Puutarhakadun katusuunnitelman muutossuunnitelma Green Street - menetelmän keinoin

Puutarhakadun katusuunnitelman muutosta on laadittu soveltaen niin kutsutun Green Street - menetelmän keinoja. Green Street – menetelmällä tarkoitetaan hulevesien hallintaa katualueilla vihreän infrastruktuurin keinoin. Menetelmän ratkaisut tuovat vihreyttä olemassa olevien kaupunkikeskustojen katualueille. Lähtökohta on, että katutilaan lisätään läpäisevää pintaa erilaisten viherpainanteiden ja istutusalueiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen avulla vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen, jolla on myös suodattava vaikutus pinnoilta huuhtoutuviin vesiin.

Hulevesien hallinta olemassa olevien kaupunkikeskustojen alueilla on erityisen haastavaa. Toteutunut kunnallistekniikka asettaa usein omat rajoituksensa ja tilan löytyminen ahtailta kaduilta on hankalaa. Green Street - hallinnan pääperiaatteena on ajatus hajautetusta ratkaisusta, jolloin hulevesien hallinta on jaettu moneen pienempään järjestelmään. Suunnitelma perustuu osin läpäiseviin pinnoitteisiin, joita on käytetty kevyenliikenteen väylillä sekä pysäköintipaikoilla.

Suunnittelukohde on osa Jyväskylän Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän tilan saavuttamisen hallitusohjelman kärkihanketta ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon”. Hulevesien hallinta on tärkeä osa kyseistä kunnostushanketta, jonka tavoitteena on Tourujoen ja sen yläpuolisten vesistöjen saattaminen hyvään ekologiseen tilaan virtavesikunnostuksella ja hulevesien hallinnan tehostamisella. Jotta Tourujokeen virtaavien hulevesien laatuun ja määrän pystytään vaikuttamaan, vaaditaan aivan uudenlaista kaupunkisuunnitteluun integroituvaa lähestymistapaa.

Puutarhakadun hulevesien käsittelysuunnitelmasta Green Street – menetelmän keinoin on laadittu yleissuunnitelma vuoden 2017 aikana, jonka jatkotyönä on laadittu kohteen tarkempi katu- ja rakennussuunnitelma. Kohteessa on tarkoitus pilotoida erilaisia hulevesien hallinnan ratkaisuja, selvittää hulevesiratkaisujen toimivuus seuraamalla ylläpidon toimivuutta, kasvillisuuden menestymistä sekä mahdollisesti myös eri pintamateriaalien vedenläpäisevyyttä ja parantaa katukuvaa uusilla istutuksilla ja kiveyksillä.

Katusuunnitelma

Katusuunnitelman muutos on laadittu Puutarhakadulle välille Kyllikinkatu – Puistokatu. Katu on pituudeltaan noin 400 metriä ja katualueen leveys on noin 15 metriä. Ajoradan leveys kadun alkuosalla on 5,0 metriä ja loppuosalla 4,5 metriä. Kadun pituuskaltevuus vaihtelee 1,1 – 6,5% välillä ollen jyrkimmillään kohteen keskiosalla.

Suunnittelualuetta risteää kolme poikkikatua, Tapionkatu, Tellervonkatu ja Kalervonkatu, jotka jakavat kadun neljäksi erilliseksi korttelialueeksi. Suunnitelmassa esitettävät muutokset kohdistuvat koko katualueelle sisältäen kadun alle sijoittuvan kunnallistekniikan uusimisen. Kadun alus- ja pintarakenteet uusitaan siten, että katu vastaa lopputulokseltaan sovellettavan Green Street – menetelmän rakenneratkaisuja.

Katusuunnitelmassa esitetään jaoteltavaksi katu liikenteellisesti kahteen erityyppiseen katujaksoon siten, että kadun alkuosa Kyllikinkadun ja Tapionkadun välissä säilyy kaksisuuntaisena katuna ja Tapionkadun ja Puistokadun välillä muuttuu ajosuunnaltaan yksisuuntaiseksi Puistokadun suunnasta. Muutos yksisuuntaiseksi osuudeksi johtuu ajokaistan kaventamisesta, jotta uudet järjestelyt mahtuvat katualueelle.

Nopeusrajoitus

Puutarhakadun nopeusrajoitus on 30 km/h.

Pysäköinti

Kadulla on tällä hetkellä pysäköintipaikkoja 46 kpl, katumuutoksen jälkeen kadulle jää 34 pysäköintipaikkaa. Pysäköintipaikkojen määrän väheneminen johtuu katualueen hulevesijärjestelmien ja istutusalueiden tilatarpeesta.

Jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyt

Kadun molempiin reunoilla on 2,25 metrin levyiset jalkakäytävät jalankulkua varten. Pyöräily tapahtuu koko kadun pituudella ajoradalla. Kadun yksisuuntaisella osuudella sallitaan pyöräily vasten yksisuuntaista ajojärjestelyä katuun erikseen merkittävää ajoratamerkintää pitkin, ajolupa merkitään myös kadun reunaan liikennemerkeillä. Järjestely perustuu uuteen tieliikennelakiin, joka sallii em. tyyppisen ajojärjestelyn ja järjestely otetaan käyttöön lakimuutoksen voimaantulon yhteydessä. Ennen lakimuutoksen voimaantuloa pyöräily tapahtuu ajoradalla nykyisten ajosuuntien mukaisesti.

Kunnallistekniikka

Katusuunnitelman täydennysosassa kadunrakennussuunnitelmassa on esitetty kadun kunnallistekniikan saneeraus koko katualueen osalta. Suunnitelma sisältää kadun pintaosan alle sijoittuvien johto- ja putkilinjojen kokonaisvaltaisen uusimisen kadunvarren kiinteistöjen tonttirajoille saakka. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Jyväskylän Energia Oy:n kanssa.

Suunnittelualueen katupinnoilta hulevesiä ei johdeta enää suoraan hulevesiverkostoon. Katutilaan lisätään läpäisevää pintaa kadun molemmille reunoille erilaisten istutusalueiden ja muiden läpäisevien pinnoitteiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen kautta vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen. Viherkaistat rakennetaan suljettuina järjestelminä siten, että istutusalueille johdettavia hulevesiä ei pääse johtumaan katurakenteeseen eikä ympäröivien kiinteistöjen alueille. Viherkaistoille johdettu ylimääräinen vesi kerätään salaojajärjestelmien kautta kadun hulevesijärjestelmään.

Katuvihreä

Suunnittelualueen kaupunkikuvaa kohennetaan lisäämällä katualueen viherkaistoille katuvihreää istuttamalla katupuita sekä pensaita. Puiden ja pensaiden lisäksi viherkaistoille istutetaan muuta matalampaa lajikkeistoa, kuten köynnöksiä, heiniä sekä muita sekaistutuksia. Kasvivalikoimaa toistetaan joka korttelissa, jolla selvitetään erilaisten kasvualustojen vaikutukset.

Pintamateriaalit

Katualueen pintamateriaali on asfaltti. Ajoradan yhteyteen rakennettavissa pysäköintitaskuissa käytetään pääosin vettä läpäiseviä betonisidekiviä sekä avointa asfalttia. Erityyppisillä materiaaleilla testataan pintaveden läpäisykykyä sekä toimivuutta vesien käsittelytapoina. Kadun reunakivimateriaali on luonnonkivi.

Valaistus

Katujakson nykyinen valaistus uusitaan. Kadulle asennetaan uudet valaisinpylväät ja valaisimet vaihdetaan energiatehokkaiksi led-valaisimiksi.

Kohteen rakentamiseen on varauduttu vuoden 2018 liikenne- ja viheralueet yksikön investointiohjelmassa. Puutarhakadun suunnitteluun ja toteutukseen on myönnetty 105 000 euroa kärkihankeavustusta.

Katutöiden aloitus on ajoitettu keväälle – alkukesälle 2018. Katu saneerataan useammassa jaksossa aloittaen työt Puutarhakadun yläosasta Kyllikinkadun puoleisesta päästä.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13. – 26.3.2018.

Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmaa on muutettu kadunvarren aikarajoitteisen pysäköinnin osalta.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Puutarhakadun katusuunnitelman taustasuunnitelma (pdf)

Suunnitelmakartta 1 (pdf)

Muutettu Suunnitelmakartta 1 (pdf)

Suunnitelmakartta 2 (pdf)

Muutettu Suunnitelmakartta 2 (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Havainnekuva 1 (jpg)

Havainnekuva 2 (jpg)

Havainnekuva 3 (jpg)