Suoraan sisältöön

JYVÄSKYLÄN METSÄOHJELMA

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt metsäohjelman laadinnan. Kaupungin omistamia metsiä on noin 8600 hehtaaria, niistä yli puolet on virkistysmetsiä ja lähimetsiä.

Metsäohjelmatyön tavoitteena on metsien eri käytön muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Tavoitteena on luoda johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kussakin niiden tuottamia tärkeimpiä arvoja edistäen.

Metsäohjelma valmistuu keväällä 2018. Metsäohjelman vaiheista ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan prosessin kuluessa tällä sivulla.

Metsäohjelman linjaukset jalkautuvat käytännön tasolle kaupungin metsäsuunnitelman kautta. Metsäsuunnitelma on metsäkuviotasoinen suunnitelma siitä, miten eri alueita on tarkoitus hoitaa.

Linkki metsäsuunnitelmaa esittelevälle sivulle: http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsasuunnitelma

Metsäohjelman laadinnassa sovelletaan Akordi Oy:n fasilitoimana vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä (http://akordi.fi/?page_id=220&lang=fi).

Yhteistyöryhmä

Metsäohjelmaa laatii yhteistyöryhmä, johon kuuluu sekä kaupungin edustajia että eri sidosryhmiä. Metsäohjelmatyön tavoitteiden toteutuminen edellyttää avaintoimijoiden aktiivista panosta ja yhteistyötä. Yhteistyöryhmän lisäksi myös muita sidosryhmiä ja kuntalaisia tullaan osallistamaan prosessiin. Yhteistyöryhmän jäsenet pitävät yhteyttä omiin taustaryhmiinsä.

Kuva yhteistyöryhmän vierailulta Mäntän pienaukko-koealalla.

Yhteistyöryhmän kokoonpano

 • Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki (mervi.vallinkoski [at] jkl.fi)
 • Marko Kemppainen, Jyväskylän kaupunki (marko.kemppainen [at] jkl.fi)
 • Merja Kytömäki, Jyväskylän kaupunki (merja.kytomaki [at] jkl.fi)
 • Reijo Puttonen, Jyväskylän kaupunki (reijo.puttonen [at] jkl.fi)
 • Tuula Smolander, Jyväskylän kaupunki (tuula.smolander [at] jkl.fi)
 • Katriina Peltonen, Jyväskylän kaupunki (katriina.peltonen [at] jkl.fi)
 • Päivi Pietarinen, Jyväskylän kaupunki (paivi.pietarinen [at] jkl.fi)
 • Kari Häkkinen, Jyväskylän kaupunki (kari.hakkinen [at] jkl.fi)
 • Ahti Ruoppila, Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta (kevään 2017 ajan lautakunnan edustajana toimi Seppo Moilanen)
 • Panu Halme, Jyväskylän Yliopisto (panu.halme [at] jyu.fi)
 • Raimo Itkonen, Metsähallitus (raimo.itkonen [at]metsa.fi)
 • Miia Kokkonen ja Jenni Toikkanen, Luonto-Liitto Keski-Suomen piiri & Suomen Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistys (miia.p.kokkonen [at] student.jyu.fi ja seantoik [at] gmail.com)
 • Tuomo Pihlaja, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys (tuomo.pihlaja [at] latvasilmu.fi)
 • Matti Rossi, Metsä Group (matti.rossi [at] metsagroup.com)
 • Ellen Tuikkanen, Jyväskylän Kestävä Kehitys JAPA ry (ellen.tuikkanen [at] elisanet.fi)

Fasilitaattorina yhteistyöryhmän keskusteluissa toimii Akordi Oy, josta mukana työssä ovat Jonna Kangasoja, Sanna Rönkkönen sekä Lasse Peltonen.

Metsäohjelman alkukartoitus sekä työsuunnitelma (2016 - kevät 2017)

Metsäohjelman laadinnan pohjaksi toteutettiin vuonna 2016 alkukartoitushaastatteluja. Haastatteluista koottu raportti (pdf)

Metsäohjelman laadinnan työsuunnitelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 30.5.2017. Siihen pääsee tutustumaan täältä (pdf).

Metsäohjelman tietopohjavaihe (kevät - syksy 2017)

Tietopohjan koontivaiheessa on käyty lävitse erilaista tietoa koskien Jyväskylän kaupungin metsien nykytilaa sekä tutkimustietoa metsien erilaista arvoista sekä metsänkäsittelyyn liittyvistä taustatekijöistä.

Seuraavassa linkkeinä yhteistyöryhmälle 26.4.2017 pidetyt esitykset:

Kaupungin metsät ja metsäsuunnitelma (Merja Kytömäki) (PDF, 2M)

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä (Katriina Peltonen) (PDF, 1M)

Yhteistyöryhmä on tutustunut kaupungin metsien hoitoon yhteisellä maastokäynnillä 15.6.2017. Osa ryhmästä on vieraillut 17.11.2017 Mäntässä olevilla pienaukko- ja jatkuvan kasvatuksen kokeilualoilla Metsä Group Oy:n vieraina.

Metsäohjelman tietopohjaseminaari järjestettiin 22.8.2017. Tilaisuudessa pidetyt alustukset:

Janne Kotiaho: Maisematason tarkastelu (pdf 2,4 M)

Helena Reiman: Keski-Suomen hakkuutavoitteet (pdf 0,3 M)

Anna Repo ja Maiju Peura: Miten yhteensovittaa hakkuu- ja monikäyttötavoitteet sekä monimuotoisuuden turvaaminen? (pdf 0,3 M)

Kirsi Salonen: Metsän hyvinvointi- ja terveysvaikutukset (pdf 3,9 M)

Juha Siitonen: Kirjanpainajatuhoriskit (pdf 6,7 M)

Tietopohjavaiheessa on toteutettu asukaskysely, jonka kooste linkkinä (5,4 Mt).

Yhteistyöryhmän tapaamisessa 13.9.2017 pidetyt esitykset linkkeinä:

Tuomo Pihlaja: Luonnon monimuotoisuuden avainkysymykset (pdf 5,8 M)

Mervi Vallinkoski: Virkistys, maisema ja kulttuuriympäristö metsäisillä alueilla (pdf 4,6 M)

Metsäohjelman koonti ja vaikutusten arviointi (talvi 2017 - 2018)

Parhaillaan on käynnissä metsäohjelman sisällön koonti sekä vaikutusten arviointi.

Jyväskylän kaupungin metsistä ja puuston kehittymisestä on teetetty laskelmia. Laskelmista selviää Jyväskylän kaupungin metsien nykytila (pois lukien suojellut metsät) sekä laskennallinen kehitys 80-vuoden päähän, mikäli hakkuita jatkossakin tehtäisiin nykyisellä mallilla.

Kooste laskelmista (pdf)

Metsäohjelman luonnosta tullaan esittelemään asukkaille järjestettävässä yleisötilaisuudessa alkuvuodesta 2018.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta