Hyppää pääsisältöön

7.12.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 13.12.2023 kello 15.00. Lautakunta saa päätettäväkseen kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2024 käyttötaloussuunnitelman. Lisäksi esityslistalla on muun muassa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen avustusohjeen päivitys.

Varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja nuorisopalveluilla käytettävissään 259,2 miljoonaa euroa vuonna 2024 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11. vuoden 2024 talousarvion. Sivistyslautakunta päättää 13.12. kasvun ja oppimisen palvelujen käyttötaloussuunnitelmasta, jossa määritellään, kuinka rahat jakautuvat varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja nuorisopalveluihin.  
Kasvun ja oppimisen palvelujen toimintamenot ovat ensi vuonna 271,6 miljoonaa euroa ja toimintatulot 12,4 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostuu näin 259,2 miljoonaa euroa. Kasvun ja oppimisen palvelujen sopeutustaso vuodelle 2024 on 4,992 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksella on vuonna 2024 käytettävissään 105,6 miljoonaa euroa. Käyttötaloussuunnitelmassa on huomioitu varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvun ja palveluverkon muutosten menovaikutukset.  Sopeutusta haetaan 1,4 miljoonaa euroa. Keinoina esitetään muun muassa perhepäivähoidon palvelurahasta luopumista 1.8.2024 alkaen, loma-aikojen ja päivystysjärjestelyjen tehostamista, aineet, tarvikkeet ja tavarat -määrärahan supistamista sekä päiväkotikoulujen yhteisen ohjaaja- ja avustajaresurssin uudistamista. Avoimen varhaiskasvatuspalvelujen toiminta säilyy. Avustusta Tourutuvan avoimen päiväkodin toimintaan pienennettäisiin. Avoimessa päiväkodissa on mahdollista edelleen järjestää kerhotoimintaa pienille lapsille ja perheille palveluseteleillä.

Perusopetuksen käytettävissä on 142,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että palvelutason ylläpitäminen nykytasossa olisi mahdollista. Palveluverkko, opetusresurssi, opetusryhmien koot sekä tuen palvelut säilyvät nykytasolla. Säästöjä perusopetuksesta haetaan yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Sopeutuskeinoiksi esitetään muun muassa opetuksen määrän (tuntijako) pienentämistä viidellä viikkotunnilla, lukiotoiminnan tuen pienentämistä sekä toiminnan rakenteellisilla uudistuksilla ja tehostamisilla.  

Nuorisopalvelujen toimintakate vuonna 2024 on 5,6 miljoonaa euroa. Nuorisopalvelujen toiminta jakautuu alueelliseen nuorisotyöhön, erityisnuorisotyöhön, pajatoimintaan sekä palveluihin, joita tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Lasten parlamentti, nuorisovaltuusto, koulunuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö, järjestöyhteistyö sekä kansainvälinen toiminta).  Sopeutuskeinoja nuorisopalveluihin kohdistetaan 284 000 euroa. Keinoiksi esitetään muun muassa ensi vuonna käynnistyvää palveluverkon tarkastelua, yhden pajaryhmän lakkauttamista ja kulttuuriyhdistys Väristyksen ostopalvelusopimuksen pienentämistä.  

Kasvun ja oppimisen palvelujen hallinnosta sopeutusta haetaan 681 000 euroa. Summa muodostuu muun muassa hallintohenkilöstön tehtävänkuvien ja henkilöstömitoituksen tehostamisesta ja tehtävien uudelleen organisoinnista, hankkeiden omarahoitusbudjetin leikkauksesta sekä koulujen ja päiväkotien ICT-palvelujen ostoista. 

Nuorisoavustusten haku- ja myöntämisohjeisiin esitetään päivityksiä   

Sivistyslautakunnalle esitetään, että se hyväksyy osaltaan esityksen päivitetystä kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kohdeavustusten ohjeistuksesta. Ohje sisältää avustusten myöntämisen periaatteet ja kriteerit sekä toiminta- ja kohdeavustuksia koskevat ohjeet.  
Avustusohjeeseen esitetyt päivitykset koskevat pääosin kulttuuri- ja liikunta-avustuksia. Sivistyslautakunnan alaisten nuorisoavustusten myöntämistä on päivitetyssä ohjeessa tarkennettu. Jatkossa nuorisoavustuksia myönnetään jyväskyläläiselle nuorisotoiminnalle ja kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.  

Avustuksilla halutaan tukea ja edistää Jyväskylän kaupunkistrategian mukaista toimintaa eli asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Niiden avulla voidaan myös tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja vähentää yksinäisyyttä. 
Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 15 § mukaan lautakunnat päättävät tehtäväalueensa avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten periaatteista sekä viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia ja tehdä kyseisiä yhteistyösopimuksia. Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 3 § mukaan lautakunta päättää tehtäväalueensa myöntämisestä ja avustusten luonteisten yhteistyösopimusten tekemisestä.  

Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan verkkosivulla. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen torstaina 14.12.2023.  

Lisätietoja:  
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987