Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Palvelusetelin omavastuuosuus vastaa laskennallista kunnallista asiakasmaksua. Yksityinen palveluntuottaja perii perheeltä omavastuuosuuden sekä mahdollisen yksikkökohtaisen lisähinnan.

Tuloselvitys tehdään sähköisessä asiointipalvelussa. Perhe voi hyväksyä korkeimman laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun tai liittää tulotositteet asiointipalveluun, josta ne tallentuvat varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään. Tuloselvityksen voi tehdä myös varhaiskasvatuksen tulostettavalla paperilomakkeella ja liittää mukaan tulotositteet. Yrittäjille on erillinen tuloselvityslomake.

Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, määräytyy palvelusetelin arvo korkeimman laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun mukaisesti.

Palvelusetelin arvo määrätään varhaiskasvatuksen ajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli tulotositetta ei ole saatavilla (esimerkiksi uuden työsuhteen alkaessa), voidaan alussa käyttää arviotuloa. Palvelusetelin arvo tarkistetaan tarvittaessa, kun pyydetyt tulotositteet on toimitettu.

Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön tulot. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.  

Toimitettavat liitteet:

  • Palkansaajilta viimeisin/tai viimeisimmät palkkalaskelmat 
  • Opiskelijalta päätös opintotuesta tai muusta opintoetuudesta, tarvittaessa opiskelutodistus
  • Työttömät ja eläkeläiset toimittavat selvityksen tuloista, kuten päätös työmarkkinatuesta, työttömyyspäivärahasta tai eläkkeestä
  • Sopimus tai tosite maksetusta tai saadusta elatusavusta/elatustuesta jokaisen varhaiskas-vatuksessa olevan lapsen osalta eriteltynä. Samoin lasten saama eläke eriteltynä jokaisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen osalta
  • Liitteet muista tuloista, kuten vuokra- ja pääomatulot, joustava- tai osittainen hoitoraha
  • Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen, jos perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. 
  • osakeyhtiön osakkaalta palkkalaskelma, josta näkyy palkkakertymä viimeisimmän 6 – 12 kk:n ajalta sekä viimeisin henkilöverotuksen verotuspäätös 
  • muilta yrittäjiltä tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta sekä viimeisin henkilövero-tuksen verotuspäätös 
  • muut mahdolliset tulot, esimerkiksi starttiraha

Palvelusetelin arvopäätös

Palvelusetelin arvo määräytyy palvelusetelin enimmäisarvon ja laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun perusteella. Arvoon vaikuttavat lisäksi lapsen ikä, perheen koko, perheen huomioitavat bruttotulot, palveluntuottajan kanssa sovittu tuntivälys sekä palveluseteliin myönnetty oikeus.

Hyväksymällä sähköisen tiedoksiannon saavat samassa taloudessa asuvat aikuiset tiedon arvopäätöksen valmistumisesta sähköposti- ja/tai tekstiviestillä. Arvopäätöksen tiedot tulee tarkistaa avaamalla pdf-tiedosto. Jos tulotiedoissa on korjattavaa, tulee ottaa yhteys välittömästi päätöksen tehneeseen asiakasmaksusihteeriin.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), arvo osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai lapselle myönnetty tuntivälys muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. 

Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi Palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön asiakasmaksusihteereille, joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, palvelusetelin arvo tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti, vaan toimitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.


Palvelusetelin hakemiseen, tuntimuutokseen ja irtisanomiseen liittyvissä asioissa yhteydenotot Kasvun ja oppimisen palveluohjaukseen

Asiakasmaksun laskuun liittyvissä kysymyksissä yhdenotot suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. 

Lisätietoja varhaiskasvatus.asiakasmaksut[at]jyvaskyla.fi tai Jaana Svärd p. 014 569 7054 ja Anne Friman p. 014 569 3096

Tuloselvityslomake liitteineen toimitetaan

postiosoite: Jyväskylän kaupunki, Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 82, 40101 Jyväskylä
käyntiosoite: Kilpisenkatu 1c, 1. krs.

Paikan päällä palveluohjauksessa voi asioida toistaiseksi vain ajanvarauksella. Vapaita aikoja voit tiedustella sähköpostitse: varhaiskasvatus.asiakasmaksut(at)jyvaskyla.fi
Ohje tuloselvityksen liitteistä (pdf)