Hyppää pääsisältöön

25.3.2024

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä ja antoi lausuntonsa hyvinvointialueen palveluverkosta.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus päätti allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Vuoden 2023 tilinpäätös on noin 10,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloksen myötä kaupungin ylijäämäkertymä nousee 111,7 miljoonaan euroon.

Tilinpäätöksestä lisää tänään julkaistussa tiedotteessa: Jyväskylän kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös 10,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupungin lausunto Keski-Suomen hyvinvointialueen ehdotuksesta sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkoksi

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Keski-Suomen hyvinvointialueen ehdotuksesta sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkoksi. Kaupunki keskittyy lausunnossaan jyväskyläläisten näkökulmasta keskeisimpiin vaikutuksiin.

Jyväskylän kaupunki tunnistaa Keski-Suomen hyvinvointialueen taloudellisen tilanteen haasteet sekä yleisen kulukehityksen asettamat rajoitukset sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamiselle. Kaupunki kuitenkin ilmaisee huolensa palveluverkon kokonaisuudesta. Esimerkiksi neuvolatoiminnan tai suunterveyden palveluverkkoon ei ehdotuksessa oteta kantaa, vaikka nämä palvelut toimivat usean ehdotuksessa lakkautusuhan alla olevan sote-aseman yhteydessä. Siten epäselvää on se, miten näitä palveluja aiotaan tuottaa jatkossa lähipalveluna alueilla, joissa palveluverkkoa supistetaan. Kaupunki muistuttaakin, ettei digitaalisilla palvelulla voida kokonaisuudessaan korvata fyysistä lähipalvelua.

Sote-asemapalveluiden vaihtoehdossa 1 esitetään lakkautettavaksi Säynätsalon sote-asema ja vaihtoehdossa kaksi Säynätsalon lisäksi Tikkakosken ja Korpilahden sote-asemat. Tikkakoskella asui vuoden 2022 lopussa yhteensä 5 152 asukasta ja Korpilahdella 4 623 asukasta. Säynätsalon ohella myös Korpilahti on ikärakenteeltaan yksi Jyväskylä ikääntyneimmistä alueista. Terveysasemien lakkauttamisella nähdään olevan vaikutuksia erityisesti alueiden ikääntyneisiin asukkaisiin terveyspalveluiden saavutettavuuden heikentyessä. Tämä voi johtaa välillisesti myöhempään raskaamman hoivan tarpeeseen ja sen mukanaan tuomiin kasvaviin kustannuksiin. Jyväskylän kaupunki pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävä saatavuus turvataan Säynätsalossa, Tikkakoskella ja Korpilahdella. Jyväskylän kaupunki edellyttää, että mahdollisesti lakkautettavien sote-asemien tilalle on rakennettava uusi palvelun tuottamisen tapa ennen palvelun alasajoa, jonka avulla varmistetaan muutoksessa kuntalaisille turvallinen siirtymä.

Ilta- ja viikonloppuvastaanoton päättyessä useilla paikkakunnilla palvelutarpeen paine kohdistuu entistä vahvemmin Jyväskylän palveluihin mm. kulkuyhteyksien takia. Huolena on, että palveluiden saatavuus vaikeutuu sekä jyväskyläläisille että muille. Vaikka ehdotuksen yhteydessä on tehty painelaskelmia ja suosituksia, joiden perusteella asiakasvirtaa ohjattaisiin lakkautettavien palveluiden piiristä seuraavaksi lähimmille palvelupisteille, todellisuudessa painetta tulee kohdistumaan Jyväskylän palveluihin ja lähiseudulle. Ohjautuminen Jyväskylän suuntaan on luontevaa esimerkiksi työssäkäyntialueiden, joukkoliikennemahdollisuuksien ja tieverkon kunnosta johtuen. Kaupunki toteaa lausunnossaan, ettei päivystysten keskittäminen saa ruuhkauttaa jo ennalta kuormittunutta Novan päivystystä.

Väestö ikääntyy vahvasti Jyväskylässä tulevina vuosina ja erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumisratkaisuja, kuten ympärivuorokautista asumista, tullaan tarvitsemaan lisää. Jyväskylän kaupunki pitää hyvänä, että palveluverkkosuunnitelmassa Jyväskylään esitetään toteutettavaksi ostopalveluna kaksi uutta ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen kohdetta.

Opiskeluhuollon palveluiden sijoittuminen lisääntyvässä määrin osaksi esiopetuksen sekä perusopetuksen yksiköitä on kaupungin mukaan kannatettavaa. Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilat ovat nykyisin kuitenkin tehokkaasti lasten ja oppilaiden käytössä, joten ratkaisujen toteuttaminen on lähivuosien aikana haastavaa. Keskustelua vaihtoehtojen sijoittumisen mahdollisuuksista on kuitenkin syytä käydä varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjien sekä hyvinvointialueen edustajien kanssa.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta ehdotetaan ikärajan yhtenäistäminen 13–22-vuotiaisiin koko hyvinvointialueella. Jyväskylän kaupunki kannattaa ehdotusta, sillä se parantaa palveluiden tasavertaisuutta sekä yhtenäistää palvelurakenteita. Nuorille suunnattuja walk in -palveluita tulee jatkossa kehittää edelleen yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Jyväskylän kaupunki on yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa sitoutunut Nuorten talon kehittämiseen myös tulevaisuudessa.

Jyväskylän kaupunki korostaa yhteistyön tärkeyttä palveluverkkoa uudistettaessa. Työssä tulee vahvasti huomioida yritys-, kunta- ja järjestökumppanuuksien hyödyntämisen mahdollisuudet. Yhteistyö tukee kaikkia toimijoita kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Koko maakunnan osalta kaupunki toteaa, että asiakasnäkökulmasta arvioituna suunnitelmassa esitetyt muutokset kokonaisuudessaan heikentävät keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta, vaikka laatu voi vahvistua. Selvää kuitenkin on, että monet pienemmät kunnat menettävät nykyisiä lähipalveluita tai palvelut siirtyvät kauemmaksi. Palveluverkkovaihtoehdoissa on huomioitava muutoksen vaikutukset hauraassa asemassa oleviin, kuten tuen tarpeessa oleviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, työelämän ulkopuolelle jääneisiin, aikuisväestöön, joilla mielenterveys- ja päihdepulmia sekä ikääntyviin, joilla toimintakyvyn vajeita.

Kaupungin laaja lausunto on luettavissa kokonaan asian esityslistalta.

________

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi Työterveys Aalto Oy:n ja Mustankorkea Oy:n yhtiökokousasioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti. Yhtiöiden hallituksiin esitetään nykyisiä jäseniä. Työterveys Aallon hallitukseen esitetään Erikka Saastamoisen tilalle Vesa Voutilaisen.

Kaupunginvaltuuston 18.3.2024 päätösten täytäntöönpanon yhteydessä Joni Parkkonen (PS) esitti Tapio Puolimatkan (KD) kannattamana seuraavaa: Kaupunginhallitus päättää, ettei se pane täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä koskien valtuuston kokouksen pykälää 16, koska päätöstä koskevaan aloitteeseen annetun vastauksen sisältö on lainvastainen. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 10-3.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712

Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819

Asiasanat: