Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Lutakon esteettömän liikuntapaikan ja leikkipuiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt WSP Finland Oy. 

Asemakaavassa on ohjeellinen aluevaraus leikkipuistolle ja kaavavaiheessa on kuultu osallisia. Uusi leikkipuisto Lutakkoon esitettiin KymppiV-ohjelmassa keväällä 2019, jolloin raportti oli nähtävillä, siihen liittyen pidettiin asukastilaisuus ja ohjelma hyväksyttiin lautakunnassa. Keväällä päivitetyssä KymppiV2020-29 -raportissa päivitettiin leikkipuiston rakentamisen aikataulu. Liikuntapaikkaan liittyen asukkaita on kuultu Rantaraitin Master Planin yhteydessä.

Suunnitteluprosessin alussa käyttäjiä on osallistettu järjestämällä nettipohjainen lähtötietokysely esteettömyyteen liittyvistä toiveista ja kokemuksista. Myöhemmässä suunnitteluvaiheessa palautetta on pyydetty myös suunnitelmaluonnokseen havainnollistavan videoesityksen avulla. Kaikki kerätty palaute on pyritty ottamaan suunnittelussa huomioon ja mm. liikuntavälineiden siirtoja on tehty palautteen mukaisesti. Palautteissa toivottiin myös, että kuntoilupaikka palvelisi eritasoisia käyttäjiä, minkä vuoksi harjoittelumahdollisuuksia on lisätty omaa kehonpainoa hyödyntävän, hyvin monipuolisen liikuntavälineen (Gritbird) avulla. 

Suunnitelmaluonnos on esitetty myös vanhus- ja vammaisneuvostoille, joiden palautteet on otettu huomioon rakennussuunnitteluvaiheessa. Vanhusneuvoston palautteen mukaisesti suunnittelualueelle on lisätty istuimia sekä kiinnitetty erityistä huomiota esteettömään kulkuun heikompinäköisten näkökulmasta.

Kokonaisuus sijoittuu Kehä Vihreälle, jonka puitteissa kohteeseen sijoitetaan ääni- ja valotaidetta Kehä Vihreän taidekonseptin mukaisesti. Suunnitteluprosessin yhteydessä on haettu valoa ja ääntä hyödyntäviä taideideoita ideakilpailun muodossa. Voittajaksi valittiin WSP Finland Oy:n toteuttama suunnitelma ”Veden liike”.

Lutakon esteetön liikuntapaikka on osa Suomen suurinta ulkokuntosalia, joka rakennetaan Rantaraitin varrelle vaiheittain seuraavien vuosien aikana. Suunnitelma pohjautuu aiemmin laadittuun Suomen suurin ulkokuntosali –master planiin. 

Suunnittelun lähtökohdat

Lutakon esteetön liikuntapaikka ja leikkipuisto -kokonaisuus rakennetaan Lutakon kaupunginosassa sijaitsevalle viheralueelle. Käsiteltävän alueen pinta-ala on noin 2000 m2 ja se sijaitsee kaavallisesti VP-alueella. Alue on kaupungin omistuksessa.

Alueen yleisilme on rakennettu ja puistomainen. Korkeat kerrostalot ja Jyväsjärven läheisyys ovat tärkeä osa alueen identiteettiä. Suunnittelualue sijoittuu Lutakonpuiston pohjoispuolelle Rantaraitin jäädessä sen itäpuolelle. Nykyisellään rakennuspaikka on loivasti viettävä nurmipintainen alue, jolla sijaitsee muutamia puita ja alueen länsireunassa kasvavia pensasistutuksia. Aluetta rajaa kolmelta sivulta kevyen liikenteen väylät; länsisivu rajoittuu kerrostalotontteihin.

Suunnitteluratkaisut

Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda liikunta- ja leikkipaikkakokonaisuus, joka on esteetön mahdollisimman monen erityisryhmän näkökulmasta tarkasteltuna. Kokonaisuus koostuu suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevasta liikuntapaikasta sekä pohjoisen puolelle jäävästä leikkipuistosta, jotka on rajattu toisistaan leveällä istutusalueella. 

Leikkipuiston teemaksi on valittu järvi. Kokonaisuus muodostuu ”järvestä ja saarista”, jotka toteutetaan sinisellä ja hiekan värisellä hiekkatekonurmella. Teeman korostamisen lisäksi hiekkatekonurmikuvioinnilla on tärkeä rooli tilan hahmottamista helpottavana tekijänä heikkonäköisille. 

Hiekkatekonurmipintaista leikkialuetta kiertää kivituhkapintainen polku, joka helpottaa heikkonäköisten orientoitumista toimien samalla aistipolkuna erituoksuisine- ja tuntuisine sekä kirkasvärisine kasveineen. Polun reunoille on sijoitettu istuskelu- ja piknikpaikat lepohetkiä varten.

Myös välinevalinnat korostavat järviteemaa – kokonaisuudessa on mukana laiva, köysitikkaat ja ankka. Välinevalinnoilla on pyritty mahdollistamaan yhdenvertainen leikki mahdollisimman monen lapsen näkökulmasta katsottuna. Suunnittelussa on otettu huomioon erilaisia rajoitteita tai häiriöitä, joista esimerkkeinä liikuntarajoitteisuus, näkö- ja kuulovammat sekä autismi. Useat välineet mahdollistavat leikkiin osallistumisen pyörätuolilla, heikkonäköisyys on huomioitu välineiden väreissä, moni välineistä harjoittaa kuulorajoitteisten usein heikompaa tasapainoaistia tai mahdollistaa autistisen lapsen leikkimisen halutessaan yksin - mutta muiden läheisyydessä. 

Välineet on sijoiteltu väljästi siten, että myös apuvälineiden kanssa leikkiminen onnistuu luontevasti. Alueen pohjoisosassa säilytetään nykyinen, puiden katveessa oleva nurmialue, joka jää vapaan leikin alueena osaksi puistoa. 

Liikuntapaikan kuntoilumuodoksi on valittu circuit training, joka on klassinen kuntopiirityyppinen harjoittelumuoto. Kuntoilumuodossa yhdistyvät vastusharjoittelu ja aerobiset liikkeet, joita tehdään peräkkäin joko toistokertoja tai aikaa laskien.

Liikuntapaikka on ympyrän muotoinen alue, jonka kehälle on sijoitettu monipuolisia, esteettömiä liikuntavälineitä. Välineiden sijoittelussa on otettu huomioon riittävä väljyys, minkä lisäksi alueen keskelle on jätetty vapaata harjoittelutilaa. Välineet ovat helppokäyttöisiä ja niihin on integroitu opastekuvat havainnollistamaan kussakin välineessä tehtäviä harjoituksia. Osa välineistä on käytettävissä suoraan pyörätuolista käsin. Ympyrän viereen sijoitetaan lisäksi erilliselle alueelle järviteemaa tukeva, linnun muotoinen Gritbird-ulkoliikuntaväline.

Pinta toteutetaan hiekkatekonurmipintaisena, mikä mahdollistaa esteettömän pääsyn harjoittelupisteille myös apuvälineitä tarvitseville. Alueen väritys on suunniteltu siten, että välineet erottuvat selkeästi alustastaan ja ovat näin helpommin havaittavissa myös heikkonäköisille. Lisäksi alustan yhtenäinen väritys nivoo liikuntapaikan ja leikkipuiston yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Alueelle johtaa kaksi selkeää, kivituhkapintaista käytävää, joista toinen yhdistyy leikkipuistoon johtavan käytävän kanssa muodostaen kokonaisuudelle yhteisen sisäänkäynnin opasteineen ja pyörätelineineen. 

Kokonaisuudessa otetaan huomioon levähdyspaikkojen tarve, minkä lisäksi alueelle asennetaan roskakoreja. Kokonaisuutta jäsennetään uusilla istutusalueilla, jotka koostetaan allergisoimattomien lajien joukosta. 

Koko alueen tasaukseen tehdään hienosäätöä, mutta korkoerot hoituvat jatkossakin loivilla luiskilla ilman rakenteellisia ratkaisuja.

Liikuntapaikan rakentamisen yhteydessä kohteeseen asennetaan myös valaistus, minkä lisäksi toteutetaan suunnittelukilpailun avulla tuotettavaa ääni- ja valotaidetta.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.– 15.12.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh 050 364 5418