Hyppää pääsisältöön

30.8.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee ensi tiistain 5.9. kokouksessa ensi vuoden talousarvion virkamiesesitystä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuudesta ja antaa siitä oman lausuntonsa kaupungin talousarvion jatkovalmisteluun. Lisäksi listalla on muun muassa liikuntapalvelujen uusi hinnasto.

Vuoden 2024 talousarviokehys edellyttää 2,3 miljoonan euron säästöjä kulttuuri- ja liikuntapalveluissa

Talousarviota valmistellaan haastavassa tilanteessa, sillä Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi vuositasolla noin 40 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2024 sopeutuksesta kohdistuu 21,6 miljoonaa euroa, vuodelle 2025 sopeutuksen tarve on 11,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2026 7,7 miljoonaa euroa.  Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tasapainottamisvelvoite on ensi vuonna 2,3 miljoonaa euroa.

Tasapainottamistavoitteen taustalla vaikuttaa mm. vuosina 2021–2022 kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi Jyväskylän kaupungin valtionosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina. Sote-menoista johtuvan valtionosuusleikkauksen lisäksi kaupungin taloudessa on jo useampia vuosia käyttötalouden alijäämää. Myös verotuksen rytmitys, inflaatio ja kuntien palkkaratkaisu ovat syitä talouden tasapainottamiseen.

Esityksen menoleikkaukset 1,6 miljoonaa euroa ja tulotavoitteen nosto 700 000 euroa

Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin on varattu ensi vuoden talousarviokehyksessä 46 231 000 euroa. Nykytasoon nähden säästövelvoite kulttuuri- ja liikuntapalveluissa on 2 300 000 euroa. Tasapainottamisen tavoite on noin 5 % kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tämän vuoden rahoitukseen nähden.

Lautakunta saa käsiteltäväkseen toimialajohtaja Eino Leisimon tekemän talousarvioesityksen, jonka mukaan tasapainotus esitetään tehtävän leikkaamalla menoja 1 591 000 euroa ja kasvattamalla tuloja 709 000 euroa. Toimialajohtajan talousarvioesitys toimenpide-ehdotuksineen on tehty talousarvion laadintaohjeen mukaisesti keväällä annettuun kehykseen.

Säästöjä haetaan muun muassa kirjastoverkosta, kulttuuri- ja liikunta-avustuksista sekä yhteistyö-, ostopalvelu- ja vuokrasopimuksista. Myös kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelu- ja henkilöstörakenteesta esitetään säästöjä. Tulotavoitetta esitetään nostettavaksi muun muassa liikuntavuorojen hinnoitteluperiaatteita tarkastamalla ja maksujen korotuksilla, kansalaisopiston kurssimaksujen hinnankorotuksilla, kulttuuripalvelujen pääsymaksutuloja kasvattamalla sekä kirjastopalvelujen maksuja nostamalla.

Keväällä julkaistussa konsulttiselvityksessä esille nostetut Vaajakosken uimahalli Wellamon tai Tikkakosken jäähallin lakkautus eivät edenneet virkamiesvalmistelussa. Konsulttiselvityksen pohjalta tehdyssä kuntalaiskyselyssä näitä vastustettiin laajasti. Myöskään kyselyssä paljon palautetta saanutta uimarantojen ja luistelukenttien palvelutason leikkaaminen ei sisälly esitykseen.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa esitettyjen talouden tasapainotuskeinojen yhteenlaskettu talousvaikutus on 790 000 euroa. Esitys sisältää liikuntapaikkamaksujen noston esimerkiksi uimahalleissa ja tekonurmi- ja luonnonnurmikentillä sekä lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuudesta luopumisen (400 000 euroa). Lisäksi selvitetään mahdollisuus luopua Mämminiemen ja Leirikallion toiminnasta nykymuodossa (50 000 euroa). Killerin harjoitustilan vuokrasopimus (60 000 euroa) ja Vehkalammen ulkokentän lämmityksen lopettaminen (55 000 euroa) ovat myös mukana esityksessä. Ulkoisten palvelujen ostosta ja palvelujen markkinoinnista esitetään 40 000 euron leikkausta. Myös uimahallikuljetusten lopettamista esitetään (35 000 euroa). Lisäksi esityksessä on mukana 150 000 euron säästö henkilöstömenoista mm. eläkepoistumaa ja tehtävien täyttämättä jättämistä hyödyntäen.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden menojen karsintaa sekä tulojen kasvua sisältävä sopeutusesityksen kustannusvaikutus on yhteensä 350 000 euroa. Toimenpide-ehdotukseen sisältyvät muun muassa Sepänkeskuksen vuokra-avustuksen lakkauttaminen (175 000 euroa), avustusten karsiminen (100 000 euroa) sekä tulotavoitteen nosto ikääntyneiden ja lasten kulttuuripalveluissa (25 000 euroa).

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston osalta talouden tasapainotusesityksen suuruus on ensi vuonna 184 000 euroa. Esitykseen sisältyy muun muassa kurssimaksujen korotukset, jolla tavoitellaan 88 000 euron tulojen lisäystä sekä käsityöneuvonnan lakkauttaminen, joka vähentäisi menoja vuositasolla noin 58 000 €.    

Kirjastot

Kirjastopalveluiden talouden tasapainottamiskeinojen esityksen yhteenlaskettu summa on 324 000 euroa. Vuodelle 2024 esitetään muun muassa pienten kirjastojen ja kirjastoautojen määrän vähentämistä (222 000 euroa). Tarkasteluun nostetaan Lohikoski, Vesanka, Halssila sekä kirjastoauto Martti. Henkilöstömäärää ja kirjastoaineiston hankintakustannuksia on myös mahdollista tarkastella, mikäli toimipisteitä vähennetään. Vaikutusten arvioinnissa mallinnetaan, mihin asiakasvirrat suuntautuvat mahdollisessa kirjaston lakkautustilanteessa ja jäljelle jääviä kirjastoja pyritään resursoimaan ja vahvistamaan arvion mukaisesti. Aineistoon liittyviä säästöjä esitetään 40 000 eurolla ja lisätuloja taksoja korottamalla 40 000 euroa.

Museot

Museopalvelujen esitys talouden tasapainottamiskeinoista on yhteensä 253 000 euroa. Se koostuu muun muassa tulotavoitteen korotuksesta 50 000 eurolla. Lisäksi perjantain ja koululais- ja opiskelijaryhmien ilmaisesta sisäänpääsystä luopumisella arvioidaan tulojen karttuvan toiset 50 000 euroa. Säästöjä esitetään haettavaksi muun muassa henkilöstömenoista 100 000 euroa. Esityksessä on muun muassa museopalveluiden yhteisen markkinointi- ja viestintävastaavan vakanssin täyttämättä jättäminen, museopalveluiden talousvastaavan vakanssin (50 %) täyttämättä jättäminen sekä määräaikaisen työvoiman palkkauksen vähentäminen.

Jyväskylä Sinfonia

Jyväskylä Sinfonian tasapainotusesityksen summa on 136 000 euroa. Orkesteri muuttaa Paviljonkiin remontoituihin tiloihin ja asiakaspaikkamäärä konserttitilassa kasvaa ja tulotavoitetta nostetaan 60 000 euroa. Henkilöstöjärjestelyillä haetaan myös yhteensä 60 000 euron säästöä ja konserttimäärän supistamalla ja kalustokuljetuksien vähentyessä tavoitellaan 15 000 euron säästöjä.

Jyväskylän kaupunginteatteri

 Teatterin osalta esitettyjen talouden tasapainotuskeinojen yhteenlaskettu vaikutus on 263 000 euroa. Esitys sisältää esityksen yhteistuotantojen lisäämisestä sekä yhteistyöstä Gradian kanssa. Näillä arvioidaan saavutettavan 120 000 euron kustannussäästö. Ensi-iltoja sekä esimerkiksi vierailevien näyttelijöiden määrää vähentämällä sekä sisäisin henkilöstöjärjestelyin haetaan lisäksi 135 000 euron säästöjä.

Päätöksiä toimenpiteistä tehdään syksyn aikana

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee virkamiesesitystä ja antaa oman esityksensä jatkovalmisteluun 5.9. Kaikkien kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarvioesityksensä 15.9.2023 mennessä. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 23.10.2023.

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 6.11.2023 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 9.-10.11.2023 ja tekee vuorostaan oman esityksensä talousarviosta, joka etenee kaupunginvaltuuston lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn 27.11.2023. Lautakunnat, johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat tämän jälkeen vielä oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2023.

Liikuntapalvelujen hinnastoon esitetään korotuksia ja uusia maksuja 18.9. alkaen

Lautakunta saa käsiteltäväkseen myös liikuntapalvelujen uudistetun hinnaston, johon on koottu kaupungin liikuntapaikkojen tila- ja kertamaksut, ohjatun toiminnan kurssimaksut, virkistyskalastusmaksut, virkistysalueiden käyttöön liittyvät maksut sekä vuokrattavan välineistön ja kaluston maksut. Jos lautakunta hyväksyy uuden hinnaston, se otetaan käyttöön 18.9.2023 alkaen.  

Hinnastoon esitetään korotuksia ja uusia liikuntapaikkoja ja maksukategorioita. Hinnantarkistusten taustalla on liikuntapalveluille jo tälle vuodelle asetettu nouseva tulotavoite.

Hinnasto oli käsittelyssä lautakunnassa jo keväällä, mutta se palautettiin uudelleen valmisteluun. Nyt lautakuntaan tuotavassa esityksessä esitetään muun muassa juniorivuorojen maksuttomuuden poistamista. Maksullisiksi tulisivat liikuntapalvelujen hallinnoimat liikuntasalit ja –hallit sekä koulujen ja päiväkotien liikuntasalit. Hintojen nousuja esitetään kaikille tekonurmikentille, lajisaleihin, koulujen saleihin sekä useisiin sisäliikuntatiloihin.

Uimahallien tilavuorojen hinnoittelun ryhmittelyä on uudistettu, uutena omana käyttäjäryhmänä on liikuntaseurat. Uimahallien tilavarausten hintoja esitetään myös nostettavaksi. Kertakäyntien hintaa ei sen sijaan ole tarkoitus nostaa.

Hinnoittelussa on otettu huomioon ns. erityisliikuntapaikat, kuten Harju ja uusi pesäpallostadion. Näissä liikuntapaikoissa hintatasoksi esitetään hieman korkeampaa kuin muilla ulkoliikuntapaikoilla.

Uusina tuotteina hinnastoon on nostettu loppuvuodesta avautuvat uudet liikuntatilat (Hippoksen alakerran oheisharjoittelutila ja jalkapallotila), Vaajakosken liikuntahallin kokoustila/kisakanslia, Kuokkalan Graniitin jousiammuntakausikortit sekä omaehtoiseen liikkumiseen tarkoitetut kertamaksut Monitoimitalon Judosaliin ja Graniitin kamppailusaleihin sekä 15–29-vuotiaille suunnattu Juniorikortti. 

Tapahtumahinnoitteluun on tehty tarkennuksia ja erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin on hinnoiteltu tuntihinta. Tuntihinnoittelun periaatteet ovat yhtenäiset liikuntapaikkakohtaisesti eikä esimerkiksi kilpailun tasolla ole vaikutusta tuntihintaan. Liikuntapaikoilla järjestettävät, muut kuin urheilutapahtumat on hinnoiteltu erikseen johtuen liikuntatilojen pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Myös varasto- ja säilytystilojen hintoja esitetään nostettavaksi.

Hinnastoon esitetään lisättäväksi uutena tuotteena kuuden kuukauden (6 kk) seniorikortti. Tarkennuksia esitetään myös liikuntapaikkojen maksukäytänteisiin ja kohdennettujen maksuvälineiden käyttöön.

Kokouksen esityslista

Kokouksessa esityslista liitteineen on luettavissa verkossa. Tässä suora linkki kokouksen esityslistaan.

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta .

Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 6.9. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 14.9.2023 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta .

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 5848987