Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Kuntavaaleissa 2021 valittiin Jyväskylän kaupunginvaltuustoon 67 jäsentä, jotka jakautuvat seuraavasti:

SDP 13, KOK 13, VIHR 12, KESK 9, PS 9, VAS 7 ja KD 4.

Kaupunginvaltuusto 7.11.2022:
Mika Nousiainen on eronnut Perussuomalaisten Jyväskylän valtuustoryhmästä ja perustanut oman valtuustoryhmän.

Kaupunginvaltuusto 20.2.2023:
Mika Nousiainen on ilmoittanut aiemmin (7.11.2022) perustamansa valtuustoryhmän lakkauttamisesta. Edelleen Jyväskylän keskustan valtuustoryhmä on ilmoittanut Mika Nousiaisen liittymisestä keskustan valtuustoryhmään.

Kaupunginvaltuusto 28.8.2023:
Jyväskylän Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä on ilmoittanut Tapani Mäen liittymisestä Jyväskylän Kristillisdemokraattiseen valtuustoryhmään.

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Se valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto myös asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. 

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. 

Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Pöytäkirjat pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Tietoja kaupunginvaltuuston päätöksistä ja ohjeita muutoksenhakua varten saa kaupunginkansliasta:

Mirva Korhonen, puh. 050 563 2061, mirva.korhonen[at]jyvaskyla.fi
Laura Lehtinen, puh. 050 477 0008, laura.j.lehtinen[at]jyvaskyla.fi
Päivi Lind, puh. 050 311 8051, paivi.lind[at]jyvaskyla.fi

Kirjaamo, puh. 014 569 0888, kirjaamo[at]jyvaskyla.fi
osoite: PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32)

Aloitteet

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 35 § mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Aloite on annettava kirjallisena puheenjohtajalle valtuuston kokouksen aikana kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen. Aloite voidaan antaa myös valtuustoryhmän nimissä. Aloitteen allekirjoituksiin on liitettävä nimenselvennys.

Kunnallinen määräyskokoelma

Asiasanat:  
luottamuselin
päätöksenteko
kaupunginvaltuusto