Hömötiaisentien, Lyhdelenkin, Sinitiaisentien ja Talitiaisentien sekä yhdistetyn polkupyörätien ja jalkakäytävän välillä Tilkunlammentie Sinitiaisentie katusuunnitelma (Kauramäen asemakaava-alue)

Kauramäen asemakaava-alue sijaitsee Etelä-Keljon kaupunginosassa Valtatie 9:n länsipuolella noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän keskusta etelään. Suunnittelualue rajautuu eteläosastaan Eteläväylä –nimiseen katuun. Asemakaava mahdollistaa kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasumisen, kevyenliikenteen reittien sekä katuverkoston ja kunnallistekniikan rakentamisen alueelle. Kaava mahdollistaa julkisten palvelujen, erityisasumisen, teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten rakentamisen. Kaavalla muodostetaan virkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaava on hyväksytty 29.5.2017.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Hömötiaisentiellä ja Lyhdelenkillä on 14 metriä, Sinitiaisentiellä ja Talitiaisentiellä 12 metriä. Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän katualueen leveys on 9,5 metriä. Lyhdelenkin ajoradan leveys on 5,5 metriä, Hömötiaisentien, Sinitiaisentien ja Talitiaisentien leveys on viisi metriä. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on kolme metriä leveä.

Aikaisemmin hyväksytyn Tilkunlammentien ajoradan päällystetty leveys on seitsemän metriä ja viherkaistalla erotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän päällystetty leveys on 3,5 metriä. 

Kauramäen alueelta syntyviä käyttökelpoisia ylijäämämassoja hyödynnetään alueella viheralueiden ja ulkoilureittien maastonmuotoilussa erillisen suunnitelman mukaan.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, hulevedet johdetaan maastoon. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. 

Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen ja aluepysäköintikiellon piiriin, liikennemerkkijärjestelyt on aikaisemmin hyväksytty Tilkunlammentien katusuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Rakenteilla oleva Tilkunlammentie kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin ja katu on etuajo-oikeutettu tässä suunnitelmassa esitettyihin katuihin nähden.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2019 on varattu 300 000 euron määräraha Kauramäen toisen vaiheen katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja mahdollisen kaukolämpölinjan toteuttamiskustannukset. Lisäksi alueen rakentamiseen on alustavasti varattu vuosille 2020-2021 1,2 M€ määräraha. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 16.–29.10.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Hömötiaisentie pituusleikkaus (pdf)

Lyhdelenkki eteläinen, pituusleikkaus (pdf)

Lyhdelenkki pohjoinen, pituusleikkaus (pdf)

Sinitiaisentie pituusleikkaus (pdf)

Talitiaisentie pituusleikkaus (pdf)

Polkupyörätie ja jalkakäytävä välillä Tilkunlammentie-Sinitiaisentie (pdf)