Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Hyvinvointikriteerien analysointi -työkalu

Tällä työkalulla voidaan analysoida erilaisia ennalta määrättyjä ihmisten hyvinvointia edistäviä kriteerejä (kuten ala- ja yläkoulujen saavutettavuus, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden saavutettavuus..), jotka muodostavat hyvinvointikokonaisuuksia (Palveluiden saavutettavuus, Viherympäristö, ulkoilu ja liikunta, Lähiympäristön laatu, Kestävä liikkuminen ja Asuntokanta), viitateen kuvaan HYMY-hankkeen sivulla. Työkalulla voidaan muodostaa kriteerit summaavia Teemakarttoja, sekä Teemakartat summaava, kaikki kriteerit huomioon ottava Hyvinvointikartta tai muunlaisia kokonaisuusyhdistelmiä.

Työkalun käyttö

Jokaisen työkalun alussa on lyhyt kuvaus Hyvinvointikokonaisuudesta, jossa kerrotaan mitä tietomuotoa kriteerit ovat ja kuinka niitä on mahdollista analysoida. Tämän jälkeen esitellään tarkemmin kokonaisuudelle soveltuvat analysointitavat havainnollistavien kuvien kera. Useimpia hyvinvointikokonaisuuksien kriteereistä voidaan analysoida kaikilla neljällä eri analysointitavalla, joissa pistemuotoista, aluemuotoista ja viivamuotoista tietoa kutakin omalla tyylillään. Kun haluttu analysointitapa on valittu, siirrytään sivulla alemmas säätämään työkalun asetuksia.

1) Aineistovalinta kohdassa valitaan kriteerit, joita analysointiin halutaan ottaa mukaan.

2) Työkaluun käyttäjä pystyy vapaavalintaisesti asettamaan kriteerille halutun pisteytyksen, sekä vyöhykkeen 1 ja vyöhykkeen 2 arvot, niille kriteereille, joihin halutaan mitata saavutettavuutta (metreinä). Työkalussa on oletusasetuksena alun perin HYMY-hankkeen työryhmän antama pisteytys.

 

Kuva
HYMY-työkalu. Kuva Jyväskylän kaupunki

 

Ennen analysointivaihetta kaikki kriteerit on muutettu vektoreista rastereiksi, jotta pixeleille voidaan antaa arvoja saavutettavuuden mittaamiseksi. Saavutettavuutta voidaan mitata kahdella tavalla. Ei jatkuvana, jolloin saavutettavuuden ajatellaan olevan vielä paras mahdollinen tiettyyn metri-määrään (vyöhyke 1) asti. Tällöin pixelit vyöhykkeen 1 sisällä saavat arvon 1. Saavutettavuutta voidaan mitata myös jatkuvana, eli heikkenevänä (vyöhyke 2). Tällöin pixeleiden arvot vyöhykkeen 2 sisällä liukuvat ykkösestä nollaan (1 - 0) automaattisesti 0,1 välein (1 - 0,9 - ... - 0,2 - 0,1 - 0), saavutettavuuden ollessa tällöin heikkenevä määritetyn vyöhykkeen 2 arvon rajalle asti, sekä rajalla ja sen ulkopuolella huonoin (=0). Eri analysointitavoilla, jotka esitellään kunkin työkalun alussa, voidaan siis joko säätää, tai olla säätämättä kumpaakin tai vain jompaa kumpaa etäisyysvyöhykkeen arvoa.

HUOM! Mikäli analysointtiin käytetään Tapaa 3, jossa sekä vyöhykkeelle 1, että 2 syötetään jokin metrimäärä, sisältyy vyöhykkeen 2 maximietäisyysarvoon myös vyöhyke 1. Vyöhyke 2 määrittää siten aina maximietäisyyden ja on riippumaton vyöhykkeelle 1 asetetusta arvosta.

Poikkeuksena kriteereiseistä, joihin saavutettavuutta ei mitata ovat Lähiympäristön laatu -hyvinvointikokonaisuuden "alhainen melutaso", "alhaisen nopeuden tieosuudet" ja Kestävä liikkuminen -hyvinvointikokonaisuuden "hyvä liikenneturvallisuus" –  pixelit alueiden ulkopuolella saavat arvon 0, ei jatkuvana (Tapa 1). Työkalussa ei siten näille kriteereille ole edes mahdollista asettaa vyöhykkeiden 1 tai 2 arvoja, joilla saavutettavuutta mitataan.

3) Työkalun lopussa on valikko, jossa voi valita muodostaako työkalu GEOTIFF -tiedostot (pisteytetyt rasterit) vai PDF -tiedoston. Työkalu voi tuottaa aineistoja kerrallaan vain yhdellä tavalla.

  • Valitessa GEOTIFF -tavan, työkalu muodostaa pakettina aineiston, joka sisältää jokaisesta "Aineistovalinta" kohdassa valitusta kriteeristä muodostetun, käyttäjän valitsemalla tavalla analysoidun rasterin, sekä summarasterin koko hyvinvointikokonaisuudesta.
  • Valitessa Adobe Geospatial PDF -tavan työkalu muodostaa PDF -tiedoston, johon tulostuu visualisoidut ja otsikoidut yksittäisistä kriteereistä muodostetut kartat, sekä koko hyvinvointikokonaisuuden kriteerit yhdistävä Teemakartta.
  • Mikäli käytetään hyvinvointikokonaisuudet, eli Teemakartat summaavaa Hyvinvointikartta -työkalua, työkalu tuottaa työkaluun raahatuista hyvinvointikokonaisuuksista summarasterin (GEOTIFF) tai visualisoidun ja otsikoidun Hyvinvointikartan (PDF)

Tiivistelmä:

  • Kriteerien analysoimiseksi on kunkin työkalun alussa esitelty kyseisen hyvinvointikokonaisuuden analysoimiseen soveltuvat analysointitapavaihtoehdot (yhteensä 4), valitse se mitä haluat käyttää ja noudata ohjeita
  • Valitse työkalun alussa ne kriteerit, joista haluat tuottaa GEOTIFF -tiedostot / PDF-tiedoston
  • Syötä kriteerille vyöhykkeiden arvoja valitsemasi analysointitavan mukaan (pisteytys on HYMY-työryhmän antama, joten sitä ei välttämättä tarvitse muuttaa)
  • Valitse lopuksi haluamasi tuote (GEOTIFF tai PDF). Työkalu voi tehdä kerrallaan vain jommankumman.

 

Linkit Teemakarttojen tekoon:

Palvelut

Viherympäristö, ulkoilu ja liikunta

Lähiympäristön laatu

Kestävä liikkuminen

Asuntokanta


Linkki Teemakartat summaavan Hyvinvointikartan tekoon:

Hyvinvointikartta

 

Asiasanat:  
hyvinvointi