Hyppää pääsisältöön

6.11.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginhallitus antoi muun muassa lausunnon Jyväskylän seudun jätelautakunnan taksaluonnoksesta, merkitsi tiedoksi selostuksen 31.10. päättyneistä kaupungin YT-neuvotteluista ja tuloksesta, nimesi ja ohjeisti edustajan Jyväskylän Jäähalli Oy:n yhtiökokoukseen ja käsitteli yhden valtuustoaloitteen.

Jyväskylän kaupungin lausunto Jyväskylän seudun jätelautakunnan jätetaksaluonnoksesta

Jyväskylän kaupunginhallitus totesi, ettei sillä ole huomautettavaa seudulliseen jätetaksaluonnokseen esitettyihin taksamuutoksiin.

Taksassa esitetään muun muassa omakotitalojen ja pienkiinteistöjen (1–4 huoneistoa) perusmaksua korotettavaksi 2 €/vuodessa (2,49 €, alv 24 %), vapaa-ajan kiinteistöjen perusmaksua 1 €/vuodessa (1,24 €, alv 24 %) sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden (huoneistoja 5 tai enemmän) 1 €/vuodessa (1,24, alv 24 %). Seka- ja biojäteastioiden tyhjennyshintojen kuljetusmaksuihin esitetään yhtenäistämistä kaikissa kunnissa sekä 2,56% korotusta kuljetusmaksuun. Käsittelyosuuksiin esitetään 3 % korotusta, risujen, oksien ja puutarhajätteiden vastaanoton 2,96 % korotusta päivämaksuun ja käsitellyn puun kuormamaksuun 2,86 % korotusta kuormaa kohden. Pakettiauton pienkuormamaksuun esitetään korotusta 12,10 € (15 €, alv 24 %) ja pakettiauton ja peräkärryn pienkuormamaksuun korotusta 12,09 € (15 €, alv 24 %).

Taksaluonnokseen on lisätty myös saaressa sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöille jätemaksu satamassa- ja venevalkamassa sijaitsevan biojäteastian käytöstä. Luonnokseen esitetään lisättäväksi uutena jätemaksut seka- ja biojätteen alueellisen keräyspisteen käytöstä kiinteistöille, jotka eivät tien tai maaston teknisten ominaisuuksien vuoksi voi kuulua kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Taksaluonnos kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä

Jätemaksujen korotustarve johtuu yleisen kustannustason ja etenkin kuljetuskustannusten noususta sekä jätehuollon neuvonnan tarpeen lisääntymistä lakimuutosten myötä. Muutoin taksassa tehtävillä muutoksilla yhtenäistetään ja selkeytetään taksan kustannusrakennetta.

Lausuntoa on pyytänyt Jyväskylän seudun jätelautakunta, joka toimii paikallisena jätehuoltoviranomaisena Jyväskylän kaupungin, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien alueella. Jätetaksa on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Syksyn yhteistoimintaneuvottelut ja niiden tulos merkittiin tiedoksi

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selostuksen sekä neuvottelutuloksen Jyväskylän kaupungin 30.8.-31.10.2023 käymistä yhteistoimintaneuvotteluista.

Neuvotteluissa todettiin yksimielisesti, että neuvotteluja on käyty yhteistoimintalain hengessä ja suunniteltujen harkittavien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja on käsitelty riittävästi ja asianmukaisesti. Henkilöstön edustajat ovat saaneet käyttöönsä käsiteltävien asioiden kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi neuvotteluissa on läpikäyty työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma ja se voidaan hyväksyä. Neuvotteluja on käyty lainmukainen kuuden viikon määräaika ja neuvotteluvelvoite voidaan katsoa täytetyksi.

Työnantajan neuvottelujen päättymishetken arvio on, että mahdolliset irtisanomiset voisivat koskea enintään yhteensä 143 henkilöä. Mahdollisten irtisanomisten kohdentumista toimialoittain, liikelaitoksittain ja toiminnoittain on käsitelty tarkemmin yhteistoimintaneuvotteluissa. Kaupunginjohtajan esityksen mukainen esitys voisi tarkoittaa mahdollisesti 105 tehtävää. Ero johtuu siitä, että yhteistoimintaneuvotteluissa mahdollisia harkittavia toimenpiteitä on ollut mukana laajemmin kuin kaupunginjohtajan esityksessä. Eroja on esimerkiksi opetusresurssin mahdollisten toimenpiteiden laajuudessa.

Niin sanottuja irtisanomisperusteisia tai olennaisia ehtomuutoksia voisi kohdistua mahdollisesti 168 työtehtävään ja henkilöön. Näillä tarkoitetaan muutoksia, joissa henkilöillä säilyisi palvelussuhde kaupunkiin, mutta työntekijä/viranhaltija siirtyisi työsopimuksesta tai virkamääräyksestä poikkeaviin toisiin tehtäviin tai nykyisen työtehtävän sisältö muuttuisi oleellisesti. Muutoksesta kieltäytyminen voisi tosiasiallisesti johtaa myös irtisanomiseen.

Neuvotteluissa on käyty läpi myös sitä, että osassa tilanteita palvelussuhde voisi muuttua osa-aikaiseksi. Tämän on arvioitu olevan edellisten lisäksi mahdollista 11 henkilön kohdalla, mutta on myös mahdollista, että joku edellä viitattu irtisanominen voisi muuttua osa-aikaistamiseksi tai muuksi ehtomuutokseksi.

Neuvottelut päättyivät neuvottelutuloksen osalta yksimielisinä, mutta henkilöstöjärjestöt jättivät useita kannanottoja ja esittivät eriäviä näkemyksiä mahdollisten henkilöstövaikutteisten toimenpiteiden laajuudesta, tarpeenmukaisuudesta ja seurauksista.

Jyväskylän Jäähalli Oy:n yhtiökokous

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Jyväskylän Jäähalli Oy:n yhtiökokoukseen 14.11.2023 talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antoi hänelle ohjeen hallituksen jäsenen nimeämisestä eronneen jäsenen tilalle.

Kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Jäähalli Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa. Jyväskylän Jäähalli Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.11.2023 valitaan yhtiön hallitukseen uusi jäsen hallituksesta eronneen Tuomas Kurosen tilalle. Suostumuksensa tehtävään on antanut Kiinteistöpäällikkö Tuomo Kiiski. Muut yhtiön hallituksen jäsenet ovat Caius Forsberg (puheenjohtaja) sekä Mirja Hirvensalo.

Valtuustoaloite: Yritykset ja järjestöt vahvemmin mukaan Jyväskylän palvelutuotantoon

Kokoomuksen valtuustoryhmä ja 17 muuta valtuutettua ovat 20.3.2023 jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupungin tulee ottaa järjestöt ja yritykset nykyistä laajemmin mukaan palvelujen tuotantoon. Aloitteessa edellytetään, että Jyväskylässä edistetään reilua kilpailua ja parannetaan paikallisten järjestöjen ja yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan hankintoihin.

Vastauksessa aloitteeseen todetaan muun muassa, että Jyväskylän kaupungin hankintojen pohjana noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä Jyväskylän kaupungin hankintojen linjauksia. Kynnysarvot ylittävät julkiset hankinnat tehdään hankintalain mukaisesti ja hankintalaki määrittelee kilpailutuksen prosessit ja menettelytavat. Lisäksi Jyväskylän kaupungilla on hankintaohjeet, jotka täydentävät hankintojen linjauksia sisältäen operatiivisia ohjeita.

Vastauksessa todetaan myös, että Jyväskylän kaupungin hankintojen linjaukset tullaan päivittämään vuoden 2024 aikana ja valtuustoaloitteessa huomioituja seikkoja tullaan silloin tarkastelemaan ja tarkentamaan linjausten tasolla. Linjauksia täydentävää hankintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan ja seuraava päivitys on suunnitelmissa tehdä linjausten päivittämisen yhteydessä.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.


Lisäksi kaupunginhallitus myönsi Tapio Puolimatkalle eron vammaisneuvostosta sivistyslautakunnan esittämän jäsenen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti Silja Alankolan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712

Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819

Asiasanat: