Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Rajakatu sijaitsee Nisulan kaupunginosassa Sepänkadun ja Puistokadun välissä kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä. Rajakatu on yksi kaupungin ydinkeskustan sivuitse johtavista keskeisimmistä pääkatujaksoista, joka välittää liikennettä keskustan sekä keskustan ulkopuolisten alueiden välillä. Liikennevirta kulkee Rajakadun läpi Lohikoskelle Laukaantien suuntaan ja Rantaväylälle Lohikosken eritasoliittymän kautta sekä toisaalta Nisulankadun suuntaan Savelan kautta, josta yhteydet keskussairaalan alueelle ja Keuruuntielle saakka. Katualueella on voimassa olevat lainvoimaiset asemakaavat.

Nykytilan kuvaus

Tarkasteltavana oleva katujakso on pituudeltaan noin 600 metriä. Katujaksolle sijoittuvat Eeronkadun, Tapionkadun sekä Aatoksenkadun asemakaavakatujen liittymät, joista Eeronkatu ja Tapionkatu ovat liikennevalo-ohjattuja liittymiä. Asemakaavan mukainen katualueen leveys vaihtelee noin 22–30 metrin välillä, joka sisältää noin 9,0-10,5 metrin levyisen ajoradan sekä sen molemmin puolin sijoittuvat jalankulku- ja pyöräilyreitit. Keskustan puoleisella sivustalla katua on noin 2,5 metrin levyinen yhdistetty jalankulku ja pyöräväylä Sepänkadun ja Tapionkadun välillä ja 2,5 metrin levyinen jalkakäytävä Tapionkadun ja Puistokadun välillä. Oppilaitoksen puolella sijaitsee noin 3,0 metrin levyinen yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä, joka kulkee osittain kadunvarren puuston muodostaman kujanteen välissä.

Katujakso on keskeinen joukkoliikenteen pääreitti erityisesti keskustan ja Lohikosken/Seppälän välillä. Reittiä käyttävät paikallisliikenteen lisäksi seutuliikenteen linjat. Kadun varressa sijaitsee kolme syvennyksin varustettua linja-autopysäkkiä sekä yksi Taulumäen suunnan ajoratapysäkki. Ajoratapysäkin jatkeena on muutamia aikarajoitteisia kadunvarsipysäköintipaikkoja.

Kadun varressa sijaitsee etupäässä kerrostalokiinteistöjä, ortodoksinen kirkko sekä suurempana yksittäisenä toimija Jyväskylän ammatillinen korkeakoulu JAMK.

Kohdetta sivuavia aikaisempia muutoksia ovat vuosina 2016-2017 toteutettu Sepänkadun ja vuonna 2022 toteutettu Puistokadun liittymien uudistaminen, muita liikenteellisiä muutoksia tai laajempia uudistuksia ei katujaksolle ole tehty.

Liikenne

Katujakson nopeusrajoitus on 40 km/h. Kadun keskimääräinen liikennemäärä vaihtelee noin 13 500–18000 KAVL/vrk välillä (keskimääräinen arkivuorokausiliikenne) Sepänkadun ja Puistokadun liittymien välillä. Vilkkaan liikenteen vuoksi katu ruuhkautuu ajoittain, joka aiheuttaa sujuvuusongelmaa sekä liikenneturvallisuushaittaa. 
Erityisesti Nisulankadun suunnasta saapuva liikennevirta jonoutuu jo ennen Sepänkadun liittymää, koska Rajakadun Taulumäen suunnan liikenteen välityskyky ei ole riittävä. Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ovat kapeat, eivätkä tarjoa sujuvaa ja turvallista jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä.

Alueen paikallinen liikenne, kuten oppilaitoksen liikenne, kulkee Eeronkadun ja Aatoksenkadun kautta ja keskustan puoleisten kerrostalojen liikenne kulkee Tapionkadun sekä suorien tonttiliittymien kautta. Puistokatu ja Sepänkatu ovat kadun molemmissa päädyissä sijaitsevia ydinkeskustaan johtavia liikenteen pääreittejä.

Jalankulku- ja pyöräily ylittää kadun liikennevaloliittymien kohdilla sekä Aatoksenkadun liittymän kupeessa sijaitsevan valo-ohjaamattoman suojatien kautta.

Vuosina 2018-2022 Rajakadulla sattui 8 onnettomuutta, joista 3 kpl oli ajoneuvojen risteämis- tai peräänajo-onnettomuutta ja 2 kpl muuta loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta.

Yleissuunnitelma 2013 ja sen päivitys

Katusuunnitelman muutoksen lähtökohtana toimii vuonna 2013 valmistunut yleissuunnitelma, jossa on hahmoteltu liikenneteknisten muutosten erilaisia vaihtoetoja. Suunnitelmassa esitetään katusuunnittelun lähtökohdaksi ratkaisua, jossa lisätään tarkastelujaksolle uusia ajokaistoja sekä toteutetaan uusi laadukkaampi jalankulun - ja pyöräilyn yhteys. Yleissuunnitelman aikaisen liikenne-ennusteen mukaan Rajakatu tulisi muuttaa 2+1 tai 2+2 kaistaiseksi liikenneväyläksi, jolloin voidaan varautua liikenteen kasvun aiheuttaman ruuhkautumisen minimointiin sekä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kohentamiseen.

Katusuunnitelman muutoksen laatimisen valmistelevana vaiheena tarkasteltiin aiemman yleissuunnitelman ratkaisuja sekä päivitettiin kohteen liikennemäärätiedot vuoden 2022 tilanteeseen. Liikennemäärätietoja kerättiin mm. drone-kuvauksilla sekä liikennevalokojeiden keräämän liikennemäärätiedon avulla. Yhteenvetona on voitu todeta, että liikennemäärät eivät ole kasvaneet liikennemallien eikä ennusteiden mukaisesti, vaan Rajakadun liikennesuorite on kehittynyt maltillisesti.

Vuonna 2013 Rajakadun yleissuunnitelman laatimisen ajankohdan liikennemäärän vaihteluväli oli noin 13000 – 16600 ajon./vrk (KAVL = keskimääräinen arkivuorokausiliikenne). 
Vuonna 2023 liikennevaloliittymistä kerätyn liikennetiedon mukaan liikennemäärät vaihtelivat ajoittain noin 14000 – 18000 ajon/vrk välillä (KAVL).

Vuonna 2013 laaditun yleissuunnitelman sekä vuosina 2022-23 tehtyjen liikennetietojen päivityksen pohjalta arvioituna on päädytty laatimaan Rajakadun katusuunnitelman muutossuunnitelma, jossa yhteysvälille lisätään ajokaistakapasiteettia lisäajokaistalla Taulumäen suunnan liikennevirralle eli muuttamalla Rajakatu 2+1 kaistaiseksi. Lisäkaistalla parannetaan Vesangan/Nisulan suunnan sekä Sepänkadun – Puistokadun välisen osuuden liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta. Muutoksella varaudutaan maltillisemmankin liikenteen lisääntymisen aiheuttamiin sujuvuusongelmiin. Katualueen rajallisen tilan vuoksi tarkasteluvälille ei mahdu neljättä ajokaistaa, jonka vuoksi lisäkaistaa esitetään toteutettavaksi vain Taulumäen suunnan liikenteelle.

Katusuunnitelman muutossuunnitelman sisältö

Nyt laadittu suunnitelma sisältää uusia ajoneuvoliikenteen sekä pyöräilyn ja jalankulun järjestelyjä. Katualueen olemassa olevaa kunnallistekniikkaa saneerataan sekä katujaksolle rakennetaan kokonaan uusi hulevesijärjestelmä korvaamaan vanhaa sekaviemäröintiä. Suunnitelmassa otetaan kantaa myös katualueen olemassa oleviin katupuihin sekä rakennettavien uusien viheralueiden käytön mahdollisuuteen hulevesivirtaamien viivytysrakenteina. Katusuunnitelman ratkaisu muuttaa merkittävästi katujakson kaupunkikuvallista ilmettä.

Moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyt

Asemakaavan katualueen sisälle mahtuu uusi ajorata, jossa on 2 ajokaistaa Taulumäen suuntaan ja 1 ajokaista Nisulan suuntaan sekä ajokaistojen väliin kadun keskiosalle uusi viherkaista katupuille ja muille istutuksille. Ajokaistojen leveydet vaihtelevat 4,0 – 6,5 metrin välillä. Yksittäiset kaistaleveydet ovat 3,25 metriä ja kääntymiskaistat 3,0 metriä. Kadun keskiosan viherkaista on leveydeltään 4,0 – 4,5 metriä ja liittymäalueilla keskisaarekkeiden päädyissä 1,5 metriä. Katujakson nopeusrajoitus säilyy 40 km/h.

Kadun perustasaus noudattelee nykyisiä katupinnan muotoja olemassa olevan ajoradan kohdalla, uusi ajorata asemoidaan oppilaitoksen puoleiselle sivustalle sovittaen sen korkeusasema uuden välikaistan korkeusasemaan sopivaksi. Sivukatujen tasaukset sovitetaan myös Rajakadun ajoradan tasauksiin sopiviksi. Oppilaitoksen puolella sijaitsevan uuden jalankulku- ja pyöräväylän tasaus mukailee olevan maanpinnan korkeusasemia, tasaus sovitetaan tonttien rajalla oleviin rakenteisiin sopivaksi.

Liittymäjärjestelyt

Asemakaavan mukaiset katuliittymät säilyvät nykyisillä sijoillaan. Liittymiä muotoillaan tarvittavilta osin sekä lisätään kääntymiskaistoja, liittymien liikennevalokojeet uusitaan. Aatoksenkadulle kääntymistä helpotetaan lisäämällä kääntymiskaista Nisulankadun suunnasta saavuttaessa, katuliittymään asennetaan liikennevalot. Tapionkadulle johtavan Taulumäen suunnan kääntymiskaistaa pidennetään.

Kadunvarren kerrostalojen liittymien sijainti ei muutu, mutta keskisaarekkeellinen katujärjestely vaikuttaa liittymien liikennöintiin siten, että liittymistä tulee nk. suuntaisliittymiä. Keskustan puoleisten talojen pihoihin kääntyminen tapahtuu jatkoissa Nisulan suunnasta saapuen ja pihoista kadulle siirtyminen Taulumäen suuntaan kääntyen. Katualueella ei riitä tila erillisten kääntymistilojen tai keskisaarekkeen läpi sallittavien kulkuväylien toteuttamiseen. Järjestely on sujuva ja turvallinen katuliikenteen näkökulmasta, joskin se aiheuttaa jonkin verran kiertohaittaa tonttiliikenteelle.

Muita liittymämuutoksia ovat yksittäiset tonttiliittymien katkaisut oppilaitoksen puoleisella sivustalla, sillä osa liittymistä sijaitsee asemakaavan liittymäkieltoalueella. Ortodoksisen kirkon kohdalta esitetään poistettavaksi suora yhteys piha-alueelta Rajakadulle, kiinteistölle ajo tapahtuu sujuvasti ja turvallisemmin Aatoksenkadun puolella olevan kiinteistön liittymän kautta.

Kadunvarsipysäköinti

Muutoksen yhteydessä poistetaan kadun varresta muutama ajoradalla sijaitseva pysäköintipaikka, joille ei ole enää tilaa nykyisessä sijainnissaan. Kiinteistöjen sekä yksittäisten liiketilojen asiakaspysäköinti tapahtuu jatkossa kokonaisuudessaan kadun varren kiinteistöjen alueilla. Eeronkadun varteen Rajakadun puoleiseen päähän esitetään sijoitettavaksi 3 kpl aikarajoitteisia pysäköintipaikkoja. Rajakadun puolelta poistuu yksittäisen kiinteistön käytössä olleet autopaikat asemakaavan katualueen puolelta, koska katualueen tila tarvitaan jalankulku- ja pyöräväylän käyttöön.

Joukkoliikenne ja pysäkit

Suunnitelma sisältää nykyiset linja-autopysäkit, joita kohennetaan parantamalla pysäkkisyvennysten mitoitusta sekä pysäkkien varustelutasoa uusimalla pysäkkikatoksia. Rajakadulla sijaitseva Taulumäen suunnan ajoratapysäkki poistetaan siirtämällä se Tapionkadun kainaloon pysäkkisyvennykseksi. Lisäkaista ja ajoratapysäkin uusi sijoittelu parantaa myös joukkoliikenteen liikennöinnin sujuvuutta erityisesti Lohikosken suuntaan. Oppilaitoksen puoleista nykyistä lyhyehköä linja-autopysäkkiä pidennetään kahden linja-auton mittaiseksi pysäkiksi.

Jalankulku ja pyöräily

Katusuunnitelmassa on tukeuduttu pyöräilyyn ja jalankulkuun liittyvissä ratkaisuissa aiemmin laadittuihin pyöräilyn sekä jalankulun edistämisen linjauksiin, joissa mm. tarkasteltava katujakso kuuluu pääreittisuunnitelman mukaan kohennettaviin jaksoihin pyöräväyläverkon laajentamiseksi ydinkeskustan kohdalla.

Tässä suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi uusi kulkumuodot erotteleva jalankulku- ja pyöräväylä oppilaitoksen puolelle katualueen reuna-alueelle. Uuden väylän kokonaisleveys on 5,20 metriä, joka mahdollistaa pyöräilyn erottelun jalankulkutilasta. Kaksisuuntaisen pyörätien leveys on 3,00 metriä ja jalankulkutilan leveys 2,00 metriä, kulkutilat erotellaan toisistaan 0,20 metrin levyisellä kiveysraidalla.

Keskustan puoleisella sivustalla säilyvät jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt nykyisen kaltaisina. Sepänkadun ja Tapionkadun välinen yhteys on 3,0 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä sekä Tapionkadun ja Puistokadun välinen yhteys on 3,0 metriä leveä jalkakäytävänä. Alueen läpi johtava pyöräily ohjataan uuden pääreitin puolelle.

Rajakadun poikki johtavat jalankulun ja pyöräilyn ylityskohdat sijoitetaan liikennevaloliittymien yhteyteen. Suojatieylityskohdat sijaitsevat Eeronkadun, Tapionkadun sekä Aatoksenkadun liittymissä.  Sepänkadun liittymässä puolenvaihto tapahtuu alikulkukäytävän kautta ja Puistokadun liittymässä nykyisen uudistettavan suojatieylityskohdan kautta.

Valaistus

Katujakson valaistus uusitaan kokonaisuudessaan. Uudet katuvalaisimet sijoitetaan kadun keskellä sijaitsevalle viherkaistalle ja tarvittavilta osin uuden jalankulku- ja pyöräväylän varteen. Valaistus toteutetaan led-valaisimilla.

Katuympäristö ja katupuut

Katusuunnitelman ratkaisu aiheuttaa katualueella sijaitsevien katupuiden uusimisen, jonka vuoksi muutos vaikuttaa merkittävästi nykyiseen katunäkymään. Suunnitelman mukaan poistettavia puita on noin 60 kpl, joiden tilalle istutetaan uusia puita kutakuinkin sama määrä. Uusi puurivistö sijoitetaan kadun keskiosan välikaistalle sekä muut täydennysistutukset jalankulku- ja pyöräväylän ympäristöön. Yksittäisiä uusia puuistutuksia esitetään sijoitettavaksi myös oppilaitoksen tontin puolelle.

Kadun keskiosalle toteutettava viherkaista luo katujaksolle bulevardimaisen ilmeen. Osa katualueen ajoratojen hulevesistä ohjataan keskiosan viheralueelle kasvillisuuden käyttöön, mikä vähentää kuormitusta hulevesiverkostossa.

Katualueen kulkuväylien pinnoite on asfaltti. Liittymäalueilla sekä kadun keskisaarekkeen kapeimmilla osuuksilla käytetään pinnoitteena myös noppakivipinnoitetta ja linja-autopysäkkien odotustilojen kohdilla betonisidekivipinnoitetta. Katualueen viheralueilla suositaan leikattavien nurmialueiden asemasta niittyjä ja/tai kukkaistuksia. Suunnitelmassa esitetään istutettavaksi uusia puita myös oppilaitoksen tontin puolelle, joilla voidaan osittain korvata katualueelta poistuvia puita. Jalankulku- ja pyöräväylän varteen sijoitellaan penkkiryhmiä varusteineen.

Kunnallistekniikka

ALVA Oy uusii hankeen yhteydessä muun muassa kaukolämpö- ja vesijohtoverkostoa. Osa saneerauksista sijoittuu sivukatujen puolelle, joskin verkoston liitoskohdat ulottuvat Rajakadulle saakka. Kadun muutostöiden yhteydessä rakennetaan myös kokonaan uusi hulevesirunkolinja katualueen hulevesille. Kadunvarren kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä verkostoon ja johtaa kiinteistökohtaisia katto- ja piha-alueiden hulevesiä hulevesiviemäriin sekaviemäröinnin sijaan. Katualueella uusitaan myös sähkökaapeleita.

Selvitys Rajakadun muutoksen toteuttamisesta vaiheittain rakentamalla

Rajakadun 2+1 kaistaisen muutossuunnitelman laatimisen yhteydessä on tarkasteltu katumuutoksen vaiheittain toteuttamisen vaihtoehtoa. Vaiheittain toteuttaminen tapahtuisi kahdessa vaiheessa siten, että 1. vaiheessa nykyiselle ajoradalle ei tehtäisi juurikaan muutoksia ja vasta 2. vaiheessa tulisi ajankohtaiseksi ajoradan muuttaminen 2+1 kaistaiseksi.

Ensimmäisen vaiheessa ajoradan muutokset olisivat nk. pieniä parannustoimenpiteitä, kuten kääntymiskaista Aatoksen kadulle Nisulan suunnasta, ajoratapysäkin ja kadunvarsipysäköinnin poisto sekä oppilaitoksen puoleisen linja-autopysäkin laajentaminen. Liikenteen yleistilanne säilyisi nykyisen kaltaisena ajoittaisine sujuvuusongelmineen ja toisen vaiheen muutos olisi ajankohtainen viimeistään siinä vaiheessa, kun todettaisiin kadun liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuustilanteen heikentyneen kestämättömälle tasolle.

Molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa riippumatta kadun ajoradan muutoksista toteutetaan oppilaitoksen puoleinen uusi jalankulun ja pyöräilyn pääreitti sekä molempiin vaiheisiin sisältyy kunnallistekniikan saneeraustarve, kuten uuden hulevesiviemärin rakentaminen. Pyöräväylän toteuttaminen vaikuttaa myös katutilan nykyiseen puustoon näkyvästi.

Tarkastelun yhteydessä arvioitiin myös molempien vaihtoehtojen alustavia toteuttamiskustannuksia. Katumuutoksen (2+1) kaistaa toteuttamiskustannukseksi arvioitiin alustavasti noin 2,03 Me. Vaiheittain toteuttamisen 1. vaiheen 1+1 kaistaa kustannukseksi arvioitiin noin 1,60 Me ja sitä seuraavan 2. vaiheen lisäysten ja täydennysten kustannukseksi noin 0,84 Me. Vaiheittain toteutettuna saneerauksen kokonaiskustannus olisi noin 2,44 Me eli noin 0,41 Me kalliimpi.

Vaiheittain toteuttamisen kokonaiskustannustasoa voi nostaa edelleen seuraavan vaiheen toteuttamisen ajankohta, jonka lisäksi vaiheittain toteuttaminen aiheuttaisi kaksikertaisen haitan katutilan remontin uudelleen aloittamisen vuoksi aiheuttaen merkittävää häiriötä liikenteelle sekä kadun varren asutukselle. Toisen vaiheen myöhemmässä vaiheessa käynnistettävät työmaajärjestelyt nostaisivat mahdollisesti edelleen kokonaiskustannuksia.

Toteutusaikataulu

Katumuutoksen rakentamiseen varaudutaan kunnallistekniikan investointiohjelmassa siten, että katusaneeraus toteutetaan sovittaen työt ja rakentamisen vaiheet yhteen ALVA Oy:n johto- ja putkitöiden kanssa. Katutöiden arvioitu aloitusajankohta on 2024 aikana ja varsinainen päätoteutus sekä kohteen viimeistely vuoden 2025 aikana.

Nähtävilläolo

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä 27.2. – 15.3.2024 kaupunkirakenteen neuvonnassa osoitteessa Hannikaisenkatu 17 (Rakentajantalo 1. krs.).

Tiedosto


 

Alasivu

LISÄTIEDOT

rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen
puh. 050 311 8935

Asiasanat:  
katusuunnitelma
Kaupunginosa: