Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Riihimäenpuiston viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt FCG Oy. Suunnitteluvaiheessa on tehty yhteistyötä eri yksiköiden välillä sekä huomioitu aiemmin kerättyjä palautteita. 

Lähtötilanne 

Riihimäenpuisto sijaitsee Kuokkalassa, Samulinniityn asuinalueella. Suunnittelualueella on entinen Destian varikkoalue ja käytöstä pois jääneitä, osin umpeen kasvaneita peltoja. Aluetta rajaavat Riihimäentie, Suksipajantie ja Hämeenpohjantie. Kooltaan alue on n. 15 000 m2. 

Alueelle on laadittu uusi asemakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi maaliskuussa 2022. Kaavan tavoitteena on muodostaa uusi Samulinniityn asuinalue noin 600 asukkaalle. Asemakaavassa alueelle esitetään puiston lisäksi kerros-, rivi- ja pientaloja sekä uusia katu- ja liikennealueita. Asemakaava-alueelle voi sijoittua myös seniori- ja palveluasumista sekä palveluja, kuten yksityinen päiväkoti. 

Kaava-alue näyttäytyy melko tasaisena, mutta alueella on jonkin verran maastonmuotojen vaihtelua. Maasto viettää kohti koillista. 
Alueen koillisosa on pinnanmuodoiltaan maljamainen, ja pintavedet kerääntyvät Riihimäentien varteen. Riihimäentien pohjoispäässä on avo-oja, jolle ohjautuu tiealueiden hulevesiä. 

Suunnittelualue on uudessa asemakaavassa VL-Lähivirkistysalue: Alueelle saa sijoittaa leikkipuiston ja hulevesiratkaisuja, joita suunniteltaessa pitää huomioida klo-alue. Asemakaavan klo-alue: maaperästä on mitattu kohonneita kloridi (maantiesuola) pitoisuuksia. Mahdollisten rakennelmien ja kunnallistekniikan sijoittamisessa ja perustuksissa on huomioitava tarvittavat maanvaihdot tai korroosionkestävyys. Istutettavan kasvillisuuden riittävistä puhtaista kasvualustoista huolehdittava. Asemakaavassa VL-alueella on pp-reittejä: jalankululle ja polkupyöräilylle varatut katualueet VL-alueen sisällä on lisäksi LP-paikoitusalue.

Alueelle on rakentumassa asuinrakennustontteja, ajo- ja kevyenliikenteenväyliä ja viemäri- ym. infrarakenteita sekä kaksi hulevesiallasta, jonka myötä alueen nykyistä kasvillisuutta ei kaakkoisosan puistikkoa lukuun ottamatta voida säilyttää.

Suunnittelutavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa viihtyisä ja vehreä lähivirkistysalue uuden asuinalueen keskelle. Tavoitteena on myös luoda alueelle maanpinnan muodoista, avoimista niittymäisistä alueista ja puustoisemmista kohdista muodostuva mielenkiintoinen, viihtyisä ja resurssiviisas lähivirkistysalue. 

Suunnitteluratkaisut 

Puiston läpi kulkee koillis-lounaissuunnassa talvikunnossapidettävä, 3,2m leveä, puistovalaisimilla valaistu kivituhkapolku, joka toimii puiston pääkulkureittinä. Pääkulkureitti on linjattu niin, että se yhdistää Samulinniitynpolun luontevasti nykyiseen kevytväylään, joka kulkee Riihimäentien suunnalta kohti Samulinrantaa. Pääreitin lisäksi puistossa on useita kahden metrin levyisiä pikkupolkuja, jotka yhdistävät puiston toiminnalliset alueet toisiinsa. Pikkupolkuja ei talvikunnossapidetä. 

Puistoon on ehdotettu kahta oleskelualuetta. Ensimmäinen, suurempi ja ympyränmuotoinen alue sijaitsee lähellä Riihimäentien viereen rakentuvaa pysäköintialuetta. Alueelle sijoitellaan penkkejä, jotka rakennetaan puistoalueelta kaadettujen puiden rungoista. Lisäksi alueelle on ehdotettu pergolarakennetta, joka toimii kehikkona köynnöskasvillisuudelle. Ympyrän muotoisen aukion yhteydessä sijaitsee myös puiston infotaulu. Toinen, pienempi oleskelualue sijaitsee hulevesialtaiden yhteydessä. Oleskelualueelle on sijoitettu kolme pöllipenkkiä, joiden katselusuunta on isomman hulevesialtaan yli Kuokkalan kartanolle päin. 
 
Puistoon on luotu visuaalista vaihtelua ehdottamalla puistoalueelle pinta-alaltaan vaihtelevan kokoisia maakumpareita. Maakumpareiden korkeus on maksimissaan 2 metriä ympäröivästä maanpinnasta, jolloin alueen yleisolemus säilyy avoimena. Maakumpareet sekä niiden yhteyteen istutettava puusto tuovat näkösuojaa oleskelualueille sekä puiston ympärillä sijaitseville asuintonteille. 

Alueen aiempi käyttötarkoitus suolavarastona vaikuttaa kasvillisuusvalintoihin huomattavasti. Klo-alueelle sijoittuvat puut ja pensaat sijoitellaan pääasiassa maakumpareiden yhteyteen, jotta varmistetaan, että niiden juuristo ei yllä suolaiseen maaperään. Lajeiksi on valittu kasvillisuutta, joilla on kohtalainen suolankestävyys. Pensaskasvillisuutta on sijoiteltu myös puistoon rakentuvan pysäköintialueen reunoille.  Klo-alueiden ulkopuolella kasvillisuutta sijoitellaan etenkin puiston ympärille rakentuvien tonttien rajalle näkösuojaksi. Puiston kaakkoiskulmassa sijaitsee nykyinen, säilytettävä puistikko. 

Puiston viheralueet käsitellään erilaisilla niittyseoksilla. Alueelle on ehdotettu kuiva niitty-, kelloniitty-, mesiniitty-, ja perhosniittyseoksia. Niittyseokset ovat monilajisia ja monivuotisia keskenään erilaisia siemenseoksia. Hulevesialtaiden pohjat käsitellään kostean paikan rantaniittyseoksella. Hulevesialtaiden uoma verhoillaan seulanpääkivillä. Lisäksi seulanpääkivillä rakennetaan altaaseen vesikirppuja muistuttavia kuvioita. Puiston keskusaukion ympärille rakennetaan sipulikukkaistutuksille varatut kasvillisuusalueet. Aukion kaakkoisreunaan rakentuu myös kevyt pergolarakenne, jonka yhteyteen istutetaan köynnöskasvillisuutta. 

Investointivaraus

Suunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseen on investointivaraus alustavasti vuodelle 2023.

Kustannusarvio suunnitelman mukaisille ratkaisuille on yhteensä noin 167 000 €.

Nähtäville asettaminen

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14.– 27.6.2022.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)
 

Lisätiedot

rakennuttajahortonomi Leena Rapo
Puh. 050 3645418 

Asiasanat:  
vihersuunnitelma