Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tyttö ja poika tutkivat tablettia. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylä stad är ansvarig för anordnandet av grundutbildningen i Jyväskylä stad. Till grundutbildningstjänsterna hör skolorna som anordnar grundutbildning, skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet, elevvård och ungdomstjänster. Undervisningen är gratis i skolor med allmän utbildning. Grundskolan varar i nio år och den riktar sig till barn mellan 7-16 år. År 2020 fanns det nästän 13 700 skolbarn inom grundutbildningen i Jyväskylä.

För alla barn som är permanent bosatta i Finland är grundutbildningen obligatorisk. Detta berör även barn med invandrarbakgrund och som bor permanent i Finland. Skolplikten träder i kraft då barnet fyller sju år och den slutar då barnet har utfört årskurserna 1-9 eller då det gått tio år från skolstarten.

Undervisningsgrupperna bildas årskursvis. Under de sex första åren ges undervisningen vanligtvis av en klasslärare, som undervisar i de flesta läroämnena. I årskurserna 7-9 är undervisningen ämnesundervisning där ämneslärarna undervisar. Utbildningsstyrelsen bestämmer målen och det mest centrala innehållet i undervisningen genom att bekräfta grunderna i läroplanen. Den ligger som grund för den lokala läroplanen för grundutbildningen i Jyväskylä. Läroplanen som följs inom Jyväskylä stads skolor hittar du här.

Den svenskspråkiga undervisningen

De svenskspråkiga undervisningsgrupperna i årskurserna 1-9 inom Jyväskylä grundutbildning finns i Kuokkala svenska skola. Den svenska undervisningen riktar sig till barn som har minst ett års erfarenhet av det svenska språket från exempelvis daghem eller språkbad.

Undervisningsspråket är svenska, men i de praktiska ämnena integreras eleverna i de finskspråkiga lärogrupperna.
De svenskspråkiga eleverna studerar finska som A1-språk. Engelskan erbjuds som ett frivilligt A2-språk och rekommenderas med tanke på framtiden.

Till den svenskspråkiga undervisningen antas även elever från andra kommuner. Jyväskylä stad betalar inte dessa elevers skolskjutsar. För att bli antagen som elev bör man få en betalningsförbindelse från elevens hemkommun.
 

 

För mer info:
Gun-Britt Lindberg-Juutilainen, tel. 050 517 2431