Hyppää pääsisältöön

19.6.2023

Kuva
Lapsi tutkii voikukkaa keväisellä pellolla. Kuva Dolly Aittanen
Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023–2026 valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023–2026 ja lähetti sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, joka jokaisen kunnan ja hyvinvointialueen on laadittava. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirryttyä Keski-Suomen hyvinvointialueelle sekä koronapandemian heikennettyä lasten ja nuorten hyvinvointia, on tarkoituksenmukaista täydentää kaupunginvaltuuston 23.1.2023 hyväksymää hyvinvointisuunnitelmaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämiseen keskittyvällä suunnitelmalla. Suunnitelma koostaa ja terävöittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä.

Suunnitelmaan on pyydetty lausunnot sivistyslautakunnalta, kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta, kaupunkirakennelautakunnalta, nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta. Lausuntojen perusteella Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023–2026 sisältää oikeanlaisia tavoitteita ja toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi Jyväskylässä. Suunnitelmassa huomioidaan muun muassa, että heikommassa asemassa olevien nuorten harrastus- ja osallistumismahdollisuuksiin sekä hyvinvoinnin perusasioihin, kuten ravintoon, uneen ja liikuntaan tullaan kiinnittämään huomiota suunnitelmaa toteutettaessa sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista raportoitaessa.

Essi Rantasen (Kesk.), Katri Savolaisen (Vihr.) ja Vilma Viitasaaren (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen pilotti Jyväskylään

Kaupunginhallitus käsitteli osaltaan vastauksen Essi Rantasen (Kesk.), Katri Savolaisen (Vihr.), Vilma Viitasaaren (Vihr.) ja 45 muun valtuutetun aloitteeseen, jossa ehdotetaan viikoittaista tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuskokeilua vähintään kahdella Jyväskylän alakoululla. Vastauksessa todetaan, että tunne- ja vuorovaikutustaitojen osaamisen kehittämisen tärkeys on tunnistettu Jyväskylän kaupungin perusopetuspalveluissa hyvin, ja aiheen painoarvoa korostavat myös monet tutkimustulokset.

Keväällä 2023 kasvun ja oppimisen palvelujen kehittämisohjelmassa toteutetun alkukartoituksen perusteella on saatu kattavasti tietoa muun muassa siitä, miten eri kouluilla on otettu käyttöön kaupunkitasoinen hyvinvoinnin vuosikello ja miten opetus- sekä ohjaushenkilökunta kokevat oman osaamisesta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyen.

Alkukartoituksen perusteella kohdennetaan tarvittavia tukitoimia niihin kouluyksiköihin, joissa hyvinvoinnin vuosikellon hyödyntämisessä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa ollaan vielä alkuvaiheessa.

Jyväskylän kaupungin perusopetuspalveluille on myönnetty valtion erityisavustusta sekä sitouttavan kouluyhteisötyön (SKY) että yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön (HYMIS) kehittämiseen. Molempia avustuksia voidaan hyödyntää oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveystaitojen tukemiseen. Hankerahoitusten avulla käynnistetään lukuvuoden 2023–2024 alussa pilotointi, jossa alustavasti tiedossa olevien 2–3 koulun kanssa toteutetaan tehostetun tunne- ja vuorovaikutustaitoharjoittelun kokeilu. Kokeilun kesto on rahoituksellisista syistä aluksi syyslukukauden mittainen, jonka jälkeen kartoitetaan mahdolliset lisärahoituslähteet tai jatkomahdollisuudet ilman erillistä resurssia. Pilottikouluilla muodostetaan tiimit, joihin kuuluu kokeiluun osallistuvien opetusryhmien luokanopettajat, koululla toimivat koulunuorisonohjaajat ja kasvatusohjaajat sekä kaksi hanketyöntekijää. Hanketyöntekijät osallistuvat tunne- ja vuorovaikutustaitoja käsitteleville oppitunneille ja toimivat joko samanaikaisopettajina tai muutoin opettajan tukena harjoitusten yhteydessä.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen osaamisen vahvistaminen on Kasvun ja oppimisen palvelujen kehittämisohjelmaan kirjatuista tavoitteista. Pilotit ovat osa tavoitteen mukaisista toimenpiteistä, joita toteutetaan vaiheittain vuosien 2023–2025 aikana.


Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös täydennykset nuorisovaltuuston esittämät muutokset lautakuntien varajäsenten osalta. Jyväskylän Messut Oy:n yhtiökokousasiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousasiat palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Asiasanat: