

Jyväskylässä käytetään yhtenäistä oppilashuoltokertomuksen lomaketta. Oppilashuoltokertomus ja huoltajan suostumus yksilökohtaiseen oppilashuoltotapaamiseen ovat julkisuuslain 24§ ja oppilas- ja opiskeluhuoltolain 23§ mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja. Niiden säilytyksestä ja tietojen siirtämisestä on ohjeistettu varhaiskasvatuksen asiakastietojen arkistointi-, säilytys- ja luokitteluohjeessa. Vain monialaiseen asiantuntijaryhmään osallistuneet tai huoltajien erikseen nimeämät henkilöt voivat nähdä oppilashuoltokertomuksen kirjaukset. Oppilashuoltokertomuksista muodostuu oppilashuoltorekisteri, jonka ylläpitäjinä toimivat päiväkodin johtajat.    

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta  

Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman seurannasta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä esiopetuksen muu henkilöstö, yhdessä päiväkodin johtajan kanssa. Esiopetusyksikön oma oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa toimintavuodessa ja tapaamisten koollekutsujana toimii päiväkodin johtaja.  

Syksyn tapaamisessa suunnitellaan toimintavuoden yhteistyötä ja toimintavuoden aikana käsiteltäviä teemoja. Teemat pohjautuvat lasten tarpeisiin, yksikön laadullisiin tavoitteisiin sekä Jyväskylän kaupungin oppilashuollon painopisteisiin.  

Kevään tapaamisessa arvioidaan oppilashuoltoryhmän toimintaa. Lisäksi tapaamisia voidaan järjestää sovitusti ja tarpeen mukaan. Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma tarkistetaan ja vahvistetaan jokaisen toimintavuoden alkaessa.  

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen omavalvontaa. Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) 

Alasivu

Esiopetuksen oppilashuollon toimenpiteillä lapselle luodaan terveellinen ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö 

Oppilashuollon palveluja antavat koulupsykologit ja –kuraattorit, kouluterveydenhuolto, neuvola ja yksilökohtainen asiantuntijaryhmä. Oppilashuolto muodostuu yhteisöllisestä sekä yksilökohtaisesta oppilashuollosta ja sitä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. 

Esiopetuksen käytössä olevien koulupsykologien ja kuraattorien yhteystiedot ja soittoajat löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen nettisivuilta.  

Neuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin yhteystiedot löytyvät Neuvolat –nettisivulta.    

Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät Kouluterveyden-nettisivulta.    

Suun ja hampaiden terveydenhuollon ajanvaraukset tehdään Suun terveydenhuollon nettisivulla.  

Asiasanat:  
esiopetus
oppilashuolto
hyvinvointi
eskari
esiopetussuunnitelma