Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsi maalaamassa. Kuva Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Pääsisältö

Kuurojen liiton arvion mukaan Jyväskylässä on hieman yli 300 viittomakielistä kaupunkilaista. Heistä valtaosa, noin 100, on opiskelijoita.

Jyväskylän kaupungin palveluissa asiointi viittomakielisten kanssa tapahtuu pääsääntöisesti tulkin avustuksella.

Viestintä tekee 1-2 kuukauden välein viittomakieliset uutiset ajankohtaisista asioista:
Ajankohtaisia tiedotteita viittomakielisille

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen viittomakieliset palvelut

Kuva
tabletissa sovellus auki ja lapsen käsi käyttää. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka antavat henkilöstölle konsultaatiota tarvittaessa. Viittomakielistä perhetyötä kaupunki hankkii ostopalveluna Kuurojen Palvelusäätiöltä Palvelukeskus Metsola/Kotiväylästä.

Viittomakielen oman äidinkielen opetus on järjestetty keskitetysti ja tällä hetkellä opetus toteutuu Kortepohjan koulun väistötiloissa. Oppilaita tuetaan bussilipuilla sivistyslautakunnan määrittämiä koulukuljetusmääräyksiä noudattaen. Lisäksi kasvun ja oppimisen palveluissa työskentelee viittomakielentaitoisia henkilökohtaisia avustajia.

Nuorisotyötä viittomakielisille

Alueellisessa nuorisotyössä ei ole erityisesti huomioitu viittomakielisiä, mutta säännöt, ohjeet ja opastukset ovat kirjallisesti nähtävillä. Nuorisotoiminnassa mukana olevilla nuorilla ei aina ole yhteistä kieltä, mutta toiminta on avointa kaikille.  

Etsivä nuorisotyö on osallistunut Onerva-koulun 9.-luokkalaisten infoihin ja tieto etsivien toiminnasta on lähetetty myös Huhtarinteelle. Kaikessa viestinnässä on pyritty huomioimaan selkokielisyys tai vähintään kielen selkoisuus. Työpaja toimintaan on osallistunut muutamia viittomakielisiä nuoria tulkin avustuksella.

Etsivä nuorisotyö

Kuurojen Palvelusäätiön työvalmentaja ja kaksi tulkkia on tutustunut Ohjaamo Jyväskylän toimintaan ja nuoret voivat asioida Ohjaamossa tulkin avustuksella.

Ohjaamo Jyväskylä

Liikuntapalvelujen viittomakielisten ryhmät

Kuva
Aikuisten uimaopetuskuva. Kuva Tomi Tuuliranta

Liikuntapalvelut on viimeisen vuoden aikana kehittänyt viittomakielisten palveluja yhteistyössä Suomen kuurojen urheiluliiton sekä paikallisen yhdistyksen kanssa. Palvelutarjonnan osalta on otettu huomioon paikallisten tarpeet, joita ovat esittäneet viittomakielisiä palveluita käyttävät kuntalaiset. 

Suomen kuurojen urheiluliitto

Liikuntapalvelut tarjoaa ohjattua liikuntatoimintaa lapsille, aikuisille ja seniori-ikäisille. Omatoimisen liikkumisen tukemiseen on tarjolla kuntosalin starttikurssi sekä lapsille kesällä uimakoulu. Liikuntaryhmissä toimii viittomakieltä osaava ohjaaja. Tarvittaessa käytetään tulkkipalveluja.

Palveluista tiedotetaan Suomen kuurojen urheiluliiton sekä paikallisen yhdistyksen kautta. Myös viittomakielisiä uutisia hyödynnetään.

Liikunta ja ulkoilu

Kulttuuripalvelut viittomakielisille

Kulttuuripalvelujen järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista lähetetään tiedotteita Jyväskylän kaupungin viittomakielisiin uutisiin. Yksittäisiin tapahtumiin hankitaan tulkki tapauskohtaisesti.  

Taidetestaajat-hanke: taide-elämykset ovat saavutettavia ja tasa-arvoisia kaikille kahdeksasluokkalaisille eli ne taide-elämykset, joihin viittomakieliset on koordinoitu, on rakennettu heidät huomioiden. 

Taidetestaajat-hanke

Teatteriesitykset tulkataan tarvittaessa viittomakielellä. Esimerkiksi keväällä 2019 yhdessä Hair-musikaalin näytöksessä oli kaksi viittomakielen tulkkia. Edellisenä lukuvuonna keskisuomalaisten 8.-luokkalaisten toinen viittomakielinen kohde oli museovierailu ja siinä oli mukana aihealueen hallitseva viittomakielen tulkki.

Lasten Lystin -tapahtumat: tilaisuuksiin voi pyytää viittomakielen tulkkia ottamalla yhteyttä tapahtuman tuottajaan. Päivähoidon Lystiin on mahdollista toteuttaa paikallisen Loiskis-orkesterin kanssa viittomakielisiä konsertteja. Tuleviin tapahtumiin on suunnitteilla viittomakielisiä ja saavutettavuuteen liittyviä tilaisuuksia yhteistyössä kulttuuriesityksiä viittomakielisille tuottavien toimijoiden kanssa.

Lasten Lysti

Kulttuuriluotseilla voi olla viittomakielen taitoja, mutta yleensä kuulovammaisilla on oma tulkki mukana luotsaustilanteessa. Kuntouttavan päivätoiminnan muisteluryhmissä voi olla heikentyneen kuuloaistin omaavia tai kuuloaistin menettäneitä luotsattavia. Nämä tilanteet pyritään ennakoimaan ja etsimään sopivia kulttuuriluotseja.

Luotsitoiminta

Vapaaehtoistoiminnassa huomioidaan viittomakieliset asiakkaat mahdollisuuksien mukaan. Vaparissa toimii vapaaehtoistoiminnan muoto nimeltä kerta-apu, jossa vapaaehtoiset tukevat ihmisiä arkisissa asioissa. Kerta-apu sisältää asiointiavun, digiluotsitoiminnan ja kodin huoltoavun. Kerta-avun vapaaehtoisilta kartoitetaan osaaminen eri tyyppisissä tilanteissa, esimerkiksi toimiminen kuulovammaisen tukena tai viittomakielen taito ja näin tiedetään millaisia viittomakielisiä palveluja vapaaehtoiset voivat tarjota.

Vapaaehtoistoiminta

Kuurojen ja viittomakielisten yhdistyksiä

  • Jyväskylän seudulla toimii useita valtakunnallisia ja paikallisia kuurojen ja viittomakielisten yhdistyksiä. Lisäksi seurakunnalla on viittomakielisille suunnattuja palveluja.  
  • Kuurojen liitto tarjoaa neuvontaa, kursseja ja koulutuksia.  
  • Suomen Kuurosokeiden toimintaan kuuluu palveluasiantuntijana toimiminen, ICT tukipalvelut, sopeutumisvalmennus ja kuntoutus sekä kerho- ja leiritoiminta.
  • Kuurojen palvelusäätiö tuottaa ikääntyneiden ja lapsiperheiden palveluja kuten kotipalvelua, kotihoitoa, päivätoimintaa ja asumispalveluja. Liitto järjestää myös kurssitoimintaa kuten viittomakielen kursseja ja sopeutumisvalmennusta sekä henkilökohtaista apua ja neuvontaa mm. auttavan linjan kautta.  
  • Seurakunnat tarjoaa henkilökohtaista apua, hengellistä toimintaa sekä leirejä ja kerhoja eri ikäisille. Jyväskylän seurakunta

Seurat ja yhdistykset järjestävät myös monipuolista harrastustoimintaa esim. kulttuuri ja liikuntaharrastuksia.

Asiasanat:  
kuulovammainen