Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pohja-aukollinen muuri ja tulvakanava, ihmisiä ja puita. Kuva Ramboll Finland Oy
Pääsisältö

Tourujoen työmaan uutiskirje

Uutiskirjeestä saat ajankohtaisen tiedon työmaan etenemisestä sekä tulevien työvaiheiden vaikutuksista lähiympäristössä liikkumiseen.

Lue uutiskirje


Keskeiset muutokset

Työmaa sulkee väliaikaisesti Kankaankadun jalankulun ja pyöräilyn sillan 20.5.2024

Tourujoen kunnostustöiden vuoksi joen rantareitti ei ole koko pituudeltaan käytössä jokikunnostuksen aikana. Rantareitti suljetaan töiden edetessä aina siltä kohdalta, jossa töitä kulloisenakin hetkenä tehdään.

Suurimman muutoksen lähialueen asukkaille tuo Kankaankadun jalankulun ja pyöräilyn sillan sulkeminen. Silta suljetaan 20.5.2024 ja se on suljettuna pääsääntöisesti koko kunnostuksen ajan.

Sekä sillan sulusta että työmaa-alueen rajauksesta johtuen Kankaankatu 1-9 asukkaiden kulku- ja ajoyhteys kiinteistöille siirtyy väliaikaisesti vanhan hautausmaan vierustaa kulkevalle kävely- ja pyöräväylälle. Väylän nykyinen kävely- ja pyöräliikenne vähenee, sillä työmaan rajauksesta johtuen väylää pitkin ei pääse enää Tourujokivarren rantareitille eikä Kankaan asuinalueelle. Kunnostuksen aikana keskustasta Lohikosken suuntaan pyörällä tai kävellen kulkevien kannattaa kulkea Puistokadun, Taulumäentien ja Lahjaharjuntien kautta.

Muutoksia Kankaan asuinalueella liikkumiseen

Kankaankadun sillan sulkeminen vaikuttaa myös Kankaan asukkaisiin. Kankaalta keskustaan kävellen tai pyörällä liikkujan kannattaa suunnistaa Kinakujan sillan kautta. Kankaalta Taulumäen suuntaan kannattaa kulkea Lohikoskentien kautta.

Työmaan aikana kulku Valkoiselle talolle tapahtuu Kympinkadun kautta työmaatietä pitkin. Kevyelle liikenteelle on työmaasta rajatut omat turvalliset kulkuväylät.

Muutokset Tourujoen pohjoisosassa

Reittimuutokset Tourujoen pohjoisosassa Palokkajärven tuntumassa ovat vähäisempiä. Pääsy Tourujoen rantareitille suljetaan siinä vaiheessa, kun työmaa on käynnissä joen pohjoisosassa. Pohjoisosaan rakennetaan uusi pohjapato kesän 2024 aikana. Pohjapadon rakentaminen käynnistyy alkukesästä. Palokkajärven ympäri kulkevalle kävely- ja pyöräväylälle kuljetaan kunnostustöiden ajan Lahjaharjuntien tai Reivikujan kautta.


Hankkeen taustaa

Jyväskylän kaupunki on päättänyt kunnostaa Tourujoen ja palauttaa sen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä jokivarren viheralueiden kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa ja keskeisen sijaintinsa vuoksi. Rakentamisvaihe tulee kestämään 2-3 vuotta.

Tourujoen kunnostus on osa Jyväskylän keskustan kehittämistä. Tavoitteena on elinvoimainen, vilkas, turvallinen, saavutettava ja viihtyisä kaupunkikeskusta, kaupungin sydän ja kohtaamispaikka. Kehitystyö tehdään yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa, ihmiset luovat keskustan tunnelman.

 


Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelman sisältö

Kunnostusalue yltää Kankaan asuinalueelta Palokkajärvelle. Suurimmat muutokset tapahtuvat Kankaan asuinalueen kohdalla. Luonnosuojelualueella ei tehdä toimenpiteitä, sillä nyt kunnostettava osa Tourujokea on kriittisin osuus kalan nousun näkökulmasta.

Kankaan vanhan vesivoimalaitoksen pato- ja kanavarakenteita puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen joki- ja koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Koskiosuuden 25 cm korkeat kalaportaat ja levähdysaltaat muodostuvat suurikokoisista luonnonkivistä. 

Kankaan alueella Tourujoen kunnostus käsittää myös olemassaolevan Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen entiselle paikalle nykyistä pidempänä, ylittäen myös uuden rakennettavan luonnonmukaisen jokiuoman. 

Palokkajärven ja Kankaan alueen väliselle jokiosuudelle toteutetaan kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita yhteensä 1800 m2, josta kutusoraikkojen osuus on 600 m2. Tällä osuudella jokiuoman rakenne monipuolistuu, ja syntyy virtaamaltaan vaihtelevia alueita. Joen yläjuoksulle ennen Palokkajärveä rakentuu pohjapato, joka säilyttää järven vedenkorkeuden nykyisellään.

Jokiuoman rakennetta ja pohjan materiaaleja suunnitellaan erityisesti järvitaimenen elinympäristövaatimusten sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden pohjalta. Uusi uoma laskee vanhaan uomaan tulvakanavan alapuolelle, jossa nykyisen voimalaitoksen kohdalla oleva pohjakynnys korvataan loivemmalla kalaluiskalla. Kalatie mitoitetaan ensisijaisesti järvitaimenelle, mutta pyritään mahdollistamaan myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvinahkiaisen ja kivisimpun nousu. 

Tulvatilanteissa koskeen menevää vesimäärää rajoitetaan ja tulvavsesiä johdetaan betoniseen tulvakanavaan, jotta vesimäärä säilyy optimaalisena kalojen nousun kannalta. Yläkanavan sululta voimalaitospadolle johtavan betonisen yläkanavan toinen reuna puretaan ja uoma levennetään.

Rantareittien varsille toteutetaan viihtyisiä oleskelupaikkoja.

Osa suunnitelluista virkistysalueista rakennetaan myöhemmin

Tourujoen varrelle on suunniteltu rantareittejä, oleskelualueita ja kaksi laituria. Taulumäellä sijaitsevan Koskenharjun kentän kohdalle on suunniteltu näköalapaikka. Osa suunnitelluista oleskelualueista osuvat Kehä Vihreän reitin varrelle täydentäen Kehä Vihreän oleskelualueiden kirjoa. Kehä Vihreä on Jyväskylän keskustaa kiertävä 10 kilometrin mittainen viheralueiden ja virkistysreittien kokonaisuus.

Tourujoen kunnostussuunnitelman valitusprosessin vuoksi kunnostuksen aloitus lykkääntyi. Valitusprosessin aikana rakentamisen kustannukset nousivat. Rakentamisen kustannusten pienentämiseksi hanke toteutetaan tässä vaiheessa karsittuna. Kustannuksia pienennetään mm. jättämällä rakentamatta suunniteltuja oleskelu- ja virkistysalueita, joen rannan kulkuväyliä sekä vähentämällä suunniteltua valaistusta ja kasvillisuutta. Lisäksi tässä vaiheessa jätetään rakentamatta rantautumislaiturit ja vanhan voimalaitoksen ympäristö. Kankaankadun kävely- ja pyöräliikenteen sillan kansimateriaali on vaihdettu hankintahinnaltaan edullisempaan.

Hankkeen kustannukset ja avustukset

Hankkeen alkamista on ennakoitu kunnallistekniikan siirtotöillä. Kun kustannuksista vähennetään jo tehdyt työt sekä saadut avustukset, jää kaupungille hankkeen toteuttamisesta maksettavaa 6,5 miljoonaa euroa. Hankkeelle on haettu 600 000 euron avustus Keski-Suomen ELY-keskukselta. Avustusta on saatu vuodelle 2024 250 000 euroa. ELY-keskus päättää avustuksen myöntämisestä tuleville vuosille aina vuosittain. Parhaillaan selvitetään myös, onko hankkeelle mahdollista hakea muita haettavissa olevia avustusrahoituksia.

Havainnekuvat:

Kuva
Pohja-aukollinen muuri ja tulvakanava, ihmisiä ja puita. Kuva Ramboll Finland Oy

Pohja-aukollinen pato säätelee veden määrää Kankaan koskessa ohjaamalla osan virtaamasta kuvassa vasemmalla puolella olevaan tulvakanavaan. Muurissa olevan aukon kautta kalat ja muu eliöstö pääsee nousemaan kohti ylävirtaa. Kuva: Ramboll Finland Oy.

 

Kuva
Uusi rakennettu koskimainen jokiuoma vanhalta voimalaitokselta pohjoisen suuntaan. Kuva Ramboll Finland Oy

Uusi rakennettu koskimainen jokiuoma vanhalta voimalaitokselta pohjoisen suuntaan. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Suunnitelma-aineisto:

Yleiskartta kunnostuksen toimista koko joen alueella, pdf 2,7 M
 

Lisätiedot

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 050 527 8090, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi
työnjohtaja Veli-Matti Ainasoja, p. 044 727 2678, Savon Kuljetus

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
tourujoki