Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pohja-aukollinen muuri ja tulvakanava, ihmisiä ja puita. Kuva Ramboll Finland Oy
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki on päättänyt kunnostaa Tourujoen ja palauttaa sen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä joen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa ja keskeisen sijaintinsa vuoksi. Rakentamisvaihe tulee kestämään 2-3 vuotta. Hankkeen toteutusaikataulusta ei toistaiseksi ole tietoa.

 


Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelman sisältö

Rakennussuunnittelun lähtökohtana toimi kunnostukselle laadittu yleissuunnitelma. Kunnostusalue yltää Kankaan asuinalueelta Palokkajärvelle. Suurimmat muutokset tapahtuvat Kankaan asuinalueen kohdalla. Luonnosuojelualueella ei tehdä toimenpiteitä, sillä nyt kunnostettava osu Tourujokea on kriittisin osuus kalan nousun näkökulmasta.

Kankaan vanhan vesivoimalaitoksen pato- ja kanavarakenteita puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen joki- ja koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Koskiosuuden 25 cm korkeat kalaportaat ja levähdysaltaat muodostuvat suurikokoisista luonnonkivistä. 

Kankaan alueella Tourujoen kunnostus käsittää myös olemassaolevan Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen entiselle paikalle nykyistä pidempänä, ylittäen myös uuden rakennettavan luonnonmukaisen jokiuoman. 

Palokkajärven ja Kankaan alueen väliselle jokiosuudelle toteutetaan kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita luonnonkivillä ja soralla. Tällä osuudella jokiuoman rakenne monipuolistuu, ja syntyy virtaamaltaan vaihtelevia alueita. Joen yläjuoksulle ennen Palokkajärveä rakentuu pohjapato, joka säilyttää järven vedenkorkeuden nykyisellään.

Jokiuoman rakennetta ja pohjan materiaaleja suunnitellaan erityisesti järvitaimenen elinympäristövaatimusten sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden pohjalta. Uusi uoma laskee vanhaan uomaan tulvakanavan alapuolelle, jossa nykyisen voimalaitoksen kohdalla oleva pohjakynnys korvataan loivemmalla kalaluiskalla. Kalatie mitoitetaan ensisijaisesti järvitaimenelle, mutta pyritään mahdollistamaan myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvinahkiaisen ja kivisimpun nousu. 

Tulvatilanteissa koskeen menevää vesimäärää rajoitetaan ja tulvavsesi johdetaan betoniseen tulvakanavaan, jotta vesimäärä säilyy optimaalisena kalojen nousun kannalta. Yläkanavan sululta voimalaitospadolle johtavan betonisen yläkanavan toinen reuna puretaan ja uoma levennetään.

Rantareittien varsille toteutetaan pienempiä viihtyisiä levähdyspaikkoja. Kunnostettavalle alueelle rakennetaan kaksi rantautumislaituria melojille. Taulumäellä sijaitsevan Koskenharjun kentän kohdalle toteutetaan näköalapaikka. Osa jokivarren uusista oleskelualueista osuvat Kehä Vihreän reitin varrelle täydentäen Kehä Vihreän oleskelualueiden kirjoa. Kehä Vihreä on Jyväskylän keskustaa kiertävä 10 kilometrin mittainen viheralueiden ja virkistysreittien kokonaisuus.

Kunnostuksen yleissuunnitelma

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu sovittaa kunnostukselle asetetut erilaiset tavoitteet yhteen.  Yleissuunnitelmaan liittyy itse jokeen kohdistuvien kunnostustoimien lisäksi esim. virkistysalueiden ja -reittien kehittämistarpeita ja kasvillisuuden kehittämissuosituksia. Yleissuunnitelman yhteydessä on tehty arviointi säännöstelyn lakkautuksen vaikutuksista.

Havainnekuvat:

Kuva
Pohja-aukollinen muuri ja tulvakanava, ihmisiä ja puita. Kuva Ramboll Finland Oy

Pohja-aukollinen pato säätelee veden määrää Kankaan koskessa ohjaamalla osan virtaamasta kuvassa vasemmalla puolella olevaan tulvakanavaan. Muurissa olevan aukon kautta kalat ja muu eliöstö pääsee nousemaan kohti ylävirtaa. Kuva: Ramboll Finland Oy.

 

Kuva
Uusi rakennettu koskimainen jokiuoma vanhalta voimalaitokselta pohjoisen suuntaan. Kuva Ramboll Finland Oy

Uusi rakennettu koskimainen jokiuoma vanhalta voimalaitokselta pohjoisen suuntaan. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Kuva
nurmea, penkki, ihmisiä oleskelemassa. Kuva Ramboll Finland Oy

Joen varrelle rakentuu uusia viihtyisiä oleskelualueita. Alueet ovat osa Kehä Vihreää. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Kuva
Lapsi leikkii. Ihmiset istuu penkillä. Puita ja nurmea. Kuva Ramboll Finland Oy

Kunnostettavan osan virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat muun muassa uusien rantareittien ja puistoalueiden myötä. Töitä ei tehdä luonnonsuojelualueella ja se säilyy sellaisenaan. Kuva Ramboll Finland Oy.

Havainnekuvat taide ja valaistus:

Kuva
Havainnekuva suunnittelualueesta. Taidepalloja sijoiteltu sinne tänne. Kuva Pertti Kukkonen

Pallojen sijoittelulla voidaan leikitellä. Kuva: Pertti Kukkonen.

Kuva
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pallo. Kuva Pertti Kukkonen

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pallo. Kuva: Pertti Kukkonen.

Kuva
silta, viheralue, valot. Kuva WhiteNight Lighting Oy

Valaistusta yhdistetään penkkeihin, kaiteisiin ja osaksi taidetta. Kuva: WhiteNight Lighting Oy.

Suunnitelma-aineisto:

Tourujoen sijainti Tourujoen valuma-alueella, pdf 0,6 M

Yleissuunnitelma-raportti, pdf 1,5 M

Yleiskartta kunnostuksen toimista koko joen alueella, pdf 2,7 M

Kartta Kankaan alueen toimenpiteistä, pdf 2,1 M

Suunnitelmakartta joen alaosasta, pdf 4,1 M

Suunnitelmakartta joen yläosasta, pdf 5,2 M

Tarkempi suunnitelmakartta Kankaan kohdalta, pdf 2,5 M

Poikkileikkauskuvat, pdf 1,0 M

Yleiskustannusarvio, pdf 27kt

Luonnos alueelle tulevasta taiteesta, pdf 4,8 M
 

Lisätiedot

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 050 527 8090, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi

yleiskaavapäällikkö Mervi Vallinkoski, p. 050 584 8822, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 050 311 9927, anne.laita[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
kaupunkisuunnittelu
tourujoki