Toimenpiteet 5

5.1 Omakielisen/ selkokielisen palvelun saaminen turvataan

- Lisätään selkokielistä opastusta mm. oppaita
Toimintasuunnitelma täydentyy 2018

- Omakielinen ohjaus ja neuvonta vakiinnutetaan (info-Gloria)
Info-Gloria
Info-Gloria on neuvontapalvelupiste, josta saa neuvontaa arjen asioihin, kuten Kela-selvitysten tekemiseen, lomakkeiden täyttämiseen, hakemuksiin, lupa-asioihin, koulutus- ja työasioihin. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. Neuvontakielinä ovat suomi, englanti, venäjä, viro, persia, arabia ja thai.
Toimintasuunnitelma täydentyy 2018


5.2 Maahanmuuttajiin liittyvää osaamista palveluissa lisätään erityisesti terveysneuvonnan osalta

Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä koulutusohjelma laaditaan keväällä 2018


5.3 Luontoa hyödynnetään osana kotoutumista

Kotoutumispalveluiden leiri- ja ryhmätoiminnoissa hyödynnetään luontoa ja green care -ajattelua, joka on hyvinvointia ja elämänlaatua edistävää, luontoon liittyvää toimintaa. Järjestetään erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille Lapin leiri yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tutustutaan lähialueen luontoretkeily-kohteisiin eri kohderyhmien kanssa. Tehdään yhteistyötä luontoon liittyvien hankkeiden kanssa, kuten Keski-Suomen yhteisöjen tuen 1.8.2018 alkavassa Luontovoimaa! –hankkeessa, jossa tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien naismaahanmuuttajien voimavarojen vahvistaminen sekä tukiverkostojen ja vuorovaikutuksen lisääminen luonto- ja taidelähtöisin menetelmin Jyväskylän seudulla.

Tavoitetta mitataan toiminnan kuvauksella.


5.4 Asiakkaiden osallisuus palveluissa lisääntyy

5.4.1 Kotoutumista edistävää ryhmätoimintaa järjestetään teemoittain

Kotoutumispalveluissa järjestetään asiakkaille säännöllisesti info-tilaisuuksia eri teemojen ympärille. Tarpeiden mukaan joustavasti perustetaan ryhmiä asiakkaiden tarpeista lähtien. Infojen vastuujärjestäjänä toimii Arja Liinamaa. Ryhmätoimintojen vastuuhenkilö vaihtuu ryhmittäin.

Vuonna 2017 järjestetty mm. alaikäisinä ilman vanhempia tulleiden nuorten ryhmä ja nuorten miesten luontoryhmä sekä asuinalueella toimiva ryhmä. Vuonna 2018 tarkoituksena infosarjojen lisäksi järjestää ryhmätoimintaa taas alaikäisinä tulleille nuorille sekä mm. äideille suunnattu ryhmä. Ryhmätoiminnoissa voidaan hyödyntää keskustelevaa työskentelymallia, ja asiakkaiden mahdollisuus vertaistukeen toteutuu enemmän kuin yksilötyössä.

Tavoitetta mitataan ryhmien sekä ryhmiin osallistuneiden määrällä.

5.4.2 Selvitetään maahanmuuttajaneuvoston tai vastaavan toimielimen perustamista

AMIF-rahoitteisessa Kotoisa-hankkeessa järjestetään kotoutumisen kokemusasiantuntija -koulutus kesällä 2018 sekä käynnistetään kotoutumispalveluiden asiakasraati syksyllä 2018. Maahanmuuttajaneuvoston perustaminen on myös Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelman yksi kehittämiskohde.


5.6 Tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä huomioimalla rekrytoinnissa maahanmuuttajien yhdenvertainen työllistyminen

Toiminnan toteutumista seurataan henkilöstökyselyssä


5.7 Maahanmuuttajien, erityisesti pakolaisten mielenterveyspalveluja vahvistetaan ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken kehitetään

Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien määrä eri palveluissa on kasvanut ja tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Monella pakolaistaustaisella voi olla hyvinkin traumaattinen tausta, joka voi vaikuttaa henkilön ja koko perheen elämään ja hyvinvointiin. Maahanmuuttajilla voi olla vaikeutta jäsentää palvelukenttää ja myös kielitaidon vaikeudet estävät oma-aloitteista asioiden hoitamista. Post-traumaattiset stressihäiriöt ovat usein komplisoituneita. Erilainen työote (psykofyysinen) on joskus välttämätöntä tuloksekkaan hoidon kannalta.

Pakolaistaustaisten psyykkisen tuen konsultoiva työryhmä on aloittanut toimintansa keväällä 2018. Työryhmän vastuuvetäjänä toimii Kotoutumispalveluiden psykologi Marleena Marttio. Pakolaisten alkuvaiheen psyykisen tuen tiimiä vahvistetiin alkuvuonna 2018 rekrytoimalla psykiatrinen sairaanhoitaja.