Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Rainer-hankkeen toimenpiteillä edistetään keskisuomalaisten romanien etenemistä kohti työelämää. Hankkeen tarkoituksena on keskisuomalaisten romanien koulutustason parantaminen. Lisäksi hankkeen toimenpitein tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja edistetään monialaisten palveluiden hyödyntämistä. Hankkeen tavoitteena on tukea romanien kouluttautumista, ammatin hankkimista, työpaikkojen löytymistä sekä työssä menestymistä. Hankkeessa puretaan koulutukseen hakeutumiseen ja tutkintojen loppuun suorittamiseen liittyviä esteitä esimerkiksi tukihenkilötoiminnalla, perhetyöllä ja opiskelijoille räätälöidyllä valmennusohjelmalla. Koulutustason nostamisen avulla vahvistetaan työmarkkinoille pääsyä.

Jyväskylän kaupunki hallinnoi hanketta ja hankkeen osatoteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto ja Keski-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus.

Hankkeen tarve

Keski-Suomessa arvioidaan asuvan yli 700 romania. Romanien koulutustaso on vielä alhainen. Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla on pitkäjänteisesti tehty yhteistyötä romanien kanssa ja täten tunnistettu romaniväestön palvelutarpeita alueellisesti ja paikallisesti. Hankkeessa tuetaan kansalaisten osallistumista ja omatoimisuutta. Rainer-hankkeessa hyödynnetään osallisuutta vahvistavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä menetelmiä kuten vertaisryhmät ja harrastukset. Hankkeessa vahvistetaan romanien voimistumista toimijoiksi omissa
asioissaan (Tukea arkeen -valmennusohjelma) ja sitä, että he käyttävät olemassa olevia palveluita (ml. sosiaali- ja terveys-, koulutus-, sekä työllisyyspalvelut, järjestöavustukset, harrastustoiminta) kuten muutkin kansalaiset.

Rainer-hankkeen valintojen ja painotusten taustalla on ROMKO - romanien koulutustason nostamisen esiselvityshankkeen tulokset (1.3. - 30.11.2014, S12658). Projektin tuloksena oli kaksiosainen raportti. Ensimmäinen osa kuvaa Jyväskylän seudun nuorten romanien kouluttautumisen esteitä ja tuen tarvetta. Raportin toinen osa kuvaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen roolia romaniväestön integroitumisen tukemisessa. Raportti pohjautuu valtakunnallisen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO 2010–2017) toimenpidesuositukseen. Esiselvityshankkeessa selvitettiin myös perheiden merkitystä kouluttautumisen tukena, koska Romanit työelämään hankkeen 2004-2007 (ESR, Equal) arvioinnin perusteella hankkeen toiminnoissa olisi pitänyt huomioida paremmin perheen tilanne ja tuen tarve.

Kouluttautumiseen hakeutumisen esteenä ovat esimerkiksi huono opiskelumotivaatio, vähäinen usko omiin kykyihin, pelko kiusaamisesta ja syrjinnästä. Koulutuksen loppuun saattamisen esteitä ovat esimerkiksi vähäinen usko omiin kykyihin, kirjallisten tehtävien vaikeus ja syrjintä sekä tuen puute opinnoissa. Koulutukseen hakeutumisvaiheessa tarvitaan lisää tietoa hakuprosessista, toisten romaniopiskelijoiden vertaistukea, perheen ja vanhempien tukea, tukihenkilöä sekä tietoa oppilaitoksille romanikulttuurista. Esiselvityksen mukaan tärkein opintojen loppuun saattamiseksi tarvittava tuki on avustajan tai tukihenkilön tuki kirjallisiin tehtäviin ja teoreettisiin opintoihin. Opintojen aikana on myös tärkeää saada
tukea vanhemmilta ja perheeltä sekä tukea lasten hoitoon.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen rooli hankkeessa on kytkeä romaniasiat sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan yhdeksi sen erityistehtäväksi. Tarkoituksena on luoda rakenne, joka mahdollistaa romanityössä hyvien käytäntöjen levittämisen ja juurruttamisen hyödyntäen niin sosiaalialan kuin moniammatillisia verkostoja paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Valtakunnallisen osaamiskeskusverkoston mukaanotto romanityön rakenteeseen lisää pitkällä aikavälillä sosiaalialan ammattilaisten osaamista romanityössä. Tarkoituksena on parantaa romaniväestön saamia palveluita kuntien peruspalveluissa ja lisätä yhdenvertaisuutta. Tärkeällä sijalla tällaisen erityistehtävän hoidossa on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa keskisuomalaisten romanien työelämävalmiuksia.
Hankkeen tavoitteena on tukea romanien

1. Kouluttautumista
2. Ammatin hankkimista
3. Työpaikkojen löytymistä ja
4. Työssä menestymistä

Keskeistä on ratkaista koulutukseen hakeutumiseen ja tutkintojen loppuun saattamiseen liittyviä esteitä kuten tiedon puute koulutusmahdollisuuksista, heikko itsetunto ja syrjinnän pelko. Koulutustason nostamisen avulla vahvistetaan työmarkkinoille pääsyä. Romanien koulutustasoa nostetaan muun muassa opiskeluun motivoimalla ja tukemalla opintojen suorittamista loppuun. Syrjinnän pelkoa vähennetään esimerkiksi lisäämällä tietoa romanikulttuurista oppilaitoksissa ja romanitaustaisen tukihenkilön avulla.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat yli 15-vuotiaat

  • Jyväskylän seudun nuoret romanit
  • romaniperheet
  • nuorten perheiden tukena olevat nuoret isovanhemmat

Romaniperheet joiden jäsenet ovat

  • koulutuksen nivelvaiheessa
  • kouluttamattomia
  • opintonsa keskeyttäneet tai
  • perheet joiden jäsenillä on vaikeuksia koulutuksen loppuun saattamisessa

Varsinaisena kohderyhmänä ovat myös keskisuomalaisten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilaitosten henkilöstöt.

Hankkeen välilliset kohderyhmät

  • opiskelijat
  • alueen yritykset sekä muut työnantajat
  • Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta

Lounais-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan (Lounais-Suomen aluehallintovirasto/sosiaali- ja terveysosasto) kuuluu Jyväskylästä paikallisten romanien edustaja ja Jyväskylän kaupungin edustaja. Neuvottelukunnassa tiedotetaan hankkeen toiminnasta, jotta muut alueen toimijat voivat halutessaan juurruttaa hankkeen toimintatapoja omilla paikkakunnillaan Lounais-Suomen alueella.

Toteutus ja tulokset

Jyväskylän kaupunki:

1. Romaniperheiden tukena toimiminen ja romanien erityistarpeiden huomioiminen palveluissa Jyväskylän alueella. Romanit työelämään hankkeessa kehitettyä Kiri-mallia kehitetään edelleen yksilökeskeisestä mallista perhekeskeiseksi malliksi Jyväskylän alueella. Kirimallissa työntekijät jalkautuvat niiden asiakkaiden kotiin, jotka eivät tule asioimaan virastoon. Alkukartoituksen pohjalta tehdään henkilökohtainen suunnitelma asiakkaan tarvitsemasta tuesta sosiaalisessa kuntoutumisessa. Tässä hankkeessa Kiri-mallin työskentelyä kehitetään yksilötyöstä perhetyöhön, jolloin kartoitetaan koko perheen tilanne ja suunnitelmassa huomioidaan jokaisen perheenjäsenen tarpeet. Suunnitelman toteuttamisen yhteistyötahoja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, työvoimatoimisto, työvoiman palvelukeskus, sosiaalitoimi, asuntotoimisto, oppisopimuskeskus, Kela jne.

2. Hanketyöntekijät toimivat kulttuurivälittäjinä tai -tulkkina eri palveluissa kuten sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa Jyväskylän alueella.

Hanketyöntekijät järjestävät tietoiskutyyppisiä romanikulttuuriesitelmiä sekä varsinaisille että välilliselle Keski-Suomen alueen kohderyhmille.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu:

Tukea arkeen -valmennusohjelma

Valmennusohjelman tarkoituksena on tukea romanien hakeutumista työhön ja koulutukseen sekä vahvistaa heidän koulutus- ja työelämävalmiuksiaan. Valmennusohjelma pohjautuu osallisuuteen, vertaisuuteen, vastuullisuuteen ja voimaantumiseen. Valmennusohjelmassa korostuvat perhe- ja verkostonäkökulma. Valmennusohjelma toteutetaan
seitsemän (7) kunnan romaniyhteisöille. Isommissa kunnissa toteutetaan kolme (3) ryhmää: 16-20–vuotiaat, 20-29 –vuotiaat ja 30-54–vuotiaat.

Tukea arkeen -valmennusohjelma sisältää kuusi teemoitettua tapaamista:
1. Tapaaminen: Orientaatio, tullaan tutuiksi. Tavoitteiden asettaminen
2. Tapaaminen: Koulutusmahdollisuudet ja esteet
3. Tapaaminen: Minä opiskelijana
4. Tapaaminen: Arki ja sen sujuminen
5. Tapaaminen: Perhe ja verkostot kouluttautumisen tukena
6. Tapaaminen: Tulevaisuus omien tavoitteiden näkökulmasta

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus:

Osana Rainer-hanketta viedään eteenpäin ROMKO-esiselvityksessä jäsennettyä suunnitelmaa valtakunnallisen romaniasiain tutkimus- ja kehittämistyön käynnistämiseksi. Organisointivaihtoehtoja ja resurssointimahdollisuuksia selvitetään osana Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Kosken) perustyötä, jolloin erityistehtävä kytkeytyy olemassa olevaan osaamiskeskustoimintaan.

Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan

Romaniväestön koulutustaso nousee ja työelämävalmiudet paranevat. Lyhyen aikavälin vaikutuksena on romaniperheiden arjen tukeminen Tukea arkeen -valmennusohjelmalla sekäromaniyksilöiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeessa tuetaan romaneita kouluttautumisessa. Toisena pitkän aikavälin tavoitteena on käynnistää pysyvä romaniasiain kehittämistoimintaa koordinoiva yksikkö sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteiden yhteyteen.

Asiasanat:  
hanke
romanit