Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

1. Esihenkilöalue

Esihenkilöalueen varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat

 • •Lahjaharjun päiväkoti
 • •Lohikosken alueen perhepäivähoidon varahoito
 • •Lohikosken koulu, esiopetus
 • •Lahjaharjun päiväkoti, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

2. Kuvaus ryhmärakenteista, henkilöstörakenteesta ja johtamisesta

Lahjaharjun päiväkodissa sekä Lohikosken koulun esiopetuksessa työskennellään 3-6 kasvattajan kotiryhmissä, joissa arkea järjestetään mahdollisimman paljon pienryhmissä. Kotiryhmä on kasvattajien muodostama tiimi, jossa aikaiset aamut ja iltapäivän viimeiset tunnit toimitaan yhteisvastuullisesti. Koko kotiryhmän aikuiset tulevat lapselle tutuksi, mutta lapselle lähimmät aikuiset ovat oman väriryhmän kasvattajat, jotka vastaavat myös lapsen yksilöllisen suunnitelman laadinnasta ja vasu-ja esiopetuskeskusteluista. Pienryhmä tarkoittaa yhtä aikuista ja n. 3-9 lasta, riippuen lapsen iästä, toiminnasta ja pienryhmän lasten tuen tasoista.

Lahjaharjun päiväkodin ryhmät toimintavuonna 2022 –2023:

 • - Muumilaakso, vihreät, lapset ovat 2–4 -vuotiaita
 • - Muumilaakso, siniset, lapset 0 –3 -vuotiaita

➔nämä yhdessä muodostavat Muumilaakson kotiryhmän

 • - Taikametsä, keltaiset, lapset ovat 3 –5 -vuotiaita
 • - Taikametsä, punaiset, lapset ovat 0 –3 -vuotiaita

➔nämä yhdessä muodostavat Taikametsän kotiryhmän

 • - Muumit -ryhmässä lapset ovat 4 -5 -vuotiaita
 • - Lohikosken koululla ovat alueen kaikki 6 -vuotiaat esiopetusikäiset lapset

Lohikosken koululla työskentelee 3 varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä erityisavustaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on aktiivisesti mukana esiopetuksen toiminnassa.

Lahjaharjun päiväkodissa, Taikametsä ja Muumilaakso -kotiryhmissä työskentelee molemmissa kolme varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Muumit -ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksenopettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lahjaharjun päiväkodissa työskentelee kaksi erityisavustajaa, tällä hetkellä toinen Taikametsä-ja toinen Muumilaakso -kotiryhmässä. Lisäksi alueellamme työskentelee kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, varahenkilöä. Varahenkilöt työskentelevät ryhmissä lisäresurssina mahdollistaen mm. varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi-ja kehittämistyötä, sekä tarvittaessa turvaten riittävän resurssin äkillisten poissaolojen, lomien tai koulutusten vuoksi. Varahenkilöt ovat lapsille tuttuja, turvallisia aikuisia, jotka kuuluvat säännöllisillä vierailuillaan ryhmän henkilöstöön.

Päiväkodin johtotiimin muodostavat päiväkodin johtaja, apulaisjohtaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Johtotiimi kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikasta, lapsen hyvästä arjesta, oppimisen tuesta, työ- ja toimintaympäristön turvallisuudesta, työyhteisön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä sekä palvelun laadusta. Jokaiseen kotiryhmään on nimetty omat tiimivastaavat, jotka osallistuvat johtotiimin kanssa säännöllisesti kehittämistiiminä keskustelemaan ja linjaamaan työyhteisön toimintatapoja, pedagogisia suuntaviivoja ja muita ajankohtaisia asioita.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu järjestetään kuluvana toimintavuonna Taikametsä, keltainen ja Muumit -ryhmissä. Kokeiluryhmän lasten toimintaa ohjaa kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma, ja kokeiluun kuuluvien lasten esiopetuskeskusteluista vastaavat ryhmän varhaiskasvatuksen opettajat. Kaikki 5 -vuotiaat lapset eivät kuulu viralliseen kokeiluryhmään, silti jokainen lapsi kuuluu kiinteänä ja tasavertaisena yksilönä omaan ryhmäänsä ja pääsee osallistumaan ryhmänsä toimintaan kuten muutkin lapset.

3. Hyvä arki ja laadulliset tavoitteet

”Jyväskylän varhaiskasvatuksessa painotetaan hyvää arkea ja sensitiivistä vuorovaikutusta, jotka edistävät lasten ja aikuisten hyvinvointia. Hyvä arki muodostuu lämminhenkisestä yhdessäolosta, koko päivän kattavasta monipuolisesta, pedagogisesti suunnitellusta toiminnasta sekä päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, levosta ja ruokailosta.”

Lahjaharjun päiväkodin laadulliset tavoitteet nousevat Jyväskylän kaupunkistrategiasta. Laadullisten tavoitteiden kärjet ovat:

1) yhteisöllisyyden vahvistaminen

2) hyvinvoinnin tukeminen

3) kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy

 • -kiusaamisen ja häirinnän määrittely,
 • ‒ennaltaehkäisyn tavat ja menetelmät
 • ‒todentuminen, puuttuminen, käsittely
 • ‒arviointi

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn suunnitelman avaaminen huoltajille syksyn 2022 ai-kana hakukahvien muodossa ja suunnitelma myös EdLevossa huoltajien tutustuttavana.

Lisäksi esihenkilöalueellamme kehitetään edelleen resurssiviisasta työvuorosuunnittelua ja varahenkilöiden tarkoituksenmukaista sijoittelua, jotta työntekijät olisivat mahdollisimman kattavasti paikalla silloin kuin lapsetkin ovat. Jotta edellä mainittu voi toteutua, tarvitaan ajantasaisesti lasten todenmukaiset hoitoajat EdLevoon ilmoitettuna aina hoitoviikkoa edeltävään maanantai-iltaan mennessä.

4. Kehityksen ja oppimisen tuki yhteistyössä huoltajien kanssa

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen yksilöllisen oppimisen suunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet toimintavuosittain oppimisympäristölle. Vasu-/esiopetuskeskustelut käydään vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä. Syksyllä keskusteluajankohta ajoittuu syys-lokakuulle, kevään arviointikeskustelut maalis-huhtikuulle.

Huoltajat kutsutaan vähintään kerran vuodessa vanhempainiltaan, jossa he pääsevät tutustumaan lapsensa ryhmän kasvattajiin ja muihin huoltajiin, sekä keskustelemaan lapsiryhmän arjen asioista. Lisäksi järjestetään kerran syksyllä ja kerran keväällä hakukahvit ajankohtaisen teeman ympärillä. Hakukahveille huoltaja voi pistäytyä joustavasti lasta hakiessaan. Keväisin esiopetusikäiset lapset ja huoltajat pääsevät tutustumaan lähikouluun tutustumispäivän ja huoltajille suunnatun vanhempainillan merkeissä. Lisäksi päiväkodin ja esiopetuksen perheille järjestetään toiminnallisia tapahtumia, mm. isänpäiväaamupala, joulupolku, keväällä äitienpäivä, toukokuussa kevätjuhlat. Tapahtumista tiedotamme huoltajia tarkemmin EdLevon kautta.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jokaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisessä käytetään tuen kolmitasoista mallia, esiopetuksessa ja perusopetuksessa kolmiportaista mallia (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ehkäisee ongelmien syntymistä. Kehityksen ja oppimisen tuki rakennetaan muokkaamalla toimintatapoja, toiminnan sisältöjä, oppimisympäristöä ja henkilöstöjärjestelyjä lapsiryhmän tarpeita vastaaviksi. Laadukas varhaiskasvatus tukee jokaisen lapsen kehitystä ja oppimista. Kun lapsi tarvitsee tiiviimpää ja yksilöllisempää tukea jollakin kehityksensä alueella, on hänellä oikeus tehostettuun tai erityiseen tukeen. Tuentarpeiden ilmettyä suunnittelemme tukitoimet yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä myös sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhdessä sovitut tukitoimet kirjaamme lapsen yksilölliseen suunnitelmaan. Tukitoimien toteutumista seuraamme ja arvioimme säännöllisesti. Tukitoimia ovat mm. pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut: oppimisympäristön muokkaaminen, ryhmärakenteiden suunnittelu, toiminnan eriyttäminen, pienryhmätoiminta, yksilöllinen ohjaaminen sekä kuvien ja viittomien käyttäminen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:

 • •työskentelee ryhmissä yhdessä muun henkilöstön kanssa, vetää pienryhmiä, antaa erityisopetusta
 • •osallistuu lasten tuentarpeiden havainnointiin, suunnitteluun ja arviointiin
 • •osallistuu monialaiseen yhteistyöhön (neuvola, terapeutit, psykologit) sekä koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön
 • •ohjaa erityisavustajia

Erityisavustaja:

 • •työskentelee lapsiryhmissä yhdessä muun henkilöstön kanssa lisäresurssina
 • •työpiste vaihtelee ryhmissä esiintyvien tuentarpeiden mukaan

 

5. Oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuoltopalvelut

Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus oppilashuollon palveluihin. Oppilashuollon palvelut kuuluvat myös kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuville lapsille. Oppilashuolto on jokaisen lapsen ja lapsiryhmän hyvinvointia tukevaa työtä, jota kaikki esiopetuksen henkilöstössä työskentelevät aikuiset toteuttavat. Oppilashuoltotyön tavoitteena on turvallinen kasvu-ja oppimisympäristö, ja sen painopiste on ennalta ehkäisevässä työssä. Yhteisöllinen oppilashuolto on kaikkia lapsia koskettavaa, suunnitelmallista työtä. Yksilökohtainen oppilashuolto nousee lapsen tarpeista ja siitä sovitaan aina erikseen huoltajien kanssa.

Oppilashuollon keskeisiä yhteistyötahoja ovat koulupsykologi ja koulukuraattori. Koulupsykologia voi konsultoida tai pyytää mukaan palaveriin, kun on huolta lapsen kehityksestä, psyykkisestä voinnista, käyttäytymisestä tai keskittymisestä. Koulukuraattori auttaa lapsen tai perheen elämäntilanteeseen liittyvissä huolissa ja auttaa löytämään lapsen tilannetta helpottavat palvelut. Lisää tietoa oppilashuollosta sekä koulupsykologien ja -kuraattoreiden yhteystiedot löytyy täältä: https://www.hyvaks.fi/palvelumme/opiskeluhuollon-kuraattori-ja-psykologipalvelut-peruskoululaisille

 

6. Tiedottamisen ja viestinnän käytännöt esihenkilöalueella

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kohtaamme huoltajat päivittäin lapsen tuonti-ja hakutilanteissa. Lisäksi aina sovittaessa järjestämme keskustelu-tai soittoaikaa lapsen asioissa, mikäli sellaiseen on tarvetta kodin tai päiväkodin puolelta. Vähintään kahdesti vuodessa käymme huoltajien kanssa lapsen yksilöllisen suunnitelman äärellä vasu-ja esi-opetuskeskustelut. Keskustelut voidaan pitää kasvokkain päiväkodilla tai etäyhteyksin esim. Teamsin välityksellä.

Tärkeimmät viestinnän kanavat huoltajille ovat EdLevo ja päiväkodin www-sivut. Ryhmien kuukausikirjeet ja tiedotteet julkaistaan EdLevossa. EdLevo on ensisijainen tiedonkulun kanava koskien päiväkodin käytäntöjä, hoitoaikavarauksia, ryhmien ei-kiireellisiä infoasioita, koko kaupungin tiedotusta, esim. päivystysjärjestelyt ja loma-ajan poissaolot. Loma-aikoihin liittyvät ajankohtaiset asiat, päiväkodin yhteystiedot ja toimintasuunnitelma löytyvät nettisivuilta. Kiireellisemmät asiat hoidetaan aina henkilökohtaisella yhteydellä huoltajiin joko kasvotusten tai puhelimitse. Myös lyhyellä varoitusajalla lapsen hoitoaikamuutokset, poissaolot on hyvä ilmoittaa tekstiviestillä tai soittamalla lapsen omaan ryhmään.

Ryhmien ilmoitustauluilla on valokuvia lasten arjesta, lasten tekemiä töitä tai muita ajan-kohtaisia Lohikosken alueeseen liittyviä tapahtumakutsuja.

Syksyllä 2022 otamme haltuun myös Lahjaharjun päiväkodin ja Lohikosken esiopetuksen instagram -tilit (@lahjaharjunpaivakoti @lohikosken.eskarit), joiden kautta voi käydä kurkistelemassa, miltä päiväkodin ja eskarin arki näyttää.

Asiasanat:  
varhaiskasvatus
päiväkoti